litePC - the home of 98lite and xplite - to customize and tweak Windows for performance and embedded computers
Get Czech Language Module Text
Search:

Last edited July 15, 2005 3:33 am by * Shane

Preferences

##################### START XPLITE LANGUAGE MODULE ##################### 
#
# This file is a language module for LitePC Technologies XPLite and 2000lite
# http://www.litepc.com
#
# USAGE
# ======
# 1) Copy the text between the START and END markers and Paste into a UTF-8
#   encoded text file.
# 2) Rename the text file to the following syntax:
#         lite_<CountryCode>.utf8
#      examples: lite_de.utf8, lite_ch.utf8
#
# 3) Place your new Language Module in the same folder with XPlite.exe or
#   2000lite.exe
#
# EDITING INSTRUCTIONS
# ====================
#
# 1) Use the link below to "Edit the text of this page" to begin editing.
# 2) All ocurrences of "%s" represent substitutions of other strings
#   (program name, carriage returns). You cant remove any %s from a string
#   though you can change their position
# 3) There must be NO spaces around the = signs
# 4) Please leave commented lines in place for reference.
# 5) When finished - remove the NOT in the category at the bottom to indicate
#   the translation is finished and it will be indexed and placed into the
#   next distribution.
#
# http://www.litepc.com/lang
#
# WIKI CARE
# =========
# If the pages get vandalised the history features should allow them to be
# repaired. If this sytem gets horribly abused we'll forget it and just make
# the text files available for download - which would be a shame.
#
#
# This translation was put together by:
#
# HWTest - hwtest@volny.cz
# Me Too - Visit my web page http://your.web.page.here or contact me here
#
#
# Any other Comments: Jestli se vám překlad nelíbí nebo tam najdete chyby, opravte ho nebo udělejte lepší vlastní ...
#
#
#########################################
##   Start Tab

#sStart=' &Start '
sStart=' &Start '

#sNext='&Next'
sNext='&Další'

#sNextHint='Next -> Windows File Protection'
sNextHint='Další -> Ochrana souborů Windows'

#sApply='&Apply'
sApply='&Použít'

#sWhatsThis='What''s this?'
sWhatsThis='Co je tohle?'

#sVersion='Version'
sVersion='Verze'

#sUpdate='update'
sUpdate='aktualizace'

#sYear='2004'
sYear='2004'

#slblNext='Please confirm your Operating System and version is correctly displayed above.'
slblNext='Prosím potvrďte, že je nahoře zobrazená správná verze vašeho operačního systému'

#sLicenseSingle='Single User License'
sLicenseSingle='Jednouživatelská licence'

#sLicenseMulti='%s User License'
sLicenseMulti='Licence pro %s uživatelů'

#sMultiUserLicense='Multi-User Licenses'
sMultiUserLicense='Multi-uživatelské licence'

#########################################
##   WFP Tab

#stabWFP=' &Windows File Protection '
stabWFP=' &Ochrana souborů Windows '

#sbtnHelpHint='Help. Two clicks opens help.'
sbtnHelpHint='Nápověda. Dvojklik otevře nápovědu.'

#sbtnCloseHint='Close'
sbtnCloseHint='Zavřít'

#sgrpWFPStatus='WFP Status'
sgrpWFPStatus='Status OSW'

#spnlAdvanced='Ad&vanced Settings'
spnlAdvanced='Roz&šířené nastavení'

#spnlAdvancedHandle='&v'
spnlAdvancedHandle='&v'

#slblWFPis='Windows File%sProtection is'
slblWFPis='Ochrana souborů%sWindows je'

#sWFPON='ON'
sWFPON='ZAPNUTA'

#sWFPOFF='OFF'
sWFPOFF='VYPNUTA'

#sTOGGLE_ENABLE='TURN &ON'
sTOGGLE_ENABLE='ZAPNOUT &ON'

#sTOGGLE_DISABLE='TURN &OFF'
sTOGGLE_DISABLE='VYPNOUT &OFF'

#sWFPONStatusTip='You must turn off Windows file protection before you can add or remove %s components.'
sWFPONStatusTip='Musíte vypnout ochranu souborů Windows, než budete moci přidat nebo odebrat %s součásti.'

#sWFPOFFStatusTip='Windows file protection has been disabled and you can now add or remove %s components.'
sWFPOFFStatusTip='Ochrana souborů Windows je vypnuta, nyní můžete přidat nebo odebrat %s součásti.'

#sgrpScan='Scan for missing or modified files'
sgrpScan='Hledání chybějících nebo změněných souborů'

#schkScanBoot='S&can on bootup'
schkScanBoot='H&ledání při startu'

#sNextBoot='Next boot only'
sNextBoot='Pouze při dalším startu'

#sEveryBoot='Every boot'
sEveryBoot='Každý start'

#schkProgress='Show &Progress Dialog'
schkProgress='Zobraz dialog &postupu'

#slblScanDisabled='You can not scan for missing or modified system files when Windows File Protection is disabled.'
slblScanDisabled='Nemůžete hledat chybějící nebo změněné soubory, pokud je vypnuta ochrana souborů Windows.'

#sgrpCache='&File cache Settings'
sgrpCache='Nastavení &souborové cache'

#slblDefaultCache='&Default Cache Settings'
slblDefaultCache='&Výchozí nastavení cache'

#slblCache='Ma&ximum cache size (% of Disk)'
slblCache='Ma&ximální velikost cache (% kapacity disku)'

#slblDllCacheFolder='DllCache Folder'
slblDllCacheFolder='Složka DllCache'

#sbtnBrowse='&Browse'
sbtnBrowse='&Procházet'

#sbtnScanNow='&Scan Now'
sbtnScanNow='&Hledat nyní'

#simgWFPGreen='Windows File Protection has been disabled'
simgWFPGreen='Ochrana souborů Windows byla vypnuta'

#simgWFPRed='Windows File Protection is Active'
simgWFPRed='Ochrana souborů Windows je zapnuta'

#btnWFPNextHint='Next -> Add/Remove components'
btnWFPNextHint='Pokračovat -> Přidat/Odebrat součásti'

#btnWFPApplyHint='Save Cache settings to the registry'
btnWFPApplyHint='Uložit nastavení cache do registru'

#########################################
##   Add/remove Tab

#stabAddRemove=' Add/&Remove Components '
stabAddRemove=' Přidat/Odebrat součásti '

#sReloadHint='Reload'
sReloadHint='Znovu načíst'

#sTrialTip='Professional only - not available in Free Trial.'
sTrialTip='Poze Professional - není dostupné ve Free Trial.'

#sCollapseHint='Collapse Tree'
sCollapseHint='Sbal větev'

#sExpandHint='Show All'
sExpandHint='Zobraz vše'

#sForceRemovalHint='Force Re-removal. Hold Ctrl to Force All'
sForceRemovalHint='Nucené Od-odebrání. Podrž Ctrl k vynucení všeho'

#slblNoOptions='No Optional Windows Components Found'
slblNoOptions='Nenalezeny žádné volitelné součásti Windows'

#slblWFPActive='Not available when WFP is active'
slblWFPActive='Není k dispozici, pokud je aktivní OSW'

#sbtnAddRemove='&Next'
sbtnAddRemove='&Pokračovat'

#sbtnAddRemoveHint='Add/Remove Windows Components'
sbtnAddRemoveHint='Přidat/Odebrat součásti Windows'

#sStats='%s Components.%s%s Installed.'
sStats='%s součástí.%s%s nainstalováno.'

#sMenuLoad='Load Profile'
sMenuLoad='Nahraj profil'

#sMenuSave='&Save Profile'
sMenuSave='&Ulož profil'

#sMenuDelete='&Delete Profile'
sMenuDelete='&Smaž profil'

#sbtnLoadSaveHint='Load and Save Configuration Profiles'
sbtnLoadSaveHint='Nahraj a ulož konfigurační profily'

#sBuildTree='Getting Optional Components'
sBuildTree='Získávám volitelné součásti'

#sSystemRestore='Setting System Restore Point'
sSystemRestore='Nastavuji bod obnovení systému'

#sWarnSystemRestore='Warn if System Restore Point can not be set'
sWarnSystemRestore='Varuj, pokud nemůže být vytvořen bod obnovení systému'

#sWarnSystemRestoreMsg='A System Restore point could not be saved. Check the Advanced Windows Management Instrumentation is installed and System Restore is active. Do you want to continue to re-configure %s?'
sWarnSystemRestoreMsg='Bod obnovení systému nemůže být uložen. Zkontroluj, že je nainstalován Advanced Windows Management Instrumentation a obnovení systému je aktivní. Chcete pokačovat v re-konfiguraci %s?'

#sShowProComponents='Show Professional Options'
sShowProComponents='Zobraz profesionální volby'

#sHideProComponents='Hide Professional Options'
sHideProComponents='Skryj professionální volby'

#sWorking='Working...'
sWorking='Pracuji...'

#sWBEMWarning1='Removing the %s Advanced feature - Windows Management Instrumentation will disable %s System Restore. Your restore points are saved, but your will have to reinstall Windows Management Instrumentation to use them.'
sWBEMWarning1='Odeberu %s rozšířenou vlastnost - Windows Management Instrumentation vypne %s obnovení systému. Vaše body obnovení jsou uloženy, ale budete muset reinstalovat Windows Management Instrumentation abyste je mohli použít.'

#sWBEMWarning2='Do you want to continue without the ability to set new Restore Points?'
sWBEMWarning2='Chcete pokračovat bez možnosti vytvořit body obnovení?'

#sRestorePoint='Restore Point'
sRestorePoint='Bod obnovení'

#########################################
##   About tab

#slblLicensedTo='Licensed to: '
slblLicensedTo='Licencováno: '

#sbtnUpgrade='&Upgrade'
sbtnUpgrade='&Aktualizace'

#sbtnLicense='&License'
sbtnLicense='&Licence'

#stabAbout=' A&bout '
stabAbout=' O& aplikaci '

#slblCopyrightWarning='This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of all or parts of this program may result in prosecution.'
slblCopyrightWarning='Tento počítačový program je chráněn Autorským zákonem a mezinárodními dohodami. Neautorizované kopírování nebo distribuce celku nebo částí může mít za následek postih.'

#slblLicenseTerms='Your use of %s program signifies your full acceptance of the user license. If you do not agree please close and uninstall %s now.'
slblLicenseTerms='Užíváním %s programu dáváte najevo úplný souhlas s uživatelskou licencí. Pokus nesouhlasíte, prosím ukončete a ihned %s odinstalujte.'

#sbtnSupport='S&upport'
sbtnSupport='P&odpora'

#sTheLiteWay='With %s you can set up YOUR computer the way YOU like it! %sRemove unwanted features and remove security threats once and for all!'
sTheLiteWay='S %s můžete nastavit VÁŠ počítač podle VAŠICH představ! %sOdebere nežádoucí vlastnosti a odstraní bezpečnostní rizika jednou a provždy!'

#sbtnUpgradeHint='Web-check for program updates'
sbtnUpgradeHint='Webová-kontrola aktualizací programu'

#sbtnLicenseHint='View/Enter User License'
sbtnLicenseHint='Zobraz/Vlož uživatelskou licenci'

#sbtnSupportHint='User support Website'
sbtnSupportHint='Web podpory uživatelů'

#sBuyNow='Buy %s'
sBuyNow='Koupit %s'

#sBuyNowHint='buy the fully featured %s Professional from LitePC.com'
sBuyNowHint='koupit plně vybavený %s Professional od LitePC.com'

#sUninstall='Uninstall'
sUninstall='Odinstalovat'

#sUninstallHint='Remove all traces of %s from this computer'
sUninstallHint='Odebrat všechny stopy %s z tohoto počítače'

#sUninstallPrompt='Are you sure you want to remove all traces of %s from this computer? Your %s components will remain as they are now but all %s registry entries and files will be deleted. Proceed with uninstall?'
sUninstallPrompt='Jste si jist, že chcete odebrat všechny stopy %s z tohoto počítače? Vaše součásti %s zůstanou, jak jsou, ale všechny záznamy %s z registry a soubory budou smazány. Pokračovat v odinstalování?'

#sRegister='Register'
sRegister='Registrace'

#sRegisterHint='Register for Support and Upgrades'
sRegisterHint='Registrujte se pro podporu a aktualizace'

#sRegisterText1='Register with LitePC Technologies for access to technical support and software upgrades.%sYour registration code is: %s'
sRegisterText1='Registrujte se u LitePC Technologies pro přístup k technické podpoře a aktualizacím softwaru.%sVáš registrační kód je: %s'

#sRegisterText2='Send your registration code to LitePC technologies Pty Ltd via email to sales@litepc.com, or connect to the internet now using your web browser to complete your registration.%sWould you like to connect to www.LitePC.com using your web browser now?'
sRegisterText2='Zašlete váš registrační kód LitePC technologies Pty Ltd emailem na adresu sales@litepc.com, nebo se připojte na internet nyní s použitím vašeho internetového prohlížeče k dokončení vaší registrace.%sChcete se připojit k www.LitePC.com s použitím vašeho prohlížeče ihned?'

#sUnregistered='Unregistered'
sUnregistered='Neregistrováno'

#########################################
##   Activation/Registration tab

#sRegistrationCaption='Registration'
sRegistrationCaption='Registrace'

#sRegistrationCancelHint='Close %s'
sRegistrationCancelHint='Zavřít %s'

#sRegistrationNextHint='Next -> Read your %s License Agreement'
sRegistrationNextHint='Pokračovat -> přečíst vaše %s licenční ujednání'

#sLicenseName='Your Name'
sLicenseName='Vaše jméno'

#sLicenseNumber='License Number'
sLicenseNumber='Licenční číslo'

#sLicenseNoUsers='No. Users'
sLicenseNoUsers='Počet uživatelů'

#sActivationKeyCode='Activation Key Code'
sActivationKeyCode='Aktivační klíč'

#sRegistrationCode='Registration Code'
sRegistrationCode='Registrační kód'

#sActivation='Activation'
sActivation='Aktivace'

#sWrongLicense='Sorry, your licensing information for %s is not correct. Please try again.'
sWrongLicense='Bohužel, vaše licenční údaje pro %s nejsou správné. Prosím, zkuste to znovu.'

#sCancel='Cancel'
sCancel='Zrušit'

#sAsEmail='Details should appears as they do in your license email.'
sAsEmail='Podrobnosti se objeví, jakmile zadáte váš licenční email.'

#sLicenseOnCDROM='Your registration code is printed on your %s CDROM or on documentation supplied by your equipment supplier'
sLicenseOnCDROM='Váš registrační kód je vytištěn na %s CDROM nebo na dokumentaci dodané vaším dodavatelem'

#sHaveActivation='Click if you have a separate a License and Activation Code'
sHaveActivation='Klikněte, pokud máte samostatný licenční a aktivační kód'

#sHaveRegistration='Click if you have a single Registration Number'
sHaveRegistration='Klikněte, pokud máte jedno registrační číslo'

#########################################b
##   License tab

#sLicenseAgreement='License Agreement'
sLicenseAgreement='Licenční ujednání'

#sReject='&Reject'
sReject='&Odmítnout'

#sRejectHint='Reject the license and close'
sRejectHint='Odmítnout licenci a zavřít'

#sAccept='&Accept'
sAccept='&Přijmout'

#sAcceptHint='Accept the license and contine using %s'
sAcceptHint='Přijmout licenci a pokračovat v užívání %s'

#sRejectDialog='You have rejected the %s end user license agreement.%s%s will now close and erase any %s license information, user preference settings and log files that may have been stored on your system.'
sRejectDialog='Odmítli jste licenční ujednání pro koncového uživatele %s.%s%s se nyní zavře and smaže všechny licenční informace %s, uživatelská nastavení a logové soubory, které mohou být uloženy ve vašem systému.'

#########################################
##   Preferences tab

#sPreferences='%s Preferences'
sPreferences='%s Preference'

#stabPreferencesCaption='Preferences'
stabPreferencesCaption='Preference'

#sGrpSource='Installation source locations'
sGrpSource='Umístění zdroje instalace'

#sSourcePath='Path to %s source files'
sSourcePath='Cesta ke zdrojovým souborům %s'

#sSource='%s Source'
sSource='%s Zdroj'

#sServicePack='Service Pack'
sServicePack='Service Pack'

#sBrowseSource='Select the path to your %s installation files. Typically on your %s CDROM.'
sBrowseSource='Zadejte cestu k vašim instalačním souborům %s. Typicky na váš %s CDROM.'

#sBrowseSPSource='Select the path to your %s installation files. Some Service Packs are on the %s CDROM.'
sBrowseSPSource='Zadejte cestu k vašim instalačním souborům %s. Některé Service Packy jsou na %s CDROM.'

#sPrefsApplyHint='Save Preferences'
sPrefsApplyHint='Ulož preference'

#sPrefsOKHint='Close preferences and return to %s'
sPrefsOKHint='Zavři preference a vrať se k %s'

#sbtnBrowseHint='Locate your source file folder'
sbtnBrowseHint='Najděte složku s vašimi zdrojovými soubory'

#sShowAdvanced='Show Advanced Components in Add/Remove'
sShowAdvanced='Zobraz rozšířené součásti v Přidat/Odebrat'

#sDisableToolTips='Disable %s Tool Tips'
sDisableToolTips='Zakaž %s tipy nástrojů'

#sWelcome='Welcome'
sWelcome='Vítejte'

#sWelcomeHint='Welcome and Tips for New Users'
sWelcomeHint='Uvítání a tipy pro nové uživatele'

#########################################
##   Log tab

#stabLogCaption='Logging'
stabLogCaption='Logování'

#sLogging='&Enable Log'
sLogging='&Povol log'

#sMaxLogLimit='Max Log Size'
sMaxLogLimit='Maximální velikost logu'

#sLogCopy='&Copy'
sLogCopy='&Kopírovat'

#sLogCopyHint='Copy log to the Windows clipboard'
sLogCopyHint='Kopírovat log do schránky Windows'

#sLogClear='C&lear'
sLogClear='V&ymaž'

#sLogClearHint='Erase the log'
sLogClearHint='Smaž log'

#sLogOKHint='Close log and return to %s'
sLogOKHint='Zavři log a vrať se do %s'

#sOK='OK'
sOK='OK'

#########################################
#########################################
##    Application Strings


########################################
##   Windows Versions

#sOS2000='Windows 2000'
sOS2000='Windows 2000'

#sOS2003='Windows 2003'
sOS2003='Windows 2003'

#sOSXP='Windows XP'
sOSXP='Windows XP'

#sOSOrig='First Release'
sOSOrig='První vydání'

#sOSVersion='Version'
sOSVersion='Verze'

#sOSBuild='Build'
sOSBuild='Build'

#sOSvHome='Home Edition'
sOSvHome='Home Edition'

#sOSvProfessional='Professional'
sOSvProfessional='Professional'

#sOSvServer='Server'
sOSvServer='Server'

#sOSvAdvanceServer='Advanced Server'
sOSvAdvanceServer='Advanced Server'

#sOSvDataCenter='Datacenter Server'
sOSvDataCenter='Datacenter Server'

#sOSvStdEd='Standard Edition'
sOSvStdEd='Standard Edition'

#sOSvDataCenterEd='Datacenter Edition'
sOSvDataCenterEd='Datacenter Edition'

#sOSvEnterpriseEd='Enterprise Edition'
sOSvEnterpriseEd='Enterprise Edition'

#sOSvWebEd='Web Edition'
sOSvWebEd='Web Edition'

#########################################
##   Program Startup

#sTrialExpired='This %s trial has expired.%sPlease visit http:#www.litepc.com to purchase the retail %s program or download an updated trial package.'
sTrialExpired='Tato zkušební verze %s vypršela.%sProsím navštivte http:#www.litepc.com k zakoupení plné verze %s programu nebo ke stažení aktualizovaného zkušebního balíčku.'

#sBetaExpired='This %s beta has expired.%sPlease visit http:#www.litepc.com to purchase the retail %s program or download an updated beta package.'
sBetaExpired='Tato beta %s vypršela.%sProsím navštivte http:#www.litepc.com k zakoupení plné verze %s programu nebo ke stažení aktualizovaného beta balíčku.'

#sNoMultipleUsers='Another user on this machine is already running %s. Only one user may run %s at any one time because the %s customizations apply to the entire system and not to individual user accounts.'
sNoMultipleUsers='Jiný uživatel na tomto počítači má již spuštěn %s. Jen jeden uživatel najednou smí mít spuštěn %s, protože %s úpravy mají vliv na celý systém a ne na jednotlivé uživatelské účty.'

#sSwitchUsers='%s: Switch Users'
sSwitchUsers='%s: Přepni uživatele'

#sNeedsAdminUserRights='Sorry, but %s can only be run by a user with Administrator Privelages.%sPlease log in as an Administrator or ask your system Administrator to run %s for you.'
sNeedsAdminUserRights='Je nám líto, ale %s může být spuštěn pouze uživatelem s administrátorským oprávněním.%sProsím přihlašte se jako Administrátor nebo požádejte vašeho systémového administrátora aby vám %s spustil.'

#sInternalError='%s has encountered an error and has stopped. If this continues please contact customer support and include the session of your log file (see user preferences) that contains the error report to help identify your problem.'
sInternalError='%s narazil na chybu a zastavil se. Pokud se to bude opakovat, prosím kontaktujte naši technickou podporu a přiložte příslušný log soubor (viz uživatelské preference), který obsahuje záznam o chybě a pomůže nám identifikovat váš problém.'

#sWFPSysFileError='Can not check status of %s. Can not determine state of Windows File Protection. Assuming ACTIVE and disabling lite options.'
sWFPSysFileError='Nemohu zkontrolvat stav %s. Nemohu zjistit stav ochrany souborů Windows. Předpokládám AKTIVNÍ a zakazuji lite volby.'

#sWFPFileNotFound='WARNING: %s not found. If you have removed this file from your windows installation and you know Windows File Protection has been disabled then you may continue.'
sWFPFileNotFound='WAROVÁNÍ: %s nenalezen. Pokud jste odstranili tento soubor z vaší instalace Windows a víte, že ochrana souborů Windows je vypnuta, můžete pokračovat.'

#sDoNotProceed='Do you KNOW that WFP has already been disabled on your system and the files have already been been removed? Choose [NO] if you are not sure.'
sDoNotProceed='VÍTE, že OSW ve vašem systému, již byla vypnuta a soubory již byly odstraněny? Zvolte [NE] pokud si nejste jisti.'

#sOSNotCompatible1='Your operating System is not compatible with this litePC.com application. Please check www.litePC.com for programs that are compatible with your system.'
sOSNotCompatible1='Váš operační systém není kompatibilní s touto litePC.com aplikací. Prosím zkontrolujte na www.litePC.com, které programy jsou s vaším systémem kompatibilní.'

#sOSNotCompatible2='This application is only for use on the following Microsoft Windows Operating Systems: Windows 2000 Professional, Server and Advanced Server up to and including Service Pack 4 and Windows XP Home, Professional up to and including Service Pack 1.'
sOSNotCompatible2='Tato aplikace je napsána pro použití pouze na následujících Microsoft Windows operačních systémech: Windows 2000 Professional, Server a Advanced Server až do a včetně Service Packu 4 a Windows XP Home, Professional až do a včetně Service Packu 1.'

#sOSCheck='Operating System Check'
sOSCheck='Test operačního systému'

#########################################
##   tab WFP

#sConfirmWFPDisable='Close all open applications and press OK to DISABLE Windows File Protection (WFP). Your computer will be rebooted.%sAfter you reboot you will be able to add and remove %s components using %s.'
sConfirmWFPDisable='Ukončete všechny spuštěné aplikace a klikněte na OK k VYPNUTÍ ochrany souborů Windows (OSW). Váš počítač bude restartován.%sPo restartu budete moct přidávat a odebírat součásti %s pomocí %s.'

#sConfirmWFPDisable2='After you have used %s to configure YOUR computer the way YOU would like it you can safely re-enable WFP to protect your system files from accidental changes or damage.'
sConfirmWFPDisable2='Po použití %s ke konfiguraci VAŠEHO počítače, dle VAŠICH představ, můžete bezpečně opět zapnout OSW k ochraně systémových souborů před nechtěnými změnami nebo poškozením.'

#sConfirmWFPEnable='Close all open applications and press OK to RE-ACTIVATE Windows File Protection (WFP). Your computer will be rebooted.%sAfter you reboot you will NOT be able to add or remove %s components using %s.'
sConfirmWFPEnable='Ukončete všechny spuštěné aplikace a klikněte na OK k ZAPNUTÍ ochrany souborů Windows (OSW). Váš počítač bude restartován.%sPo restartu NEbudete moct přidávat nebo odebírat součásti %s pomocí %s.'

#sBlockOptions='You must turn off Windows file protection before you can add or remove %s components.'
sBlockOptions='Musíte napřed vypnout ochranu souborů Windows, než budete moct přidávat nebo odebírat součásti %s.'

#sConfirmW2K1='Your System:%sYour operating system was detected as Windows 2000 *pre* Service pack 2. Please confirm that this is an original release Windows 2000 or Service Pack 1 installation and that NO service packs released after SP1 have been installed.'
sConfirmW2K1='Váš systém:%sVáš operační systém byl detekován jako Windows 2000 *před* Service packem 2. Prosím potvrďte, že se jedná o původní vydání Windows 2000 nebo instalaci Service Pack 1 a že ŽÁDNÝ service pack vydaný po SP1 nebyl instalován.'
	
#sConfirmW2K2='Failure to answer this question correctly could damage your system.%sIf you do not know please answer NO and install Service Pack 2 or later before running this program again.%sIs this Windows 2000 original or Service Pack 1?'
sConfirmW2K2='Nesprávná odpověď může poškodit váš systém.%sPokud nevíte, odpovězte NE a nainstalujte Service Pack 2 nebo vyšší, před opětovným spuštěním tohoto programu.%sJsou toto původní Windows 2000 nebo Service Pack 1?'

#sLockedSFCDll='%s has successfully unlocked the Windows File Protection system files and must now reboot your machine to complete the installation. %s will store a backup of the scan engine file to avoid this inconvenience in the future.'
sLockedSFCDll='%s úspěšně odemknul systém ochrany souborů a nyní musí restartovat váš počítač k dokončení instalace. %s uloží a zazálohuje soubor scan enginu, aby se v budoucnu vyhnul této nepříjemnosti.'

#sCacheSizeUnlimited='Unlimited'
sCacheSizeUnlimited='Neomezeno'

#sCacheSize100='100%'
sCacheSize100='100%'

#sScanNow='%s can initiate a Windows File Protection system scan to look for missing or damaged system files.%sNew optional %s components created by %s that have been uninstalled will be safely ignored. Only the remaining system files are checked and protected.'
sScanNow='%s může spustit hledání ochrany souborů Windows pro nalezení chybějících nebo poškozených systémových souborů.%sNové volitelné součásti %s vytvořené %s, které byly odinstalovány budou bezpečně ignorovány. Jen zbylé systémové soubory kontrolovány a chráněny.'

#sConfirmCacheDir='Are you sure you want to change the Windows DllCache to %s?'
sConfirmCacheDir='Jste si jist, že chcete změnit velikost Windows DllCache na %s?'


#########################################
##   tab Add/Remove

#sPrerequisites='%s is required by the following %s components:'
sPrerequisites='%s je vyžadováno následujícími součástmi %s:'

#sNeeds='%s requires the following components that are currently not installed:'
sNeeds='%s vyžaduje následující součásti, které nejsou právě nainstalovány:'

#sConfirmNeeds='Do you want to install %s and the components it requires?'
sConfirmNeeds='Chcete nainstalovat %s včetně součástí, které vyžaduje?'

#sConfirmPrerequisites='Do you want to uninstall ALL of these components?'
sConfirmPrerequisites='Chcete odinstalovat VŠECHNY tyto součásti?'

#sConfirmForcePrerequisites='Do you want to FORCE the uninstall of ALL of these components regardless of the installation status indicated by %s?'
sConfirmForcePrerequisites='Chcete NUCENĚ odinstalovat VŠECHNY tyto součásti, bez ohledu na instalační stav indikovaný %s?'

#sSetupComplete='%s setup is complete. If you deleted files the space will not be recovered until you next reboot. This allows %s to perform a custom boot into the "Last Known Good Configuration" and recover the files if needed.'
sSetupComplete='%s setup je hotov. Když smažete soubory, místo nebude uvolněno až do příštího restartu. To umožňuje %s nastartovat "Poslední známou funční konfiguraci" a obnovit soubory v případě potřeby.'

#sSysocmgrRunning='The %s component manager is already performing a setup task on this machine. Please wait a few moments and try again. If the %s component manager appears to be in a locked state you should reboot your machine and then run %s again.'
sSysocmgrRunning='%s správce součástí již zpracovává setup úlohu na tomto počítači. Prosím počkejte chvíli a zkuste to znovu. Pokud se zdá, že správce součástí %s je zaseklý, můžete restartovat počítač a spustit %s znovu.'

#sAdvHidden='Adv. Options are Hidden'
sAdvHidden='Rozš. možnosti jsou skryty'

#########################################
##   Error

#sError='Error:'
sError='Chyba:'

#sInternal0='Internal Error'
sInternal0='Vnitřní chyba'

#sInternal1='Target and Source data differ in length'
sInternal1='Zdroj a cíl se liší v délce'

#sInternal2='%s could not disable the Windows File Protection system because the scan engine was in use. You will need to boot into safe mode to disable Windows File Protection. %s will store a backup of the scan engine file to avoid this inconvenience in the future.'
sInternal2='%s nemohl zakázat ochranu souborů Windows protože scan engine byl právě používán. Budete muset restartovat do stavu nouze, abyste mohli vypnout ochranu souborů Windows. %s uloží zálohu souboru scan enginu, aby příště nedošlo k této nepříjemnosti.'

#sInternal3='File copied failed. Is your hard disk full? Could not make the temporary patch file '
sInternal3='Kopírování souborů selhalo. Plný hardisk? Nemohu vytvořit dočasný patch soubor '

#sInternal4='Could not replace system file'
sInternal4='Nemohu nahradit systémový soubor'

#sInternal5='Patch failed. '
sInternal5='Patch se nezdařil. '

#sInternal6='Invalid operating system.'
sInternal6='Špatný operační systém.'

#sInternal7='Could not restore'
sInternal7='Nemohu obnovit'

#sInternal8='Failed to enumerate options'
sInternal8='Načtení možností se nezdařilo'

#sInternal9='Can not create folder for temporary files'
sInternal9='Nemohu vytvořit složku pro dočasné soubory'

#sInternal10='Invalid dependency in setup files'
sInternal10='Neplatná závislost v setup souborech'

#sInternal11='Target file does not exist'
sInternal11='Cílový soubor neexistuje'

#sInternal13='Could not disable Windows File Protection.'
sInternal13='Nemohu vypnout ochranu souborů Windows.'


#########################################
##   Check for Web updates

#sUpgradeCaption='Check for %s updates'
sUpgradeCaption='Hledám aktualizace %s'

#sUpgradeAskCheck='%s can now connect to the litePC.com server to see if a more recent version of %s is available for you to download.%sDo you want to check for updates now?'
sUpgradeAskCheck='%s se nyní může připojit k litePC.com serveru, aby zjistil, zda-li není k dipozici ke stažení novější verze %s.%sChcete zkontrolovat aktualizace nyní?'

#sUpgradeError='Unable to get update information from the server at this time. Please try again later.'
sUpgradeError='Nejsem momentálně schopen získat informace ze serveru. Prosím zkuste to znovu později.'

#sUpgradeVersions='Your version of %s is %s. The current official release version is %s.'
sUpgradeVersions='Vaše verze %s je %s. Aktuální oficiální vydaná verze je %s.'

#sUpgradeNoNeed='Congratulations! You have the latest version.'
sUpgradeNoNeed='Gratulujeme! Máte nejnovější verzi.'

#sUpgradeAsk='Would you like to log in and download the release version now?'
sUpgradeAsk='Chcete se přihlásit a stáhnout aktuální vydanou verzi hned?'

#sUpgradeLicenseVoid='Your license is not valid.'
sUpgradeLicenseVoid='Vaše licence není platná.'

#sUpgradeLicenseInvalid1='Sorry, but license %s is no longer valid.'
sUpgradeLicenseInvalid1='Je nám líto, ale licence %s již není platná.'

#sUpgradeLicenseInvalid2='Possible reasons include:%s  - You merged this license with another litePC.com product license %s  - Your license was found to be circulating on the internet and was suspended. %s  - Your purchase was refunded.'
sUpgradeLicenseInvalid2='Možné příčiny jsou:%s  - Sloučil jste tuto licenci s licencí jiného litePC.com produktu %s  - Vaše licence se válí na internetu a byla pozastavena. %s  - Váš nákup byl refundován.'

#sUpgradeLicenseInvalid3='%s will now close. Please contact LitePC.com if you believe this is an error.'
sUpgradeLicenseInvalid3='%s se nyní ukončí. Prosím kontaktujte LitePC.com pokud jste přesvědčen, že se jedná o chybu.'

#sUpgradeLicenseWarez1='It looks like this is an unlicensed "warez" copy of %s that was circulated on the internet.'
sUpgradeLicenseWarez1='Zdá se, že se jedná nelicencovanou "warezovou" kopii %s, která se válela na internetu.'

#sUpgradeLicenseWarez2='Are you sure this program has not been modified? Do you trust this copy of %s to poke around in the heart of your %s? '
sUpgradeLicenseWarez2='Jste si jisti, že program nebyl modifikován? Důvěřujete této kopii %s tak, že ji necháte se štourat s srdci vašich %s? '

#sUpgradeLicenseWarez3='If you really do want "Windows YOUR way!" then please buy a license and help us to empower you.'
sUpgradeLicenseWarez3='Pokud opravdu chcete "Windows po SVÉM!", pak si prosím kupte licenci a pomožte nám, dát vám tu moc.'

#sUpgradeNoLogin='You can not log in to obtain upgrades at this time.'
sUpgradeNoLogin='V tuto chvíli se nemůžete přihlásit, pro získání aktualizace.'

#sUpgradeRegisterFirst='You may need to register this software with LitePC.com to get a download license first.'
sUpgradeRegisterFirst='Budete muset tento software nejdřív zaregistrovat u LitePC.com, abyste získal licenci k downloadu.'

#########################################
#########################################
##    Optional Features


#########################################
##   Accessibility Options

#AccessibilityTop_DESC='Accessibility Options'
AccessibilityTop_DESC='Možnosti usnadnění'

#AccessibilityTop_TIP='Options that help you configure your system to meet your vision, hearing, and mobility needs.'
AccessibilityTop_TIP='Možnosti, které vám pomůžou nastavit váš systém podle potřeb vašeho zraku, sluchu a pohyblivosti.'

#AccessCur_DESC='Accessibility Mouse Cursors'
AccessCur_DESC='Kurzory myši pro usnadnění'

#AccessCur_TIP='High contrast mouse cursors themes for increased pointer visibility.'
AccessCur_TIP='Vysoce kontrastní témata kurzorů myši pro zvýšenou viditelnost ukazatele.'

#AccessOpt_DESC='Accessibility Wizard'
AccessOpt_DESC='Průvodce usnadněním'

#AccessOpt_TIP='Use the Accessibility Wizard to configure your system to meet your vision, hearing, and mobility needs.'
AccessOpt_TIP='Použijte průvodce usnadněním k nastavení systému podle potřeb vašeho zraku, sluchu a pohyblivosti.'

#magnifier='Magnifier'
magnifier='Lupa'

#magnifier_infotip='Enlarges selected text and other on-screen items for easier viewing.'
magnifier_infotip='Zvětší vybraný text nebo jiné objekty na obrazovce pro snažší prohlížení.'

#reader='Narrator'
reader='Vypravěč'

#reader_infotip='Reads on-screen text, dialog boxes, menus, and buttons aloud if speakers or a sound output device is installed.'
reader_infotip='Předčítá nahlas text na obrazovce, dialogová okna, menu a tlačítka, pokud jsou připojeny reproduktory nebo zvukové výstupní zařízení.'

#screenkeyboard='On-Screen Keyboard'
screenkeyboard='Klávesnice na obrazovce'

#screenkeyboard_infotip='Displays a keyboard that is controlled by a mouse or switch input device.'
screenkeyboard_infotip='Zobrazí klávesnici obvládanou myší nebo přepíná vstupní zařízení.'

#utilman='Utility Manager'
utilman='Správce nástrojů'

#utilman_infotip='Starts and configures accessibility tools from one window.'
utilman_infotip='Spustí a konfiguruje nástroje pro usnadnění z jednoho okna.'

#########################################
##   Accessories

#AccessTop_DESC='Accessories'
AccessTop_DESC='Příslušenství'

#AccessTop_TIP='Includes Windows accessories and enhancements for your computer.'
AccessTop_TIP='Obsahuje příslušenství Windows a vylepšení pro váš počítač.'

#Calc_DESC='Calculator'
Calc_DESC='Kalkulačka'

#Calc_TIP='Enables you to perform calculations.'
Calc_TIP='Umožnuje výpočty na kalkulačce.'

#CharMap_DESC='Character Map'
CharMap_DESC='Mapa znaků'

#CharMap_TIP='Enables you to insert symbols and characters into documents.'
CharMap_TIP='Umožňuje vložit symboly a znaky do dokumentů.'

#ClipBook_DESC='Clipboard Viewer'
ClipBook_DESC='Prohlížeč schránky'

#ClipBook_TIP='Enables you to view or store information in a clipbook.'
ClipBook_TIP='Umožňuje prohlížet a ukládat informace do schránky.'

#DefaultPictures_DESC='Default My Pictures'
DefaultPictures_DESC='Výchozí Moje obrázky'

#DefaultPictures_TIP='Pictures installed by default to each users My Pictures folder.'
DefaultPictures_TIP='Obrázky defaultně nainstalované každému uživateli do složky Moje obrázky.'

#Deskpaper_DESC='Desktop Bitmaps'
Deskpaper_DESC='Obrázky pro plochu'

#Deskpaper_TIP='Includes background textures and pictures for your Windows desktop.'
Deskpaper_TIP='Obsahuje textury a obrázky pro plochu vašich Windows.'

#DesktopWallpapers_DESC='Desktop Wallpapers'
DesktopWallpapers_DESC='Tapety pro plochu'

#DesktopWallpapers_TIP='Desktop Wallpapers'
DesktopWallpapers_TIP='Tapety pro plochu'

#MousePoint_DESC='Mouse Pointers'
MousePoint_DESC='Ukazatele myši'

#MousePoint_TIP='A variety of easy-to-see pointer sizes for your mouse.'
MousePoint_TIP='Kolekce snadno viditelných velikostí ukazatelů myši.'

#MSWORDPADOPT_DESC='WordPad'
MSWORDPADOPT_DESC='WordPad'

#MSWORDPADOPT_TIP='Editor for creating short memos and documents'
MSWORDPADOPT_TIP='Editor pro vytváření krátkých poznámek a dokumentů'

#Paint_DESC='Paint'
Paint_DESC='Malování'

#Paint_TIP='Enables you to create, modify, or view pictures.'
Paint_TIP='Umožňuje vytvářet, měnit nebo prohlížet obrázky.'

#SSOpenGL_DESC='Screen Savers - OpenGL'
SSOpenGL_DESC='Šetřiče obrazovky - OpenGL'

#SSOpenGL_TIP='3 dimensional screen savers.'
SSOpenGL_TIP='Třírozměrné šetřiče obrazovky.'

#SSStandard_DESC='Screen Savers - Standard'
SSStandard_DESC='Šetřiče obrazovky - standardní'

#SSStandard_TIP='Basic screen savers.'
SSStandard_TIP='Základní šetřiče obrazovky.'

#Templates_DESC='Document Templates'
Templates_DESC='Šablony dokumentů'

#Templates_TIP='Allows you to easily create new documents for your most common programs.'
Templates_TIP='Umožňuje snadno vytvářet nové dokumnety ve vašich nejběžnejších programech.'

#########################################
##   Advanced Components

#AdvancedTop_DESC='-< Advanced Components >-'
AdvancedTop_DESC='-< Rozšířené součásti >-'

#AdvancedTop_TIP='Core Windows features that other system services and components depend on. All of these features should be installed if you encounter any compatibility issues.'
AdvancedTop_TIP='Možnosti jádra Windows, na kterých závisí jiné systémové služby a součásti. Všechny tyto možnosti by měly být nainstalovány pokud narazíte na jakékoliv problémy s kompatibilitou. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#ActDirS_DESC='Active Directory Services'
ActDirS_DESC='Služby Active Directory'

#ActDirS_TIP=' Active Directory provides secure, structured, hierarchical storage of information about objects in an enterprise network.'
ActDirS_TIP=' Active Directory poskytuje bezpečné, strukturované, hierarchické úložiště informací o objektech v enterprise síti. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#COM_DESC='COM+'
COM_DESC='COM+'

#COM_TIP='Provides support for developing and deploying distributed, component-based applications.'
COM_TIP='Poskytuje podporu pro vývoj a developing and nasazení distribuovaných, na komponentách založených aplikací. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#IAS_DESC='Internet Authentication Service'
IAS_DESC='Služba internetové autentizace'

#IAS_TIP='IAS performs centralized connection authentication, authorization, and accounting for dial-up and virtual private network (VPN) remote access and for router-to-router connections.'
IAS_TIP='IAS provádí centralizovanou autentizaci připojení, autorizaci a evidenci dial-upových a virtuálích privátních sítí (VPN), vzdáleného přístupu a router-router spojení. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#MDAC_DESC='MS Data Access Components (MDAC)'
MDAC_DESC='MS Data Access komponenty (MDAC)'

#MDAC_TIP='Database technologies MSDAC, OLEDB, ADO, MSDAC, DAO, SOAP.'
MDAC_TIP='Databazové technologie MSDAC, OLEDB, ADO, MSDAC, DAO, SOAP. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#MSMQs_DESC='Microsoft Message Queuing'
MSMQs_DESC='Fronta zpráv Microsoft'

#MSMQs_TIP='Enables MSMQ enabled applications running at different times to communicate across heterogeneous networks and systems that may be temporarily offline. Applications send messages to queues and read messages from queues.'
MSMQs_TIP='Umožňuje MSMQ podporujícím aplikacím běžícím v různých časech komunikovat skrze heterogenní sítě a systémy, které mohou dočasně offline. Aplikace posílají zprávy do fronty a čtou zprávy z front. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#MSNetTop_DESC='MS Networking Services'
MSNetTop_DESC='Služby MS Networking'

#MSNetTop_TIP='Microsoft Networking Client Services.'
MSNetTop_TIP='Služby Microsoft Networking klientů. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#RAS_DESC='Remote Access Dial-Up Support'
RAS_DESC='Podpora vzdáleného Dial-Up přístupu'

#RAS_TIP='Core support for Remote Access dial-Up network connections. Dial-up manager, phone Book and PPP networking support.'
RAS_TIP='Základní podpora síťového připojení pomocí Dial-Up přístupu. Správce Dial-up, telefonní seznam a podpora PPP sítě. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#RRAS_DESC='Routing and Remote Access Support'
RRAS_DESC='Podpora routování a vzdáleného přístupu'

#RRAS_TIP='Routing and Remote Access includes network routing services, IP filtering, network address translation (nat), IP tunnelling, IP forwarding, connection sharing.'
RRAS_TIP='Routování a vzdálený přístup obsahují síťové routovací služby, filtraci IP, překlad siťových adres (nat), IP tunelování, IP forwarding, sdílení připojení. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#SENS_DESC='System Event Notification'
SENS_DESC='Upozornění na systémové události'

#SENS_TIP='Tracks system events such as Windows logon, network, and power events. Notifies COM+ Event System subscribers of these events.'
SENS_TIP='Sleduje systémové události jako např. přihlášení do Windows, síťové a napájecí události. Upozorňuje COM+ odběratele systémových událostí na tyto události. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#SystemRestore_DESC='System Restore'
SystemRestore_DESC='Obnovení systému'

#SystemRestore_TIP='System Restore monitors changes to your system allowing you to roll-back to previous configurations.'
SystemRestore_TIP='Obnovení systému monitoruje změny ve vašem systému a umožnuje se vrátit k předchozí konfiguraci. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi'

#TS_DISPLAY_NAME='Terminal Services'
TS_DISPLAY_NAME='Terminálové služby'

#TS_SERVICE_DESC='Allows multiple users to be connected interactively to a machine as well as the display of desktops and applications to remote computers. The underpinning of Remote Desktop (including RD for Administrators), Fast User Switching, Remote Assistance, and Terminal Server.'
TS_SERVICE_DESC='Umožňuje interaktivní připojení několika uživatelů k počítači a zobrazování plochy a aplikací na vzdálených počítačích. Podpora vzdálené plochy (včetně VP pro administrátory), rychlého přepínání uživatelů, vzdálené pomoci a terminálového serveru.'

#WBEM_DESC='Windows Management Instrumentation'
WBEM_DESC='Windows Management Instrumentation'

#WBEM_TIP='Provides a common interface and object model to access management information about operating system, devices, applications and services.'
WBEM_TIP='Poskytuje běžné rozhraní a objektový model přístupu k informacím o operačním systému, zařízeních, aplikacích a službách.'

#Alerter_Desc='Notifies selected users and computers of administrative alerts. If the service is stopped, programs that use administrative alerts will not receive them.'
Alerter_Desc='Upozorňuje vybrané uživatele a počítače na administrátorské poplachy. Když je služba zastavena, aplikace využívající administrátorské poplachy, je neobdrží. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#Alerter_Display='Alerter'
Alerter_Display='Výstrahy'

#Browser_Desc='Maintains an updated list of computers on the network and supplies this list to computers designated as browsers.'
Browser_Desc='Udržuje aktualizovaný seznam počítačů v síti a dodává tento seznam počítačům určeným jako browsery. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#Browser_Display='Computer Browser'
Browser_Display='Počítačový browser'

#LanmanWorkstation_Desc='Creates and maintains client network connections to remote servers.'
LanmanWorkstation_Desc='Vytváří a udržuje síťové spojení klientů ke vzdáleným serverům. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#LanmanWorkstation_Display='Workstation'
LanmanWorkstation_Display='Pracovní stanice'

#Messenger_Desc='Transmits net send and Alerter service messages between clients and servers. This service is not related to Windows Messenger.'
Messenger_Desc='Přenáší zprávy net send a služby výstrahy mezi klienty a servery. Tato služba nemá nic společného s Windows Messengerem. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#Messenger_Display='Messenger'
Messenger_Display='Messenger'

#NetLogon_Desc='Supports pass-through authentication of account logon events for computers in a domain.'
NetLogon_Desc='Podporuje pass-through autentizaci událostí přihlášení účtů počítačů v doméně. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#NetLogon_Display='Net Logon'
NetLogon_Display='Net Logon'

#NtLmSsp_Desc='Provides security to remote procedure call (RPC) programs that use transports other than named pipes.'
NtLmSsp_Desc='Zajišťuje bezpečnost pro programy vzdáleného volání procedur (VVP) které používají jiné přenosy než pojmenované roury. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#NtLmSsp_Display='NT LM Security Support Provider'
NtLmSsp_Display='NT LM Security Support Provider'

#Rdbss_Desc='Microsoft Network Redirector'
Rdbss_Desc='Microsoft Network Redirector'

#Rdbss_Desc='Microsoft Network Redirector'
Rdbss_Desc='Microsoft Network Redirector'

#Rdr_Desc='Server Message Block Mini Redirector.'
Rdr_Desc='Server Message Block Mini Redirector. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#Rdr_Display='SMB Mini Redirector'
Rdr_Display='SMB Mini Redirector'

#RpcLocator_Desc='Manages the RPC name service database.'
RpcLocator_Desc='Spravuje databázi služeb jmen. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#RpcLocator_Display='Remote Procedure Call (RPC) Locator'
RpcLocator_Display='Lokátor vzdáleného volání procedur (VVP)'

#########################################
##   Communications

#CommTop_DESC='Communication and Messaging'
CommTop_DESC='Komunikace a zprávy'

#CommTop_TIP='Utilities for communicating with other people by email, internet messaging, video, phone and fax'
CommTop_TIP='Prográmky pro komunikaci s jinými lidmy mailem, internetovými zprávami, videem, telefonema a faxem'

#Chat_DESC='Chat'
Chat_DESC='Chat'

#Chat_TIP='Allows you to converse with other Windows users over a network.'
Chat_TIP='Umožňuje konverzovat s jinými uživateli Windows přes síť.'

#Dialer_DESC='Phone Dialer'
Dialer_DESC='Vytáčení telefonu'

#Dialer_TIP='Enables you to use your computer to dial a phone through a modem.'
Dialer_TIP='Umožňuje použít počítač k vytočení čísla modemem.'

#fax_DESC='Fax Service'
fax_DESC='Faxová služba'

#fax_TIP='Allows the sending and receiving of faxes'
fax_TIP='Umožňuje posílat a přijímat faxy'

#Hypertrm_DESC='HyperTerminal'
Hypertrm_DESC='HyperTerminál'

#Hypertrm_TIP='Enables you to connect to other computers and online services (requires a modem).'
Hypertrm_TIP='Umožňuje připojení k jiným počítačům a online službám (vyžaduje modem).'

#MSGR_OPTION_TIP='Helps you stay in touch with people you know on the Internet. You can see if people you know are on the Internet when you are and exchange instant messages with them.'
MSGR_OPTION_TIP='Pomáhá zůstat v kontaktu s lidmi s kterými se znáte na internetu. Vidíte jestli jsou vaši známí také na interentu a vyměňovat si s nimy zprávy.'

#MSMSGSXP_NAME='Windows Messenger'
MSMSGSXP_NAME='Windows Messenger'

#msoe_DESC='Microsoft Outlook Express'
msoe_DESC='Microsoft Outlook Express'

#msoe_TIP='Microsoft Email client and news reader.'
msoe_TIP='Emailový a novinkový klient od Microsoftu.'

#msoeStationery_DESC='Microsoft Outlook Express Stationery'
msoeStationery_DESC='Kancelářské potřeby Microsoft Outlook Express'

#msoeStationery_TIP='Custom backgrounds and pictures for sending rich text email.'
msoeStationery_TIP='Custom pozadí a obrázky pro posílání rich text emailů.'

#NETMTG_INFO_TIP='Establishes communication with others over the internet or an intranet using voice, video, application sharing, and data conferencing'
NETMTG_INFO_TIP='Vytvoří spojení s jinými přes internet nebo intranet s použitím hlasu, videa, sdílení aplikací a datových konferencí'

#PRODUCT_NAME='NetMeeting'
PRODUCT_NAME='NetMeeting'

#STR_WAB='Address Book'
STR_WAB='Addresní kniha'

#STR_WAB_SM_TIP='Manages your contacts and finds people and businesses using directory services.'
STR_WAB_SM_TIP='Spravuje vaše kontakty a hledá lidi a obchody pomocí adresářových služeb.'

#USR_DESC='USR/3Com Modem drivers'
USR_DESC='USR/3Com modemové ovladače'

#USR_TIP='Default USR/3Com Modem drivers that are installed automatically as part of the Windows setup'
USR_TIP='Výchozí USR/3Com modemové ovladače, které jsou instalovány jako součást instalace Windows'

#WZCSVC_Desc='Wireless Zero Configuration'
WZCSVC_Desc='Wireless Zero konfigurace'

#WZCSVC_Tip='Provides automatic configuration for the 802.11 adapters'
WZCSVC_Tip='Obstarává automatickou konfiguraci 802.11 adaptérů'

#COM_DESC='COM+'
COM_DESC='COM+'

#COM_TIP='Provides support for developing and deploying distributed, component-based applications.'
COM_TIP='Obstarává podporu pro vývoj a nasazení distribuovaných, na komponentách založených aplikací. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#DTC_DESC='Distributed Transaction Coordinator'
DTC_DESC='Distributed Transaction Coordinator'

#DTC_TIP='Coordinates distributed transactions betweeen multiple clients, servers, and resource managers.'
DTC_TIP='Koordinuje distribuované transakce mezi několika klienty, servery a správci zdrojů. Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#ES_DESC='COM+ Event System'
ES_DESC='COM+ systém událostí'

#ES_TIP='Supports System Event Notification Service (SENS), which provides automatic distribution of events to subscribing Component Object Model (COM) components.'
ES_TIP='Podporuje službu notifikací systémových událostí (SNSU), Která obstarává automatickou distribuci událostí ke komponentám Component Object Model (COM). Pouze pro profesionály - není dostupné ve zkušební verzi.'

#########################################
##   Server Options

#ServerTop_DESC='Server Components'
ServerTop_DESC='Součásti serveru'

#ServerTop_TIP='Features and components typically associated with Server use rather than workstation use.'
ServerTop_TIP='Vlastnosti a součásti typicky související více s používáním serveru než pracovní stanice.'

#FreeTextSearch_DESC='Indexing Service language resources'
FreeTextSearch_DESC='Jazykové zdroje služby indexů'

#FreeTextSearch_TIP='Language resources for indexing service SQL Free Text Search (FTS) engine.'
FreeTextSearch_TIP='Jazykové zdroje pro indexové služby SQL Free Text Search (FTS) enginu.'

#indexsrv_systemOptionDesc='Indexing Service'
indexsrv_systemOptionDesc='Indexová služba'

#indexsrv_systemTip='Locates, indexes, and updates documents to provide fast full-text searching'
indexsrv_systemTip='Lokalizuje, indexuje a aktualizuje dokumenty pro rychlé full-textové vyhledávání'

#indexsrv_language_chinese_simplifiedOptionDesc='Simplified Chinese Language'
indexsrv_language_chinese_simplifiedOptionDesc='Zjednodušená čínština'

#indexsrv_language_chinese_simplifiedTip='Installs Simplified Chinese language resources'
indexsrv_language_chinese_simplifiedTip='Nainstaluje zdroje zjednodušené čínštiny'

#indexsrv_language_chinese_traditionalOptionDesc='Traditional Chinese Language'
indexsrv_language_chinese_traditionalOptionDesc='Tradiční čínština'

#indexsrv_language_chinese_traditionalTip='Installs Traditional Chinese language resources'
indexsrv_language_chinese_traditionalTip='Nainstaluje zdroje tradiční čínštiny'

#indexsrv_language_dutch_dutchOptionDesc='Dutch Language'
indexsrv_language_dutch_dutchOptionDesc='Holandština'

#indexsrv_language_dutch_dutchTip='Installs Dutch language resources'
indexsrv_language_dutch_dutchTip='Nainstaluje zdroje holandštiny'

#indexsrv_language_english_ukOptionDesc='UK English Language'
indexsrv_language_english_ukOptionDesc='UK angličtina'

#indexsrv_language_english_ukTip='Installs UK English language resources'
indexsrv_language_english_ukTip='Nainstaluje zdroje UK angličtiny'

#indexsrv_language_english_usOptionDesc='US English Language'
indexsrv_language_english_usOptionDesc='US angličtina'

#indexsrv_language_english_usTip='Installs US English language resources'
indexsrv_language_english_usTip='Nainstaluje zdroje US angličtiny'

#indexsrv_language_french_frenchOptionDesc='French Language'
indexsrv_language_french_frenchOptionDesc='Francouzština'

#indexsrv_language_french_frenchTip='Installs French language resources'
indexsrv_language_french_frenchTip='Nainstaluje zdroje francouzštiny'

#indexsrv_language_german_germanOptionDesc='German Language'
indexsrv_language_german_germanOptionDesc='Němčina'

#indexsrv_language_german_germanTip='Installs German language resources'
indexsrv_language_german_germanTip='Nainstaluje zdroje němčiny'

#indexsrv_language_italian_italianOptionDesc='Italian Language'
indexsrv_language_italian_italianOptionDesc='Italština'

#indexsrv_language_italian_italianTip='Installs Italian language resources'
indexsrv_language_italian_italianTip='Nainstaluje zdroje italštiny'

#indexsrv_language_japanese_defaultOptionDesc='Japanese Language'
indexsrv_language_japanese_defaultOptionDesc='Japonština'

#indexsrv_language_japanese_defaultTip='Installs Japanese language resources'
indexsrv_language_japanese_defaultTip='Nainstaluje zdroje japonštiny'

#indexsrv_language_korean_defaultOptionDesc='Korean Language'
indexsrv_language_korean_defaultOptionDesc='Korejština'

#indexsrv_language_korean_defaultTip='Installs Korean language resources'
indexsrv_language_korean_defaultTip='Nainstaluje zdroje korejštiny'

#indexsrv_language_spanish_modernOptionDesc='Spanish Modern Language'
indexsrv_language_spanish_modernOptionDesc='Moderní španělština'

#indexsrv_language_spanish_modernTip='Installs Spanish Modern language resources'
indexsrv_language_spanish_modernTip='Nainstaluje zdroje moderní španělštiny'

#indexsrv_language_swedish_defaultOptionDesc='Swedish Language'
indexsrv_language_swedish_defaultOptionDesc='Švédština'

#indexsrv_language_swedish_defaultTip='Installs Swedish language resources'
indexsrv_language_swedish_defaultTip='Nainstaluje zdroje švédštiny'

#Thai_default_DESC='Thai Language'
Thai_default_DESC='Thajština'

#Thai_default_TIP='Thai Default resources for SQL Free Text Search (FTS) cache and index files'
Thai_default_TIP='Defaultní zdroje thajštiny pro SQL Free Text Search (FTS) cache a indexové soubory'

#########################################
##   Games

#Freecell_DESC='Freecell'
Freecell_DESC='Freecell'

#Freecell_TIP='Logic puzzle in the form of a card game'
Freecell_TIP='Logické puzzle ve formě karetní hry'

#Games_DESC='Games'
Games_DESC='Hry'

#Games_TIP='Includes Freecell, Hearts, Minesweeper, Pinball, Solitaire, and Spider Solitaire games.'
Games_TIP='Obsahuje hry Freecell, Srdce, Hledání min, Pinball, Solitaire, a Spider Solitaire.'

#Hearts_DESC='Hearts'
Hearts_DESC='Srdce'

#Hearts_TIP='Card game'
Hearts_TIP='Karetní hra'

#Minesweeper_DESC='Minesweeper'
Minesweeper_DESC='Hledání min'

#Minesweeper_TIP='Strategy game'
Minesweeper_TIP='Strategická hra'

#PINBALL_Desc='Pinball'
PINBALL_Desc='Pinball'

#PINBALL_TIP='3-D arcade pinball game.'
PINBALL_TIP='3-D arkádový pinball.'

#Solitaire_DESC='Solitaire'
Solitaire_DESC='Solitaire'

#Solitaire_TIP='Card game'
Solitaire_TIP='Karetní hra'

#Spider_DESC='Spider Solitaire'
Spider_DESC='Spider Solitaire'

#Spider_TIP='Card game'
Spider_TIP='Karetní hra'

#zonegames_desc='Internet Games'
zonegames_desc='Internetové hry'

#zonegames_tip='Multiplayer Spades, Backgammon, Hearts, Checkers, and Reversi'
zonegames_tip='Multiplayerové Piky, Backgammon, Srdce, Dáma a Reversi'

#########################################
##   Internet Options

#InternetTop_DESC='Internet Utilities'
InternetTop_DESC='Nástroje Internetu'

#InternetTop_TIP='System components and utilities that interface with the Internet for browsing the web, communication, and downloading updates.'
InternetTop_TIP='Systémové komponenty a nástroje, které se připojují na Internet, pro procházení webu, komunikaci a stahování aktualizací.'

#AU_DESC='Windows Automatic Updates'
AU_DESC='Automatické aktualizace Windows'

#AU_TIP='Use Automatic Updates to search for updates and automatically download them in the background.'
AU_TIP='Používá automatické aktualizace k vyhledání aktualizací a jejich automatickému stažení na pozadí.'

#CM_DESC='Connection Manager'
CM_DESC='Správce připojení'

#CM_TIP='Manage multiple dial-up networking connections'
CM_TIP='Spravuje vytáčená síťová připojení'

#DISPLAYDESC='MSN Explorer'
DISPLAYDESC='MSN Explorer'

#Flash_DESC='Macromedia Shockwave Flash'
Flash_DESC='Macromedia Shockwave Flash'

#Flash_TIP='Macromedia Shockwave Flash plugin for Internet Explorer'
Flash_TIP='Macromedia Shockwave Flash plugin pro Internet Explorer'

#ICWTOOLTIP='Sets up your computer to access the Internet'
ICWTOOLTIP='Nastaví počítač pro přístup na Internet'

#IE_TIP='Microsoft Internet Explorer Web Browser'
IE_TIP='Microsoft Internet Explorer webový prohlížeč'

#INFOTIP='Explore the web, read your e-mail, talk to your online contacts, enjoy online music and video, and more.'
INFOTIP='Prohlížení webu, čtení e-mailu, komunikace online s přáteli, vychutnávání online hudby a videa a další.'

#Java_DESC='Java Virtual Machine'
Java_DESC='Java Virtual Machine'

#Java_TIP='Microsoft Java Virtual Machine runs Java programs and applets within Internet Explorer.'
Java_TIP='Microsoft Java Virtual Machine spouští Java aplikace a aplety v Internet Exploreru.'

#MSIE4='Internet Explorer'
MSIE4='Internet Explorer'

#PGMITEM_ICW='Internet Connection Wizard'
PGMITEM_ICW='Průvodce připojením k Internetu'

#TCPIP_DESC='TCP/IP Command line tools'
TCPIP_DESC='Nástroje příkazové řádky TCP/IP'

#TCPIP_TIP='arp, finger, ftp, lpq, lpr, nbtstat, netstat, pathping, ping, rcp, rexec, route, rsh, tcpsvcs, tracert, tracert6, tracerpt, tftp'
TCPIP_TIP='arp, finger, ftp, lpq, lpr, nbtstat, netstat, pathping, ping, rcp, rexec, route, rsh, tcpsvcs, tracert, tracert6, tracerpt, tftp'

#WindowsUpdate_DESC='Windows Update Manager'
WindowsUpdate_DESC='Správce Windows update'

#WindowsUpdate_TIP='Access the Widnows Update website and interactively obtain updated files and components.'
WindowsUpdate_TIP='Připojte se k webu Widnows update a interaktivně získejte aktualizované soubory a komponenty.'


#########################################
##   Multimedia

#MultiM_DESC='Multimedia'
MultiM_DESC='Multimédia'

#MultiM_TIP='Includes programs for playing sound, animation, or video on computers with CD-ROM drives or sound cards.'
MultiM_TIP='Obsahuje aplikace pro přehrávání zvuku, animací nebo videa na počítačích s CD-ROM nebo zvukovou kartou.'

#ATI_DESC='ATI SP1 Driver'
ATI_DESC='Ovladač ATI SP1'

#ATI_TIP='ATI Video Drivers installed automatically by Windows XP Service Pack 1 regardless of whether you have an ATI Video adapter installed.'
ATI_TIP='Video ovladače ATI nainstalované automaticky Windows XP Service Packem 1 bez ohledu na to, jestli máte grafickou kartu ATI.'

#AudioCodecs_DESC='Audio Decoders'
AudioCodecs_DESC='Audio Decodéry'

#AudioCodecs_TIP='ACELP, ADPCM, DSP TrueSpeech, Indeo, Lernout & Hauspie,Intel G711, G723.1, H261,H263'
AudioCodecs_TIP='ACELP, ADPCM, DSP TrueSpeech, Indeo, Lernout & Hauspie,Intel G711, G723.1, H261,H263'

#CoreSounds_DESC='Default Sound Files'
CoreSounds_DESC='Výchozí zvukové soubory'

#CoreSounds_TIP='Default wave and midi sound files'
CoreSounds_TIP='Výchozí zvukové soubory wave a midi'

#DefaultMusic_DESC='Default My Music'
DefaultMusic_DESC='Výchozí My Music'

#DefaultMusic_TIP='Music clips instaled by default to each users My Music folder.'
DefaultMusic_TIP='Hudební klipy nainstalované defaultně do složky My Music každého uživatele.'

#DirectShow_DESC='DirectShow Video'
DirectShow_DESC='DirectShow Video'

#DirectShow_TIP='DirectShow/DirectMovie video component of directX used by media player'
DirectShow_TIP='DirectShow/DirectMovie video součásti directX používané media playerem'

#DirectX_DESC='DirectX'
DirectX_DESC='DirectX'

#DirectX_TIP='Direct3D, DirectPlay, DirectInput, DirectMusic, DirectSound'
DirectX_TIP='Direct3D, DirectPlay, DirectInput, DirectMusic, DirectSound'

#ICM_DESC='ICM Color Profiles'
ICM_DESC='ICM barevné profily'

#ICM_TIP='Image Color Management (ICM) device profiles to convert colors into a device-independent color space to remove color bias.'
ICM_TIP='Profily Image Color Management (ICM) zařízení ke konverzi barev do na zařízení nezávislého barevného prostoru k odstranění zkreslení barev.'

#IMAGEVUEOPT_DESC='Imaging'
IMAGEVUEOPT_DESC='Imaging'

#IMAGEVUEOPT_TIP='Image Viewer, ActiveX Custom Controls and TWAIN support'
IMAGEVUEOPT_TIP='Prohlížeč obrázků, ActiveX Custom Controls a podpora TWAIN'

#mediautodesc='Utopia Sound Scheme'
mediautodesc='Zvukové schéma Utopie'

#mediautotip='Utopia Sound Scheme files'
mediautotip='Soubory zvukového schématu Utopie'

#MovieMk_DESC='Windows Movie Maker'
MovieMk_DESC='Windows Movie Maker'

#MovieMk_TIP='Capture and edit movies.'
MovieMk_TIP='Zachytávání a editace filmů.'

#MPlay_DESC='Media Player'
MPlay_DESC='Media Player'

#MPlay_TIP='Utility to play audio and video clips'
MPlay_TIP='Nástroj pro přehrávání zvukových a video klipů'

#OpenGl_DESC='OpenGL Graphics Libraries'
OpenGl_DESC='Grafické knihovny OpenGL'

#OpenGl_TIP='OpenGL is the vendor-neutral, multi-platform standard for high performance 2D/3D used by many games and 3D graphics programs.'
OpenGl_TIP='OpenGL je na výrobci nezávislý, multi-platformní standard pro vysoce výkonné 2D/3D používané mnoha hrami a 3D grafickými aplikacemi.'

#Rec_DESC='Sound Recorder'
Rec_DESC='Záznam zvuku'

#Rec_TIP='Utility to record and play sounds with a sound card'
Rec_TIP='Nástroj pro záznam a přehrávání zvuku pomocí zvukové karty'

#VideoCodecs_DESC='Video Playback Codecs'
VideoCodecs_DESC='Kodeky pro přehrávání videa'

#VideoCodecs_TIP='Default Windows video decoders to play back various encoded video files - Intel Indeo v4, v5, MS Video, MPG2, MPG4, WMV'
VideoCodecs_TIP='Výchozí Windows video dekodéry pro přehrávání kódovaných video souborů - Intel Indeo v4, v5, MS Video, MPG2, MPG4, WMV'

#Vol_DESC='Volume Control'
Vol_DESC='Ovládání hlasitosti'

#Vol_TIP='Utility to adjust the volume from a sound card'
Vol_TIP='Nástroj pro nastavení hlasitosti zvukové karty'

#WMPTop_DESC='Windows Media Player'
WMPTop_DESC='Windows Media Player'

#WMPTop_TIP='Old and New generation Windows Media Players and their optional accessories.'
WMPTop_TIP='Stará a nová generace Windows Media Playeru a jejich volitelného příslušenství.'

#WMP_DESC='Windows Media Player 7+'
WMP_DESC='Windows Media Player 7+'

#WMP_TIP='Multimedia viewer for various audio and movie formats.'
WMP_TIP='Multimediální prohlížeč pro různé zvukové a filmové formáty.'

#WMP64_DESC='Windows Media Player 6.4'
WMP64_DESC='Windows Media Player 6.4'

#WMP64_TIP='The older style windows media player with a simple and clean interface that uses the the same codecs and video engine as the new Media player.'
WMP64_TIP='Starší windows media player s jednoduchým a čistým rozhraním, který používá ty samé kodeky a video engine jako nový Media player.'

#WMPSkins_DESC='Windows Media Player Skins'
WMPSkins_DESC='Skiny Windows Media Playeru'

#WMPSkins_TIP='Graphic Interfaces for Windows Media Player 7+.'
WMPSkins_TIP='Grafická rozhraní pro Windows Media Player 7+.'

#WMPTour_DESC='Windows Media Player Tour'
WMPTour_DESC='Windows Media Player Tour'

#WMPTour_TIP='Introductory tour for windows media player.'
WMPTour_TIP='Seznamovací výprava pro windows media player.'

#XPSounds_DESC='Windows XP Sound Theme'
XPSounds_DESC='Zvukové téma Windows XP'

#XPSounds_TIP='The default Windows XP theme event sound files'
XPSounds_TIP='Výchozí téma zvukových souborů událostí Windows XP'

#########################################
##   Operating System Components

#Agent_DESC='Microsoft Agent'
Agent_DESC='Microsoft Agent'

#Agent_TIP='Animated characters designed to enrich user integration and assist with learning how to use a computer or program.'
Agent_TIP='Animované postavičky navržené k obohacení začlenění uživatele a asistování při výuce jak používat počítač nebo aplikaci.'

#AppCompat_DESC='Program Compatibility Engine'
AppCompat_DESC='Engine kompatibilty aplikací'

#AppCompat_TIP='Allows windows to modify how individual applications run to force poorly programmed or older applications to run satisfactorially under the current operating system'
AppCompat_TIP='Umožňuje windows modifikovat, jak která individuálně aplikace poběží, k donucení špatně naprogramovaných nebo starších aplikací aby běžely uspokojivě pod současným operačním systémem'

#AppCompatWiz_TIP='Help Center interface for the Application Compatibility Engine which allows Windows to modify the running environment of legacy applications.'
AppCompatWiz_TIP='Rozhraní centra nápovědy pro Application Compatibility Engine, který umožňuje Windows modifikovat prostředí běhu zděděných aplikací.'

#compatwizard='Program Compatibility Wizard'
compatwizard='Průvodce kompatibilitou aplikací'

#CoreFonts_DESC='Core Fonts'
CoreFonts_DESC='Základní písma'

#CoreFonts_TIP='Arial, Courier, Lucida Console, Lucida Sans Unicode, Roman, Times, Verdana'
CoreFonts_TIP='Arial, Courier, Lucida Console, Lucida Sans Unicode, Roman, Times, Verdana'

#DllCache_DESC='Clear the File Protection DllCache'
DllCache_DESC='Vyčistit DllCache ochrany souborů'

#DllCache_TIP='Windows file protection system files cache. Uninstalling empties the cache folder. Re-installing just ticks the add\remove checkbox so you can clear the cache again. Size varies.'
DllCache_TIP='Cache ochrany souborů Windows. Odinstalace vyprázdní složku cache. Opětná instalace jen zaškrtne políčko přidat\odebrat, takže můžete cache vyčistit znovu. Velikost je různá.'

#DriverCache_DESC='Driver Cache'
DriverCache_DESC='Cache ovladačů'

#DriverCache_TIP='Local store of hardware device drivers to eliminate the need for the CDROM when installing a known device. May require access to Service Pack files.'
DriverCache_TIP='Ukládá lokálně ovladače harware aby nebylo potřeba CDROM při instalaci známého zařízení. Může vyžadovat přístup k souborům Service Packu.'

#ExtraFonts_DESC='Extra Fonts'
ExtraFonts_DESC='Extra písma'

#ExtraFonts_TIP='Arial Black, Comic Sans MS, Franklin Gothic, Georgia, Impact, Palatino Linotype, Trebuchet, Wingdings and Webdings.'
ExtraFonts_TIP='Arial Black, Comic Sans MS, Franklin Gothic, Georgia, Impact, Palatino Linotype, Trebuchet, Wingdings and Webdings.'

#MSInfo32_DESC='System Information'
MSInfo32_DESC='Systémové informace'

#MSInfo32_INFOTIP='Displays current system information.'
MSInfo32_INFOTIP='Zobrazí aktuální systémové informace.'

#ODBC_DESC='ODBC Database drivers'
ODBC_DESC='Databázové ovladače ODBC'

#ODBC_TIP='Open Database Conectivity drivers and support files'
ODBC_TIP='Open Database Conectivity drivers and support files'

#Oobe_DESC='Out of Box Experience'
Oobe_DESC='Out of Box Experience'

#Oobe_TIP='First run introduction, setup and product activation wizard.'
Oobe_TIP='First run introduction, setup and product activation wizard.'

#OScompTop_DESC='Operating System Options'
OScompTop_DESC='Operating System Options'

#OScompTop_TIP='Features and modules that expand the capabilities of the operating system.'
OScompTop_TIP='Features and modules that expand the capabilities of the operating system.'

#PCHealth_DESC='Help and Support Center'
PCHealth_DESC='Help and Support Center'

#PCHealth_TIP='Help and Support for Windows available on the Start Menu'
PCHealth_TIP='Help and Support for Windows available on the Start Menu'

#PrefetchCache_DESC='Clear the Pre-Fetch Cache'
PrefetchCache_DESC='Clear the Pre-Fetch Cache'

#PrefetchCache_TIP='Locally stored information used to optimize load times. The cache can accumulate obsolete information. Windows will rebuild the cache automatically over time. Reinstalling just ticks the add\remove checkbox. Size varies.'
PrefetchCache_TIP='Locally stored information used to optimize load times. The cache can accumulate obsolete information. Windows will rebuild the cache automatically over time. Reinstalling just ticks the add\remove checkbox. Size varies.'

#Sapi_DESC='Microsoft Speech API'
Sapi_DESC='Microsoft Speech API'

#Sapi_TIP='Microsoft Speech API engine (SAM)'
Sapi_TIP='Microsoft Speech API engine (SAM)'

#SearchAssistant_DESC='Search Assistant'
SearchAssistant_DESC='Search Assistant'

#SearchAssistant_Tip='Animated characters and extended dialog displayed for local file searches'
SearchAssistant_Tip='Animated characters and extended dialog displayed for local file searches'

#SPSource_DESC='Clear Service Pack Source Files'
SPSource_DESC='Clear Service Pack Source Files'

#SPSource_TIP='Delete Service Pack Source Files from the windows folder only if you have a copy stored elsewhere.. You need these files if you change your system configuration. Re-installing just ticks the add\remove checkbox. Size varies.'
SPSource_TIP='Delete Service Pack Source Files from the windows folder only if you have a copy stored elsewhere.. You need these files if you change your system configuration. Re-installing just ticks the add\remove checkbox. Size varies.'

#Tour_DESC='Windows Tour'
Tour_DESC='Windows Tour'

#Tour_TIP='Introductory tour of all the new wiz bang operating system features that will change your life.'
Tour_TIP='Introductory tour of all the new wiz bang operating system features that will change your life.'

#TWAIN_DESC='TWAIN Image Aquisition Drivers'
TWAIN_DESC='TWAIN Image Aquisition Drivers'

#TWAIN_TIP='Basic TWAIN image aquisition interfaces that ship with Windows.'
TWAIN_TIP='Basic TWAIN image aquisition interfaces that ship with Windows.'

#UserGraphics_DESC='User Avatars'
UserGraphics_DESC='User Avatars'

#UserGraphics_TIP='Graphic Avatars for each user displayed on the login screen and start menu.'
UserGraphics_TIP='Graphic Avatars for each user displayed on the login screen and start menu.'

#########################################
##   OS Services

#BITS_DESC='Background Intelligent Transfer Service'
BITS_DESC='Background Intelligent Transfer Service'

#BITS_TIP='Transfers files in the background using idle network bandwidth.'
BITS_TIP='Transfers files in the background using idle network bandwidth.'

#ERSvc.ServiceDesc='Allows error reporting for services and applictions running in non-standard environments.'
ERSvc.ServiceDesc='Allows error reporting for services and applictions running in non-standard environments.'

#ERSvc.ServiceName='Error Reporting Service'
ERSvc.ServiceName='Error Reporting Service'

#RemoteRegistry_DESC='Remote Registry'
RemoteRegistry_DESC='Remote Registry'

#RemoteRegistry_TIP='Enables remote users to modify registry settings on this computer.'
RemoteRegistry_TIP='Enables remote users to modify registry settings on this computer.'

#ServicesTop_DESC='System Services'
ServicesTop_DESC='System Services'

#ServicesTop_TIP='System Services provide support for differnt technologies and Operating System features. Removing services may free resources for other programs while reducing the overal feature set of Windows.'
ServicesTop_TIP='System Services provide support for differnt technologies and Operating System features. Removing services may free resources for other programs while reducing the overal feature set of Windows.'

#SmartCard_DESC='Smart Card Services'
SmartCard_DESC='Smart Card Services'

#SmartCard_TIP='Core services and drivers to support the use of Smart Card readers on this computer'
SmartCard_TIP='Core services and drivers to support the use of Smart Card readers on this computer'

#TelnetSvr_DESC='Telnet Service'
TelnetSvr_DESC='Telnet Service'

#TelnetSvr_TIP='Enables a remote user to log on to this computer and run programs, and supports various TCP/IP Telnet clients, including UNIX-based and Windows-based computers.'
TelnetSvr_TIP='Enables a remote user to log on to this computer and run programs, and supports various TCP/IP Telnet clients, including UNIX-based and Windows-based computers.'

#UPNP_DESC='Universal Plug and Play'
UPNP_DESC='Universal Plug and Play'

#UPNP_TIP='Support to host Universal Plug and Play devices and to discover UPnP devices on your network.'
UPNP_TIP='Support to host Universal Plug and Play devices and to discover UPnP devices on your network.'

#UPSSvc_DESC='Uninterruptible Power Supply Service'
UPSSvc_DESC='Uninterruptible Power Supply Service'

#UPSSvc_TIP='Manages an uninterruptible power supply (UPS) connected to the computer.'
UPSSvc_TIP='Manages an uninterruptible power supply (UPS) connected to the computer.'

#WebClient.DisplayName='WebClient Service'
WebClient.DisplayName='WebClient Service'

#WebClient.HelpText='WebClient Sevice allows Win32 applications to access and edit documents on the Internet.'
WebClient.HelpText='WebClient Sevice allows Win32 applications to access and edit documents on the Internet.'

#########################################
##   System tools

#SysToolsTop_DESC='System Tools & Utilities'
SysToolsTop_DESC='System Tools & Utilities'

#SysToolsTop_TIP='Utilities for configuring and managing your Windows environment and computer hardware.'
SysToolsTop_TIP='Utilities for configuring and managing your Windows environment and computer hardware.'

#DESC_WSH='Windows Script Host'
DESC_WSH='Windows Script Host'

#MigWiz_DESC='Migration Wizard'
MigWiz_DESC='Migration Wizard'

#MigWiz_TIP='File settings and transfer wizard used to transfer user files preferences when upgrading.'
MigWiz_TIP='File settings and transfer wizard used to transfer user files preferences when upgrading.'

#Task_DESC='Task Scheduler'
Task_DESC='Task Scheduler'

#Task_TIP='Task Scheduler is a tool that enables you to schedule tasks (such as Disk Defragmenter) to run regularly, when it's most convenient for you.'
Task_TIP='Task Scheduler is a tool that enables you to schedule tasks (such as Disk Defragmenter) to run regularly, when it's most convenient for you.'

#TIPS_WSH='Write scripts to help automate tasks in Windows'
TIPS_WSH='Write scripts to help automate tasks in Windows'

#ZipFolder_DESC='ZIP Compressed Folders'
ZipFolder_DESC='ZIP Compressed Folders'

#ZipFolder_TIP='Access .Zip files as folders in Explorer'
ZipFolder_TIP='Access .Zip files as folders in Explorer'

############### New for Version 1.3 ###############
#sAnalysing='Analysing...'
sAnalysing='Analysing...'

#sWFP='Windows File Protection'
sWFP='Windows File Protection'

#sWFPDisabled='Disabled'
sWFPDisabled='Disabled'

#sWFPOnInfo='Windows File Protection is active and protecting the %s system files on this computer.';
sWFPOnInfo='Windows File Protection is active and protecting the %s system files on this computer.';

#sWFPOffInfo='Windows File Protection has been suspended for this session. File Protection will re-activate automatically when you next reboot.';
sWFPOffInfo='Windows File Protection has been suspended for this session. File Protection will re-activate automatically when you next reboot.';

#sWFPDisabledInfo='Windows File Protection has been disabled on this computer and will remain disabled after rebooting.';
sWFPDisabledInfo='Windows File Protection has been disabled on this computer and will remain disabled after rebooting.';

#sConfWFPOn='Close all open applications and press OK to RE-ACTIVATE Windows File Protection (WFP). Your computer will be rebooted.'
sConfWFPOn='Close all open applications and press OK to RE-ACTIVATE Windows File Protection (WFP). Your computer will be rebooted.'

#sConfWFPDisable='Close all open applications and press OK to RE-ACTIVATE Windows File Protection (WFP). Your computer will be rebooted.'
sConfWFPDisable='Close all open applications and press OK to RE-ACTIVATE Windows File Protection (WFP). Your computer will be rebooted.'

#sWFPChange='Change File protection:'
sWFPChange='Change File protection:'

#sDllCacheWarning='You have selected to clear the File Protection DllCache folder. The cache size limit can be adjusted on the Windows File Protection tab of %s. Do you want to set the minimum cache size now to prevent Windows from refilling this folder?'
sDllCacheWarning='You have selected to clear the File Protection DllCache folder. The cache size limit can be adjusted on the Windows File Protection tab of %s. Do you want to set the minimum cache size now to prevent Windows from refilling this folder?'

#AdvServicesTop_DESC='Advanced System Services'
AdvServicesTop_DESC='Advanced System Services'

#AdvServicesTop_TIP='Core Windows Services that other system services and components depend on. All of these features should be installed if you encounter any compatibility issues.'
AdvServicesTop_TIP='Core Windows Services that other system services and components depend on. All of these features should be installed if you encounter any compatibility issues.'

#CustomTop_Desc='User Addons'
CustomTop_Desc='User Addons'

#CustomTop_TIP='Additional Add\Remove routines for XPlite/2000lite running from user editable custom.inf script file'
CustomTop_TIP='Additional Add\Remove routines for XPlite/2000lite running from user editable custom.inf script file'

#AppMgmt_NAME='Application Management'
AppMgmt_NAME='Application Management'

#AppMgmt_DESC='Provides software installation services such as Assign, Publish, and Remove.'
AppMgmt_DESC='Provides software installation services such as Assign, Publish, and Remove.'

#W32Time_NAME='Windows Time'
W32Time_NAME='Windows Time'

#W32Time_DESC='Maintains date and time synchronization on all clients and servers in the network. If this service is stopped, date and time synchronization will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
W32Time_DESC='Maintains date and time synchronization on all clients and servers in the network. If this service is stopped, date and time synchronization will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'

#TapiSrv_NAME='Telephony'
TapiSrv_NAME='Telephony'

#TapiSrv_DESC='Provides Telephony API (TAPI) support for programs that control telephony devices and IP based voice connections on the local computer and, through the LAN, on servers that are also running the service.'
TapiSrv_DESC='Provides Telephony API (TAPI) support for programs that control telephony devices and IP based voice connections on the local computer and, through the LAN, on servers that are also running the service.'

#SecLogonW2K_NAME='Run As Service'
SecLogonW2K_NAME='Run As Service'

#SecLogon_NAME='Secondary Logon'
SecLogon_NAME='Secondary Logon'

#SecLogon_DESC='Enables starting processes under alternate credentials. If this service is stopped, this type of logon access will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
SecLogon_DESC='Enables starting processes under alternate credentials. If this service is stopped, this type of logon access will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'

#Wmi_NAME='Windows Management Instrumentation Driver Extensions'
Wmi_NAME='Windows Management Instrumentation Driver Extensions'

#Wmi_DESC='Provides systems management information to and from drivers.'
Wmi_DESC='Provides systems management information to and from drivers.'

#NetDDE_NAME='Network DDE'
NetDDE_NAME='Network DDE'

#NetDDE_DESC='Provides network transport and security for Dynamic Data Exchange (DDE) for programs running on the same computer or on different computers. If this service is stopped, DDE transport and security will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
NetDDE_DESC='Provides network transport and security for Dynamic Data Exchange (DDE) for programs running on the same computer or on different computers. If this service is stopped, DDE transport and security will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'

#NetDDEdsdm_NAME='Network DDE DSDM'
NetDDEdsdm_NAME='Network DDE DSDM'

#NetDDEdsdm_DESC='Manages Dynamic Data Exchange (DDE) network shares. If this service is stopped, DDE network shares will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start. '
NetDDEdsdm_DESC='Manages Dynamic Data Exchange (DDE) network shares. If this service is stopped, DDE network shares will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start. '

#TrkWks_NAME='Distributed Link Tracking Client'
TrkWks_NAME='Distributed Link Tracking Client'

#TrkWks_DESC='Maintains links between NTFS files within a computer or across computers in a network domain.'
TrkWks_DESC='Maintains links between NTFS files within a computer or across computers in a network domain.'

#WSC_DESC='Security Center'
WSC_DESC='Security Center'

#WSC_TIP='Control panel applet to simplify access to system security settings and configurations.'
WSC_TIP='Control panel applet to simplify access to system security settings and configurations.'

#WSC_Svc_NAME='Security Center Background Service'
WSC_Svc_NAME='Security Center Background Service'

#WSC_Svc_DESC='Constantly monitors system security settings and configurations in the background and places Security Center tray icon near the clock.'
WSC_Svc_DESC='Constantly monitors system security settings and configurations in the background and places Security Center tray icon near the clock.'

#AU_svc_NAME='Automatic Updates'
AU_svc_NAME='Automatic Updates'

#AU_svc_DESC='Enables the download and installation of critical Windows updates. If the service is disabled, the operating system can be manually updated at the Windows Update Web site.'
AU_svc_DESC='Enables the download and installation of critical Windows updates. If the service is disabled, the operating system can be manually updated at the Windows Update Web site.'

#MSIServer_NAME='Windows Installer'
MSIServer_NAME='Windows Installer'

#MSIServer_DESC='Adds, modifies, and removes applications provided as a Windows Installer (*.msi) package. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
MSIServer_DESC='Adds, modifies, and removes applications provided as a Windows Installer (*.msi) package. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'

#LmHosts_NAME='TCP/IP NetBIOS Helper'
LmHosts_NAME='TCP/IP NetBIOS Helper'

#LmHosts_DESC='Enables support for NetBIOS over TCP/IP (NetBT) service and NetBIOS name resolution.'
LmHosts_DESC='Enables support for NetBIOS over TCP/IP (NetBT) service and NetBIOS name resolution.'

#ClipSrvSvc_DESC='ClipBook'
ClipSrvSvc_DESC='ClipBook'

#ClipSrvSvc_TIP='Enables ClipBook Viewer to store information and share it with remote computers. If the service is stopped, ClipBook Viewer will not be able to share information with remote computers. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
ClipSrvSvc_TIP='Enables ClipBook Viewer to store information and share it with remote computers. If the service is stopped, ClipBook Viewer will not be able to share information with remote computers. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'


############### New for Version 1.5 ###############

#sValidLicense='Your license was successfully activated.'
sValidLicense='Your license was successfully activated.'

sValidateLicense1='%s was previously licensed on this machine using an illegally distributed user license. For this reason, %s now needs to go on-line to activate your new license.'
#sValidateLicense1='%s was previously licensed on this machine using an illegally distributed user license. For this reason, %s now needs to go on-line to activate your new license.'

#sValidateLicense2='If you have a firewall please allow %s to contact the %s web server. Your license number %s is the only information that is transmitted.'
sValidateLicense2='If you have a firewall please allow %s to contact the %s web server. Your license number %s is the only information that is transmitted.'

#sValidateLicense3='For help, or to activate your license off-line please contact the LitePC Technologies Support Desk. %s'
sValidateLicense3='For help, or to activate your license off-line please contact the LitePC Technologies Support Desk. %s'

#sValidateLicense4='Do you want to activate your new licence now?'
sValidateLicense4='Do you want to activate your new licence now?'

#sValidateErrorLicense='Your %s license status could not been verified at this time. Please try again later.'
sValidateErrorLicense='Your %s license status could not been verified at this time. Please try again later.'

#sValidateNoRemove='Previously uninstalled items can be re-installed, but you can not remove any more %s components with %s until your %s license has been validated.'
sValidateNoRemove='Previously uninstalled items can be re-installed, but you can not remove any more %s components with %s until your %s license has been validated.'

#sTrialTip='Available in %s Professional Only.'
sTrialTip='Available in %s Professional Only.'

#sMoreInfo='More Information...'
sMoreInfo='More Information...'

#sMoreInfoHint='Connect to the Web to display detailed information on the selected item.'
sMoreInfoHint='Connect to the Web to display detailed information on the selected item.'

#sMoreInfoError='Could not connect to the Web. Install a web browser and/or check your network connection.'
sMoreInfoError='Could not connect to the Web. Install a web browser and/or check your network connection.'

#sSendStateData='Send component state data when checking for upgrades'
sSendStateData='Send component state data when checking for upgrades'

#sNodeDesc='%s contains at least one component that'
sNodeDesc='%s contains at least one component that'

#sSRWarning1='Removing %s feature - %s will prevent system recovery using %s System Restore. Your restore points are saved, but your will have to reinstall %s to use them.'
sSRWarning1='Removing %s feature - %s will prevent system recovery using %s System Restore. Your restore points are saved, but your will have to reinstall %s to use them.'

#sSRWarning2='Do you want to continue without the ability to use System Restore until you reinstall %s?'
sSRWarning2='Do you want to continue without the ability to use System Restore until you reinstall %s?'#RemoteAssistance='Remote Assistance'
RemoteAssistance='Remote Assistance'

#RemoteAssistance_Tip='Allow others to connect and take control of your machine to provide remote technical assistance.'
RemoteAssistance_Tip='Allow others to connect and take control of your machine to provide remote technical assistance.'

#DrWatson_DESC='Dr Watson'
DrWatson_DESC='Dr Watson'

#DrWatson_TIP='Dr. Watson is a program error troubleshooting tool that traps program faults, and generates a snapshot of the operating system that you can use to diagnose the fault.'
DrWatson_TIP='Dr. Watson is a program error troubleshooting tool that traps program faults, and generates a snapshot of the operating system that you can use to diagnose the fault.

#vbscript_DESC='VB Script'
vbscript_DESC='VB Script'

#vbscript_TIP='Visual Basic scripting support for Internet Explorer'
vbscript_TIP='Visual Basic scripting support for Internet Explorer'

#jscript_DESC='Java Script'
jscript_DESC='Java Script'

#jscript_TIP='Javascript scripting support for Internet Explorer. Also required by some Management Console objects.'
jscript_TIP='Javascript scripting support for Internet Explorer. Also required by some Management Console objects.'

#MSHTMLengine_DESC='IE HTML Rendering Engine'
MSHTMLengine_DESC='IE HTML Rendering Engine'

#MSHTMLengine_Tip='Core Microsoft HTML renderer that is used to display HTML content in IE and on the Windows active desktop as well as in other applications such as Outlook Express, Windows Media Player and third party browsers that are based on Internet Explorer.'
MSHTMLengine_Tip='Core Microsoft HTML renderer that is used to display HTML content in IE and on the Windows active desktop as well as in other applications such as Outlook Express, Windows Media Player and third party browsers that are based on Internet Explorer.'

#OS2_DESC='OS/2 Subsystem'
OS2_DESC='OS/2 Subsystem'

#OS2_TIP='Provides an emulated OS/2 environment that allows some OS/2 ver 1.x applications to run under Windows.'
OS2_TIP='Provides an emulated OS/2 environment that allows some OS/2 ver 1.x applications to run under Windows.'

#POSIX_DESC='POSIX Subsystem'
POSIX_DESC='POSIX Subsystem'

#POSIX_TIP='Provides an emulated POSIX environment to allow some UNIX-based applications written to the POSIX international standard for portability to run under Windows.'
POSIX_TIP='Provides an emulated POSIX environment to allow some UNIX-based applications written to the POSIX international standard for portability to run under Windows.'

#Briefcase_DESC='Briefcase'
Briefcase_DESC='Briefcase'

#Briefcase_Tip='Briefcase is used to organise and sycronise multiple files being carried between separate computers.'
Briefcase_Tip='Briefcase is used to organise and sycronise multiple files being carried between separate computers.'

############### New for Version 1.6 ###############

#SR_Service_Name='System Restore Service'
SR_Service_Name='System Restore Service'

#SR_Service_Desc='Performs system restore functions. To stop service, turn off System Restore from the System Restore tab in My Computer->Properties'
SR_Service_Desc='Performs system restore functions. To stop service, turn off System Restore from the System Restore tab in My Computer->Properties'

#SystemRestoreWarning1='You have selected to uninstall System Restore. Previously saved restore points will be lost and you will not be able to use System Restore to restore your system to an earlier configuration. Please ensure that you have adequate backups of your system configuration if you proceed.'
SystemRestoreWarning1='You have selected to uninstall System Restore. Previously saved restore points will be lost and you will not be able to use System Restore to restore your system to an earlier configuration. Please ensure that you have adequate backups of your system configuration if you proceed.'

#SystemRestoreWarning2='Do you want to continue without the ability to use System Restore to recover your system?'
SystemRestoreWarning2='Do you want to continue without the ability to use System Restore to recover your system?'

#sGetStatus='Retrieving installation status'
sGetStatus='Retrieving installation status'

sLoadProfile='Loading saved profile: %s'
sLoadProfile='Loading saved profile: %s'

#sProfile='Profile'
sProfile='Profile'

#sUpgradeInterval='days between prompts for online upgrade check'
sUpgradeInterval='days between prompts for online upgrade check'

#sUtility='Shrink'
sUtility='Shrink'

#sUninstallData='Uninstall Files for %s Updates'
sUninstallData='Uninstall Files for %s Updates'

#sUninstallData1='Locate hidden backup files and uninstall information that are used to uninstall %s updates, service packs, and security hot fixes.'
sUninstallData1='Locate hidden backup files and uninstall information that are used to uninstall %s updates, service packs, and security hot fixes.'

#sUninstallData2='For security and stability reasons most people should run %s with all the latest updates and bug fixes installed and so their uninstall data is generally not required. If you remove the uninstall data you can only remove the updates by re-installing %s.'
sUninstallData2='For security and stability reasons most people should run %s with all the latest updates and bug fixes installed and so their uninstall data is generally not required. If you remove the uninstall data you can only remove the updates by re-installing %s.'

#sAnalyze='&Analyze'
sAnalyze='&Analyze'

#sDelete='&Delete'
sDelete='&Delete'

#sTotal='Total'
sTotal='Total'

#sTotalUninstallData='Uninstall data occupies %s of storage. You can delete this now if you wish to recover the space.'
sTotalUninstallData='Uninstall data occupies %s of storage. You can delete this now if you wish to recover the space.'

#sDeleteRecycle='Delete to Recycle Bin'
sDeleteRecycle='Delete to Recycle Bin'

#sNotAllDeleted='Some files were not deleted. They may have been locked for use by %s.'
sNotAllDeleted='Some files were not deleted. They may have been locked for use by %s.'

#sPromptSendStateData1='While checking for updated versions %s can tell the %s developers which features you have chosen to uninstall from %s. These removal statistics are sent anonymously to help LitePC Technologies in planning future versions and products.'
sPromptSendStateData1='While checking for updated versions %s can tell the %s developers which features you have chosen to uninstall from %s. These removal statistics are sent anonymously to help LitePC Technologies in planning future versions and products.'

#sPromptSendStateData2='Send removal statistics?'
sPromptSendStateData2='Send removal statistics?'

#DiskClean_DESC='Disk Cleanup'
DiskClean_DESC='Disk Cleanup'

#DiskClean_InfoTip='Enables you to clear your disk of unnecessary files.'
DiskClean_InfoTip='Enables you to clear your disk of unnecessary files.'

#ntbackup_DESC='Backup'
ntbackup_DESC='Backup'

#ntbackup_InfoTip='Archives data to protect it from accidental loss.'
ntbackup_InfoTip='Archives data to protect it from accidental loss.'

#ImapiSvc_Display='IMAPI CD-Burning COM Service'
ImapiSvc_Display='IMAPI CD-Burning COM Service'

#ImapiSvc_Desc='Manages CD recording using Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI). If this service is stopped, this computer will be unable to record CDs. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
ImapiSvc_Desc='Manages CD recording using Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI). If this service is stopped, this computer will be unable to record CDs. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'

#DEFRAG_SNAPIN='Disk Defragmenter'
DEFRAG_SNAPIN='Disk Defragmenter'

#DEFRAG_Infotip='Defragments your volumes so that your computer runs faster and more efficiently.'
DEFRAG_Infotip='Defragments your volumes so that your computer runs faster and more efficiently.'

#perfmon='Performance Monitor'
perfmon='Performance Monitor'

#PerfmonSvc_Desc='Monitor the performance of Windows subsystems with graphical display of performance data'
PerfmonSvc_Desc='Monitor the performance of Windows subsystems with graphical display of performance data'

#VB5run_DESC='VB 5.0 Runtime Library'
VB5run_DESC='VB 5.0 Runtime Library'

#VB5run_TIP='The Microsoft Visual Basic 5.0 runtime library contains shared code that is required by all programs written using Microsoft Visual Basic version 5.x'
VB5run_TIP='The Microsoft Visual Basic 5.0 runtime library contains shared code that is required by all programs written using Microsoft Visual Basic version 5.x'

#VB6run_DESC='VB 6.0 Runtime Library'
VB6run_DESC='VB 6.0 Runtime Library'

#VB6run_TIP='The Microsoft Visual Basic 6.0 runtime library contains shared code that is required by all programs written using Microsoft Visual Basic version 6.x'
VB6run_TIP='The Microsoft Visual Basic 6.0 runtime library contains shared code that is required by all programs written using Microsoft Visual Basic version 6.x'

#notepad='Notepad'
notepad='Notepad'

#notepad_infotip='Creates and edits text files using basic text formatting.'
notepad_infotip='Creates and edits text files using basic text formatting.'

#sValidateSig1='This copy of %s could not be activated using the customer information stored on this computer. To complete the activation process %s must connect on-line to LitePC Technologies to confirm your license details.'
sValidateSig1='This copy of %s could not be activated using the customer information stored on this computer. To complete the activation process %s must connect on-line to LitePC Technologies to confirm your license details.'

#sValidateSig2='%s could not be activated because the customer details stored on this computer for license %s are not correct.'
sValidateSig2='%s could not be activated because the customer details stored on this computer for license %s are not correct.'

#sValidateSig3='The correct license details have been re-sent via email from LitePC Technologies to the email address that is registered to license %s. Please use the license details from this email when you re-start %s.'
sValidateSig3='The correct license details have been re-sent via email from LitePC Technologies to the email address that is registered to license %s. Please use the license details from this email when you re-start %s.'

#sValidateSig4='If your registered email address is no longer valid you can login to LitePC Technologies server to update your customer profile and request new license codes. %s'
sValidateSig4='If your registered email address is no longer valid you can login to LitePC Technologies server to update your customer profile and request new license codes. %s'

#sValidateLicense5='quoting code: %s'
sValidateLicense5='quoting code: %s'##################### END LANGUAGE MODULE ##################### 

Remove NOT from the Category below when the translation is complete

CategoryTranslationIsNOTComplete
CategoryAllLanguageModules 

Language Files