litePC - the home of 98lite and xplite - to customize and tweak Windows for performance and embedded computers
Get Polish Language Module Text
Search:

Last edited July 15, 2005 3:40 am by * Shane

Preferences

##################### START XPLITE LANGUAGE MODULE ##################### 
#
# This file is a language module for LitePC Technologies XPLite and 2000lite
# http://www.litepc.com
#
# USAGE
# ======
# 1) Copy the text between the START and END markers and Paste into a UTF-8
#   encoded text file.
# 2) Rename the text file to the following syntax:
#         lite_<CountryCode>.utf8
#      examples: lite_de.utf8, lite_ch.utf8
#
# 3) Place your new Language Module in the same folder with XPlite.exe or
#   2000lite.exe
#
# EDITING INSTRUCTIONS
# ====================
#
# 1) Use the link below to "Edit the text of this page" to begin editing.
# 2) All ocurrences of "%s" represent substitutions of other strings
#   (program name, carriage returns). You cant remove any %s from a string
#   though you can change their position
# 3) There must be NO spaces around the = signs
# 4) Please leave commented lines in place for reference.
# 5) When finished - remove the NOT in the category at the bottom to indicate
#   the translation is finished and it will be indexed and placed into the
#   next distribution.
#
# http://www.litepc.com/lang
#
# WIKI CARE
# =========
# If the pages get vandalised the history features should allow them to be
# repaired. If this sytem gets horribly abused we'll forget it and just make
# the text files available for download - which would be a shame.
#
#
# This translation was put together by:
#
# Andrzej Szeszo - <aszeszo |at| wp |dot| pl>
# Your Name Here - Visit my web page http://your.web.page.here or contact me here
# Me Too - Visit my web page http://your.web.page.here or contact me here
# rudhy - mailme: rudhy(at)wp.pl
#
# Any other Comments:
#
#
#########################################
##   Start Tab

#sStart=' &Start '
sStart=' &Start  '

#sNext='&Next'
sNext='&Dalej'

#sNextHint='Next -> Windows File Protection'
sNextHint='Dalej -> Ochrona plików systemu Windows'

#sApply='&Apply'
sApply='&Zastosuj'

#sWhatsThis='What''s this?'
sWhatsThis='Pokaż, co to jest?'

#sVersion='Version'
sVersion='Wersja'

#sUpdate='update'
sUpdate='aktualizacja'

#sYear='2004'
sYear='2004'

#slblNext='Please confirm your Operating System and version is correctly displayed above.'
slblNext='Potwierdź zgnodność powyższych informacji z bieżącą wersją systemu.'

#sLicenseSingle='Single User License'
sLicenseSingle='Licencja 1 użytkownikowa'

#sLicenseMulti='%s User License'
sLicenseMulti='Licencja %s użytkownikowa'

#sMultiUserLicense='Multi-User Licenses'
sMultiUserLicense='Licencje wieloużytkownikowe'

#########################################
##   WFP Tab

#stabWFP=' &Windows File Protection '
stabWFP=' Ochrona plików &Windows '

#sbtnHelpHint='Help. Two clicks opens help.'
sbtnHelpHint='Pomoc. Dwukrotne kliknięcie otwiera pomoc.'

#sbtnCloseHint='Close'
sbtnCloseHint='Zamknij'

#sgrpWFPStatus='WFP Status'
sgrpWFPStatus='Funkcja ochrony plików'

#spnlAdvanced='Ad&vanced Settings'
spnlAdvanced='&Ustawienia zaawansowane'

#spnlAdvancedHandle='&v'
spnlAdvancedHandle='&v'

#slblWFPis='Windows File%sProtection is'
slblWFPis='Ochrona plików%ssystemu Windows jest'

#sWFPON='ON'
sWFPON='włączona'

#sWFPOFF='OFF'
sWFPOFF='wyłączona'

#sTOGGLE_ENABLE='TURN &ON'
sTOGGLE_ENABLE='&WŁĄCZ'

#sTOGGLE_DISABLE='TURN &OFF'
sTOGGLE_DISABLE='W&YŁĄCZ'

#sWFPONStatusTip='You must turn off Windows file protection before you can add or remove %s components.'
sWFPONStatusTip='Wyłącz ochronę plików systemu %s aby móc dodawać lub usuwać składniki systemowe.'

#sWFPOFFStatusTip='Windows file protection has been disabled and you can now add or remove %s components.'
sWFPOFFStatusTip='Ochrona plików systemu %s została wyłączona. Możesz teraz dodawać i usuwać składniki systemowe.'

#sgrpScan='Scan for missing or modified files'
sgrpScan='Brakujące lub zmodyfikowane pliki objęte ochroną'

#schkScanBoot='S&can on bootup'
schkScanBoot='S&kanuj chronione pliki przy starcie systemu'

#sNextBoot='Next boot only'
sNextBoot='tylko przy następnym starcie'

#sEveryBoot='Every boot'
sEveryBoot='przy każdym starcie'

#schkProgress='Show &Progress Dialog'
schkProgress='&Pokaż okno postępu'

#slblScanDisabled='You can not scan for missing or modified system files when Windows File Protection is disabled.'
slblScanDisabled='Skanowanie brakujących i zmodyfikowanych plików nie działa przy wyłączonej ochronie plików.'

#sgrpCache='&File cache Settings'
sgrpCache='K&opie chronionych plików'

#slblDefaultCache='&Default Cache Settings'
slblDefaultCache='U&stawienia domyślne'

#slblCache='Ma&ximum cache size (% of Disk)'
slblCache='Ma&ksymalna przestrzeń dyskowa na kopie plików (% dysku)'

#slblDllCacheFolder='DllCache Folder'
slblDllCacheFolder='Lokalizacja folderu DllCache'

#sbtnBrowse='&Browse'
sbtnBrowse='&Przeglądaj...'

#sbtnScanNow='&Scan Now'
sbtnScanNow='&Skanuj...'

#simgWFPGreen='Windows File Protection has been disabled'
simgWFPGreen='Ochrona plików systemu Windows jest wyłączona.'

#simgWFPRed='Windows File Protection is Active'
simgWFPRed='Ochrona plików systemu Windows jest włączona.'

#btnWFPNextHint='Next -> Add/Remove components'
btnWFPNextHint='Dalej -> Dodaj/Usuń składniki systemu Windows'

#btnWFPApplyHint='Save Cache settings to the registry'
btnWFPApplyHint='Zapisz ustawienia w rejestrze systemu'

#########################################
##   Add/remove Tab

#stabAddRemove=' Add/&Remove Components '
stabAddRemove=' &Dodaj/Usuń składniki systemu '

#sReloadHint='Reload'
sReloadHint='Wczytaj ponownie'

#sTrialTip='Professional only - not available in Free Trial.'
sTrialTip='Wersja Professional - opcja niedostępna w wersji Free Trial.'

#sCollapseHint='Collapse Tree'
sCollapseHint='Zwiń gałąź'

#sExpandHint='Show All'
sExpandHint='Pokaż wszystko'

#sForceRemovalHint='Force Re-removal. Hold Ctrl to Force All'
sForceRemovalHint='Wymuś ponowne usunięcie. Przytrzymaj klawisz Ctrl aby zastosować do wszystkich składników.'

#slblNoOptions='No Optional Windows Components Found'
slblNoOptions='Nie znaleziono dodatkowych składników Windows'

#slblWFPActive='Not available when WFP is active'
slblWFPActive='Funkcja niedostępnia przy włączonej ochronie plików'

#sbtnAddRemove='&Next'
sbtnAddRemove='&Dalej'

#sbtnAddRemoveHint='Add/Remove Windows Components'
sbtnAddRemoveHint='Dodaj/Usuń składniki systemu'

#sStats='%s Components.%s%s Installed.'
sStats='%s składników.%s%s zainstalowanych.'

#sMenuLoad='Load Profile'
sMenuLoad='Wczytaj profil'

#sMenuSave='&Save Profile'
sMenuSave='&Zapisz profil'

#sMenuDelete='&Delete Profile'
sMenuDelete='&Usuń profil'

#sbtnLoadSaveHint='Load and Save Configuration Profiles'
sbtnLoadSaveHint='Odczyt i zapis profili'

#sBuildTree='Getting Optional Components'
sBuildTree='Wczytywanie składników systemu'

#sSystemRestore='Setting System Restore Point'
sSystemRestore='Ustawianie punktu odzyskiwania systemu'

#sWarnSystemRestore='Warn if System Restore Point can not be set'
sWarnSystemRestore='Ostrzegaj jeśli nie można ustawić punktu odzyskiwania systemu'

#sWarnSystemRestoreMsg='A System Restore point could not be saved. Check the Advanced Windows Management Instrumentation is installed and System Restore is active. Do you want to continue to re-configure %s?'
sWarnSystemRestoreMsg='Punkt odzyskiwania systemu nie został ustawiony. Sprawdź czy składnik ''Rozszerzenia sterownika Instrumentacji zarządzania'' jest zainstalowany oraz czy opcja przywracania systemu jest włączona. Czy chcesz kontynuować rekonfigurację %s?'

#sShowProComponents='Show Professional Options'
sShowProComponents='Pokaż opcje Professional'

#sHideProComponents='Hide Professional Options'
sHideProComponents='Ukryj opcje Professional'

#sWorking='Working...'
sWorking='Czekaj...'

#sWBEMWarning1='Removing the %s Advanced feature - Windows Management Instrumentation will disable %s System Restore. Your restore points are saved, but your will have to reinstall Windows Management Instrumentation to use them.'
sWBEMWarning1='Usuwanie zaawansowanego składnika %s - Rozszerzenia sterownika Instrumentacji zarządzania wyłączy odzyskiwanie systemu %s. Twoje punkty są zapisane, ale będziesz musiał ponownie zainstalować tą funkcję aby ich użyć.'

#sWBEMWarning2='Do you want to continue without the ability to set new Restore Points?'
sWBEMWarning2='Czy chcesz kontynuować bez dalszej możliwości ustawiania punktów odzyskiwania systemu?'

#sRestorePoint='Restore Point'
sRestorePoint='Punkt odzyskiwania systemu'

#########################################
##   About tab

#slblLicensedTo='Licensed to: '
slblLicensedTo='Licencję posiada: '

#sbtnUpgrade='&Upgrade'
sbtnUpgrade='&Uaktualnij'

#sbtnLicense='&License'
sbtnLicense='&Licencja'

#stabAbout=' A&bout '
stabAbout=' &Informacje '

#slblCopyrightWarning='This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of all or parts of this program may result in prosecution.'
slblCopyrightWarning='Ten program chroniony jest przez prawo autorskie oraz międzynarodowe umowy. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów tego programu grozi odpowiedzialnością karną'

#slblLicenseTerms='Your use of %s program signifies your full acceptance of the user license. If you do not agree please close and uninstall %s now.'
slblLicenseTerms='Korzystanie z programu %s oznacza, że w pełni zgadzasz się z warunkami licencji użytkownika. Jeśli tak nie jest, proszę niezwłocznie zamknąć i odinstalować program %s.'

#sbtnSupport='S&upport'
sbtnSupport='W&sparcie'

#sTheLiteWay='With %s you can set up YOUR computer the way YOU like it! %sRemove unwanted features and remove security threats once and for all!'
sTheLiteWay='Dzięki %s możesz skonfigurować Twoj komputer w sposób jaki Ty lubisz! %sUsuń niechciane funkcje wraz z dziurami bezpieczeństwa raz na zawsze!'

#sbtnUpgradeHint='Web-check for program updates'
sbtnUpgradeHint='Sprawdz przez Internet czy są nowe wersje programu'

#sbtnLicenseHint='View/Enter User License'
sbtnLicenseHint='Zobacz/zmień licencję użytkownika'

#sbtnSupportHint='User support Website'
sbtnSupportHint='Strona wsparcia technicznego'

#sBuyNow='Buy %s'
sBuyNow='Kup %s'

#sBuyNowHint='buy the fully featured %s Professional from LitePC.com'
sBuyNowHint='Kup pełną wersję programu %s Professional na stronie LitePC.com'

#sUninstall='Uninstall'
sUninstall='Odinstaluj'

#sUninstallHint='Remove all traces of %s from this computer'
sUninstallHint='Usuń wszystkie ślady obecności %s na tym komputerze'

#sUninstallPrompt='Are you sure you want to remove all traces of %s from this computer? Your %s components will remain as they are now but all %s registry entries and files will be deleted. Proceed with uninstall?'
sUninstallPrompt='Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wszystkie ślady obecności %s z tego komputera? Składniki %s nie ulegną zmianie ale wszystkie wpisy rejestru i pliki %zostaną usunięte. Czy chcesz kontynuować?'

#sRegister='Register'
sRegister='Zarejestruj'

#sRegisterHint='Register for Support and Upgrades'
sRegisterHint='Zarejestruj program aby uzyskać wsparcie techniczne i aktualizacje'

#sRegisterText1='Register with LitePC Technologies for access to technical support and software upgrades.%sYour registration code is: %s'
sRegisterText1='Zarejestruj się w LitePC Technologies aby uzyskać dostęp do wsparcie technicznego i aktualizacji oprogramowania.%sTwój kod rejestracyjny to: %s'

#sRegisterText2='Send your registration code to LitePC technologies Pty Ltd via email to sales@litepc.com, or connect to the internet now using your web browser to complete your registration.%sWould you like to connect to www.LitePC.com using your web browser now?'
sRegisterText2='Wyślij swój kod rejestracyjny do LitePC technologies Pty Ltd drogą email na adres sales@litepc.com albo wykorzystaj przeglądarkę internetową aby zakończyć proces rejestracji.%sCzy chcesz połączyć się przeglądarką internetową z adresem www.LitePC.com?'

#sUnregistered='Unregistered'
sUnregistered='Niezarejestrowany'

#########################################
##   Activation/Registration tab

#sRegistrationCaption='Registration'
sRegistrationCaption='Rejestracja'

#sRegistrationCancelHint='Close %s'
sRegistrationCancelHint='Zamknij %s'

#sRegistrationNextHint='Next -> Read your %s License Agreement'
sRegistrationNextHint='Dalej -> Przeczytaj warunki licencyjne %s'

#sLicenseName='Your Name'
sLicenseName='Imię'

#sLicenseNumber='License Number'
sLicenseNumber='Numer licencji'

#sLicenseNoUsers='No. Users'
sLicenseNoUsers='L. użytkowników'

#sActivationKeyCode='Activation Key Code'
sActivationKeyCode='Kod aktywacji'

#sRegistrationCode='Registration Code'
sRegistrationCode='Kod rejestracyjny'

#sActivation='Activation'
sActivation='Aktywacja'

#sWrongLicense='Sorry, your licensing information for %s is not correct. Please try again.'
sWrongLicense='Przykro mi, ale informacje, które podałeś dla %s nie są poprawne. Spróbuj ponownie.'

#sCancel='Cancel'
sCancel='Anuluj'

#sAsEmail='Details should appears as they do in your license email.'
sAsEmail='Informacje powinny być zgodne z zawartością licencyjnej wiadomości e-mail.'

#sLicenseOnCDROM='Your registration code is printed on your %s CDROM or on documentation supplied by your equipment supplier'
sLicenseOnCDROM='Twój kod rejestracyjny jest wydrukowany na płycie CD %s lub na dokumentacji otrzymanej od dostawcy sprzętu.'

#sHaveActivation='Click if you have a separate a License and Activation Code'
sHaveActivation='Kliknij tu jeśli masz oddzielne kody Licencyjne i Aktywacyjne'

#sHaveRegistration='Click if you have a single Registration Number'
sHaveRegistration='Kliknij tu jeśli masz pojedynczy kod rejestracyjny'

#########################################b
##   License tab

#sLicenseAgreement='License Agreement'
sLicenseAgreement='Warunki licencyjne'

#sReject='&Reject'
sReject='&Odrzuć'

#sRejectHint='Reject the license and close'
sRejectHint='Odrzuć warunki licencyjne i zamknij okno programu'

#sAccept='&Accept'
sAccept='&Zaakceptuj'

#sAcceptHint='Accept the license and contine using %s'
sAcceptHint='Zaakceptuj warunki licencyjne i korzystaj dalej z %s'

#sRejectDialog='You have rejected the %s end user license agreement.%s%s will now close and erase any %s license information, user preference settings and log files that may have been stored on your system.'
sRejectDialog='Odrzuciłeś warunki licencyjne %s.%s%s zostanie teraz zamknięty a informacje rejestracyjne %s, ustawienia użytkownika oraz pliki log zostaną usunięte.'

#########################################
##   Preferences tab

#sPreferences='%s Preferences'
sPreferences='%s Ustawienia'

#stabPreferencesCaption='Preferences'
stabPreferencesCaption='Ustawienia'

#sGrpSource='Installation source locations'
sGrpSource='Źródła plików instalacyjnych'

#sSourcePath='Path to %s source files'
sSourcePath='Lokalizacja plików żródłowych %s'

#sSource='%s Source'
sSource='Pliki %s'

#sServicePack='Service Pack'
sServicePack='Service Pack'

#sBrowseSource='Select the path to your %s installation files. Typically on your %s CDROM.'
sBrowseSource='Podaj ścieżkę do plików instalacyjnych %s. Znajdują się one zazwyczaj na płycie CD %s.'

#sBrowseSPSource='Select the path to your %s installation files. Some Service Packs are on the %s CDROM.'
sBrowseSPSource='Podaj ścieżkę do plików instalacyjnych %s. Niektóre Service Pack-i są na płycie CD %s.'

#sPrefsApplyHint='Save Preferences'
sPrefsApplyHint='Zapisz ustawienia'

#sPrefsOKHint='Close preferences and return to %s'
sPrefsOKHint='Zamknij okno ustawień i wróć do %s'

#sbtnBrowseHint='Locate your source file folder'
sbtnBrowseHint='Wybierz folder z plikami źródłowymi'

#sShowAdvanced='Show Advanced Components in Add/Remove'
sShowAdvanced='Pokazuj zaawansowane składniki'

#sDisableToolTips='Disable %s Tool Tips'
sDisableToolTips='Wyłącz podpowiedzi %s'

#sWelcome='Welcome'
sWelcome='Powitanie'

#sWelcomeHint='Welcome and Tips for New Users'
sWelcomeHint='Powitanie i podpowiedzi dla nowych użytkowników programu'

#########################################
##   Log tab

#stabLogCaption='Logging'
stabLogCaption='Logowanie'

#sLogging='&Enable Log'
sLogging='&Włącz log'

#sMaxLogLimit='Max Log Size'
sMaxLogLimit='Maks. wielkość logu'

#sLogCopy='&Copy'
sLogCopy='&Kopiuj'

#sLogCopyHint='Copy log to the Windows clipboard'
sLogCopyHint='Kopiuj zawartość pliku log do schowka'

#sLogClear='C&lear'
sLogClear='&Wyczyść'

#sLogClearHint='Erase the log'
sLogClearHint='Wyczyść log'

#sLogOKHint='Close log and return to %s'
sLogOKHint='Zamknij log i wróć do %s'

#sOK='OK'
sOK='OK'

#########################################
#########################################
##    Application Strings


########################################
##   Windows Versions

#sOS2000='Windows 2000'
sOS2000='Windows 2000'

#sOS2003='Windows 2003'
sOS2003='Windows 2003'

#sOSXP='Windows XP'
sOSXP='Windows XP'

#sOSOrig='First Release'
sOSOrig='First Release'

#sOSVersion='Version'
sOSVersion='Version'

#sOSBuild='Build'
sOSBuild='Build'

#sOSvHome='Home Edition'
sOSvHome='Home Edition'

#sOSvProfessional='Professional'
sOSvProfessional='Professional'

#sOSvServer='Server'
sOSvServer='Server'

#sOSvAdvanceServer='Advanced Server'
sOSvAdvanceServer='Advanced Server'

#sOSvDataCenter='Datacenter Server'
sOSvDataCenter='Datacenter Server'

#sOSvStdEd='Standard Edition'
sOSvStdEd='Standard Edition'

#sOSvDataCenterEd='Datacenter Edition'
sOSvDataCenterEd='Datacenter Edition'

#sOSvEnterpriseEd='Enterprise Edition'
sOSvEnterpriseEd='Enterprise Edition'

#sOSvWebEd='Web Edition'
sOSvWebEd='Web Edition'

#########################################
##   Program Startup

#sTrialExpired='This %s trial has expired.%sPlease visit http:#www.litepc.com to purchase the retail %s program or download an updated trial package.'
sTrialExpired='Ta wersja %s trial wygasła.%sOdwiedź stronę http:#www.litepc.com aby kupić pełną wersję programu %s lub ściągnąć nową wersję trial.'

#sBetaExpired='This %s beta has expired.%sPlease visit http:#www.litepc.com to purchase the retail %s program or download an updated beta package.'
sBetaExpired='Ta wersja %s beta wygasła.%sOdwiedź stronę http:#www.litepc.com aby kupić pełną wersję programu %s lub ściągnąć nową wersję beta.'

#sNoMultipleUsers='Another user on this machine is already running %s. Only one user may run %s at any one time because the %s customizations apply to the entire system and not to individual user accounts.'
sNoMultipleUsers='Inny użytkownik tego komputera korzysta juz z %s. Tylko jeden użytkownik może pracować na %s w danym momencie gdyż zmiany wprowadzane przez %s dotyczą całego systemu a nie poszczególnych kont użytkowników.'

#sSwitchUsers='%s: Switch Users'
sSwitchUsers='%s: Przełącz użytkownika'

#sNeedsAdminUserRights='Sorry, but %s can only be run by a user with Administrator Privelages.%sPlease log in as an Administrator or ask your system Administrator to run %s for you.'
sNeedsAdminUserRights='Przykro mi, ale %s może być uruchamiany wyłącznie przez użytkownika z uprawnieniami Administratora.%sZaloguj się jako Administrator albo poproś Administratora aby uruchomił %s dla ciebie.'

#sInternalError='%s has encountered an error and has stopped. If this continues please contact customer support and include the session of your log file (see user preferences) that contains the error report to help identify your problem.'
sInternalError='Program został zatrzymany %s, gdzyż wystąpił w nim błąd. Jeśli taka sytuacja będzie się powtarzać skontaktuj się ze wsparciem technicznym załączając plik log zawierający raport błędów, który może pomóc w ustaleniu usterki.'

#sWFPSysFileError='Can not check status of %s. Can not determine state of Windows File Protection. Assuming ACTIVE and disabling lite options.'
sWFPSysFileError='Nie można sprawdzić stanu %s. Stan funkcji ochrony plików jest nieznany. Funkcja ta zostaje uznana za włączoną - opcje lite będą niedostępne.'

#sWFPFileNotFound='WARNING: %s not found. If you have removed this file from your windows installation and you know Windows File Protection has been disabled then you may continue.'
sWFPFileNotFound='UWAGA: %s nie został znaleziony. Jeśli usunąłeś ten plik z katalogu systemowego oraz masz pewność, że funkcja ochrony plików została wyłączona to możesz kontynuować.'

#sDoNotProceed='Do you KNOW that WFP has already been disabled on your system and the files have already been been removed? Choose [NO] if you are not sure.'
sDoNotProceed='Wiesz, czy funkcja ochrony plików została już wyłączona w systemie a pliki zostały usunięte? Wybierz [Nie] jeśli nie masz pewności.'

#sOSNotCompatible1='Your operating System is not compatible with this litePC.com application. Please check www.litePC.com for programs that are compatible with your system.'
sOSNotCompatible1='Twój system operacyjny nie jest zgodny z tą aplikacją litePC.com. Sprawdź czy na stronie www.litePC.com nie ma programów zgodnych z twoją wersjąsystemu.'

#sOSNotCompatible2='This application is only for use on the following Microsoft Windows Operating Systems: Windows 2000 Professional, Server and Advanced Server up to and including Service Pack 4 and Windows XP Home, Professional up to and including Service Pack 1.'
sOSNotCompatible2='Ta aplikacja współpracuje z następującymi wersjami systemów Microsoft Windows Microsoft Windows: Windows 2000 Professional, Server and Advanced Server do wersji z dodatkiem SP4 włącznie oraz Windows XP Home, Professional do wersji z dodatkiem SP1 włącznie.'

#sOSCheck='Operating System Check'
sOSCheck='Sprawdzanie wersji systemu operacyjnego'

#########################################
##   tab WFP

#sConfirmWFPDisable='Close all open applications and press OK to DISABLE Windows File Protection (WFP). Your computer will be rebooted.%sAfter you reboot you will be able to add and remove %s components using %s.'
sConfirmWFPDisable='Zamknij wszystkie otwarte aplikacje a następnie wciśnij OK aby WYŁĄCZYĆ ochronę plików systemu Windows (WFP). Komputer zostanie uruchomiony ponownie.%sPo starcie systemu będziesz mógł dodawać i usuwać składniki %s za pomocą %s.'

#sConfirmWFPDisable2='After you have used %s to configure YOUR computer the way YOU would like it you can safely re-enable WFP to protect your system files from accidental changes or damage.'
sConfirmWFPDisable2='Kiedy skończysz korzystać z %s do konfiguracji systemu możesz bezpiecznie włączyć ponownie ochronę plików systemu Windows aby zabezpieczyć pliki systemowe przez przypadkowymi zmianami lub uszkodzeniem.'

#sConfirmWFPEnable='Close all open applications and press OK to RE-ACTIVATE Windows File Protection (WFP). Your computer will be rebooted.%sAfter you reboot you will NOT be able to add or remove %s components using %s.'
sConfirmWFPEnable='Zamknij wszystkie otwarte aplikacje a następnie wciśnij OK aby WŁĄCZYĆ ponownie ochronę plików systemu Windows (WFP). Komputer zostanie uruchomiony ponownie.%sPo starcie systemu NIE będziesz już mógł dodawać i usuwać składników %s za pomocą %s.'

#sBlockOptions='You must turn off Windows file protection before you can add or remove %s components.'
sBlockOptions='Musisz wyłączyć ochronę plików systemu Windows zanim będziesz mógł dodawać lub usuwać składniki systemu %.'

#sConfirmW2K1='Your System:%sYour operating system was detected as Windows 2000 *pre* Service pack 2. Please confirm that this is an original release Windows 2000 or Service Pack 1 installation and that NO service packs released after SP1 have been installed.'
sConfirmW2K1='Twój system:%sTwoj system został rozpoznany jako Windows 2000, wersja bez dodatku SP2. Potwierdź fakt, że to jest oryginalne wydanie Windows 2000 albo wersja z Service Pack 1 oraz, że żadne nowsze dodatki Service Pack nie były instalowane w systemie.'

#sConfirmW2K2='Failure to answer this question correctly could damage your system.%sIf you do not know please answer NO and install Service Pack 2 or later before running this program again.%sIs this Windows 2000 original or Service Pack 1?'
sConfirmW2K2='Udzielenie błędnej odpowiedzi na to pytanie może zniszczyć twój system.%sJeśli nie masz pewności odpowiedz Nie a następnie zainstaluj dodatek Service Pack 2 lub nowszy zanim uruchomisz ten program ponownie.%sCzy to jest oryginalna wersja Windows 2000 lub wersja z Service Pack 1?'

#sLockedSFCDll='%s has successfully unlocked the Windows File Protection system files and must now reboot your machine to complete the installation. %s will store a backup of the scan engine file to avoid this inconvenience in the future.'
sLockedSFCDll='Programowi %s udało się odblokować plików systemowe od mechanizmu ochrony i musi teraz uruchomić twój komputer ponownie abymóc kontynuować instalację. %s zapisze kopię bezpieczeństwa silnika systemu ochrony plików na dysku aby ta niedogodność nie wystąpiła w przyszłości.'

#sCacheSizeUnlimited='Unlimited'
sCacheSizeUnlimited='Bez ograniczeń'

#sCacheSize100='100%'
sCacheSize100='100%'

#sScanNow='%s can initiate a Windows File Protection system scan to look for missing or damaged system files.%sNew optional %s components created by %s that have been uninstalled will be safely ignored. Only the remaining system files are checked and protected.'
sScanNow='%s wywoła teraz skan mechanizmu ochrony plików w poszukiwaniu brakujących lub uszkodzonych plików systemowych.%sPliki składników %s utworzonych przez %s, które zostały odinstalowane zostaną pominięte. Sprawdzone zostaną tylko pliki systemowe, które pozostały i są zabezpieczone.'

#sConfirmCacheDir='Are you sure you want to change the Windows DllCache to %s?'
sConfirmCacheDir='Czy jesteś pewien, że chcesz zmienić lokalizację foldera DllCache na %s?'


#########################################
##   tab Add/Remove

#sPrerequisites='%s is required by the following %s components:'
sPrerequisites='składnik %s jest wymagany przez następujące składniki %s:'

#sNeeds='%s requires the following components that are currently not installed:'
sNeeds='składnik %s wymaga następujących składników, które nie są obecnie zainstalowane:'

#sConfirmNeeds='Do you want to install %s and the components it requires?'
sConfirmNeeds='Czy chcesz zainstalować %s wraz z zależnościami?'

#sConfirmPrerequisites='Do you want to uninstall ALL of these components?'
sConfirmPrerequisites='Czy chcesz odinstalować WSZYSTKIE te składniki?'

#sConfirmForcePrerequisites='Do you want to FORCE the uninstall of ALL of these components regardless of the installation status indicated by %s?'
sConfirmForcePrerequisites='Czy chcesz WYMUSIĆ deinstalację WSZYSTKICH tych składników niezależnie od ich stanu wykrytego przez %s?'

#sSetupComplete='%s setup is complete. If you deleted files the space will not be recovered until you next reboot. This allows %s to perform a custom boot into the "Last Known Good Configuration" and recover the files if needed.'
sSetupComplete='instalacja %s została zakończona. Wolne miejsce zostanie odsyskane dopiero po ponownym uruchomieniu systemu.Możliwe jest w takiej sytuacji uruchomienie systemu %s w trybie ''Ostatnia znana dobra konfiguracja`` i odzyskanie odinstalowanych plików'

#sSysocmgrRunning='The %s component manager is already performing a setup task on this machine. Please wait a few moments and try again. If the %s component manager appears to be in a locked state you should reboot your machine and then run %s again.'
sSysocmgrRunning='Menadżer składników %s wykonuje w tej chwili zadanie na tym komputerze. Zaczekaj chwilę a następnie spróbuj ponownie. Jeśli menadżer składników %s nie odpowiada to powinieneś uruchomić komputer ponownie i włączyć %s jeszcze raz.'

#sAdvHidden='Adv. Options are Hidden'
sAdvHidden='Zaaw. opcje są ukryte'

#########################################
##   Error

#sError='Error:'
sError='Błąd:'

#sInternal0='Internal Error'
sInternal0='Błąd wewnętrzny'

#sInternal1='Target and Source data differ in length'
sInternal1='Dane źródłowe i docelowe róźnią się wielkością'

#sInternal2='%s could not disable the Windows File Protection system because the scan engine was in use. You will need to boot into safe mode to disable Windows File Protection. %s will store a backup of the scan engine file to avoid this inconvenience in the future.'
sInternal2='%s nie mógł zdeaktywować ochrony plików systemu Windows gdyż silnik WFP był zajęty. Możliwe, że będziesz musiał uruchomić komputer w trybie awaryjnym aby wyłączyć ochronę plików. %s zapisze kopię bezpieczeństwa silnika systemu ochrony plików na dysku aby ta niedogodność nie wystąpiła w przyszłości.

#sInternal3='File copied failed. Is your hard disk full? Could not make the temporary patch file '
sInternal3='Operacja kopiowania nie powiodła się. Czy masz wolne miejsce na dysku? Nie mogłem stworzyć tymczasowego pliku z łatą '

#sInternal4='Could not replace system file'
sInternal4='Nie mogę zastąpić pliku systemowego'

#sInternal5='Patch failed. '
sInternal5='Łatanie nie powiodło się. '

#sInternal6='Invalid operating system.'
sInternal6='Zły system operacyjny.'

#sInternal7='Could not restore'
sInternal7='Nie mogę odtworzyć'

#sInternal8='Failed to enumerate options'
sInternal8='Nie mogłem pobrać opcji'

#sInternal9='Can not create folder for temporary files'
sInternal9='Nie mogę stworzyć katalogu na pliki tymczasowe'

#sInternal10='Invalid dependency in setup files'
sInternal10='Złe zależności w plikach setup'

#sInternal11='Target file does not exist'
sInternal11='Plik docelowy nie istnieje'

#sInternal13='Could not disable Windows File Protection.'
sInternal13='Nie mogłem wyłączyć ochrony plików systemu Windows.'


#########################################
##   Check for Web updates

#sUpgradeCaption='Check for %s updates'
sUpgradeCaption='Sprawdź czy są aktualizacje %s'

#sUpgradeAskCheck='%s can now connect to the litePC.com server to see if a more recent version of %s is available for you to download.%sDo you want to check for updates now?'
sUpgradeAskCheck='%s może teraz się połączyć z serwerem litePC.com aby sprawdzć czy są nowsze wersje %s do ściągnięcia.%sCzy chcesz sprawdzić aktualizacje?'

#sUpgradeError='Unable to get update information from the server at this time. Please try again later.'
sUpgradeError='Nie mogłem pobrać informacji o aktualizacjach z serwera w tej chwili. Spróbuj później.'

#sUpgradeVersions='Your version of %s is %s. The current official release version is %s.'
sUpgradeVersions='Twoja wersja %s to %s. Bieżąca wersja oficjalna to %s.'

#sUpgradeNoNeed='Congratulations! You have the latest version.'
sUpgradeNoNeed='Gratulacje! Masz najnowszą wersję.'

#sUpgradeAsk='Would you like to log in and download the release version now?'
sUpgradeAsk='Czy chcesz się teraz zalogować i ściągnąc najnowszą wersję?'

#sUpgradeLicenseVoid='Your license is not valid.'
sUpgradeLicenseVoid='Twoja licencja jest niepoprawna.'

#sUpgradeLicenseInvalid1='Sorry, but license %s is no longer valid.'
sUpgradeLicenseInvalid1='Przykro mi ale licencja %s nie jest już aktywna.'

#sUpgradeLicenseInvalid2='Possible reasons include:%s  - You merged this license with another litePC.com product license %s  - Your license was found to be circulating on the internet and was suspended. %s  - Your purchase was refunded.'
sUpgradeLicenseInvalid2='Powody:%s  - Połączone informacje licencyjne z danymi innego programu%s  - Twoje informacje licencyjne krążą po internecie. %s  - Nastąpił zwrot pieniędzy.'

#sUpgradeLicenseInvalid3='%s will now close. Please contact LitePC.com if you believe this is in error.'
sUpgradeLicenseInvalid3='%s zostanie zamknięty. Skontaktuj się z LitePC.com jeśli wydaje ci się, że to błąd.'

#sUpgradeLicenseWarez1='It looks like this is an unlicensed "warez" copy of %s that was circulated on the internet.'
sUpgradeLicenseWarez1='Wygłąda na to, że to nielicencjonowana kopia "warez" %s która krążyła po internecie.'

#sUpgradeLicenseWarez2='Are you sure this program has not been modified? Do you trust this copy of %s to poke around in the heart of your %s? '
sUpgradeLicenseWarez2='Czy jesteś pewien, że ten program nie był modyfikowany? Czy ufasz tej kopii %s na tyle, żeby modyfikować za jej pomocą serce swojego %s? '

#sUpgradeLicenseWarez3='If you really do want "Windows YOUR way!" then please buy a license and help us to empower you.'
sUpgradeLicenseWarez3='Jeśli naprawdę chcesz "Windowsów po swojemu!" to kup licencję i pomóż nam w ten sposób.'

#sUpgradeNoLogin='You can not log in to obtain upgrades at this time.'
sUpgradeNoLogin='Nie możesz sięzalogować w tym momencie aby uzyskać aktualizacje.'

#sUpgradeRegisterFirst='You may need to register this software with LitePC.com to get a download license first.'
sUpgradeRegisterFirst='Musisz najpierw zarejestrować to oprogramowanie w LitePC.com aby uzysckać licencję na ściąganie nowych wersji.'

#########################################
#########################################
##    Optional Features


#########################################
##   Accessibility Options

#AccessibilityTop_DESC='Acczessibility Options'
AccessibilityTop_DESC='Opcje ułatwień dostępu'

#AccessibilityTop_TIP='Options that help you configure your system to meet your vision, hearing, and mobility needs.'
AccessibilityTop_TIP='Funkcje umożliwiające lub ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z komputera.'

#AccessCur_DESC='Accessibility Mouse Cursors'
AccessCur_DESC='Opcje ułatwień dostępu - Wskaźniki myszy'

#AccessCur_TIP='High contrast mouse cursors themes for increased pointer visibility.'
AccessCur_TIP='Zestawy wskaźników myszy o wysokim kontraście poprawiające widoczność.'

#AccessOpt_DESC='Accessibility Wizard'
AccessOpt_DESC='Kreator ułatwień dostępu'

#AccessOpt_TIP='Use the Accessibility Wizard to configure your system to meet your vision, hearing, and mobility needs.'
AccessOpt_TIP='Użyj Kreatora ułatwień dostępu do skonfigurowania systemu, tak aby odpowiadał Twoim potrzebom związanym z widzeniem, słyszeniem i poruszaniem się.'

#magnifier='Magnifier'
magnifier='Lupa'

#magnifier_infotip='Enlarges selected text and other on-screen items for easier viewing.'
magnifier_infotip='Powiększa wybrany tekst i inne elementy ekranu dla ich łatwiejszego oglądania.'

#reader='Narrator'
reader='Narrator'

#reader_infotip='Reads on-screen text, dialog boxes, menus, and buttons aloud if speakers or a sound output device is installed.'
reader_infotip='Czyta tekst z ekranu, okien dialogowych, menui przycisków wykorzystując kartę dźwiękową komputera.'

#screenkeyboard='On-Screen Keyboard'
screenkeyboard='Klawiatura ekranowa'

#screenkeyboard_infotip='Displays a keyboard that is controlled by a mouse or switch input device.'
screenkeyboard_infotip='Wyświetla klawiaturę sterowaną za pomocą myszy lub przełącznikowego urządzenia wejściowego.'

#utilman='Utility Manager'
utilman='Menedżer narzędzi'

#utilman_infotip='Starts and configures accessibility tools from one window.'
utilman_infotip='Pozwala uruchamiać i konfigurować narzędzia ułatwień dostępu przy użyciu jednego okna.'

#########################################
##   Accessories

#AccessTop_DESC='Accessories'
AccessTop_DESC='Akcesoria'

#AccessTop_TIP='Includes Windows accessories and enhancements for your computer.'
AccessTop_TIP='Zawiera akcesoria i rozszerzenia systemu Windows.'

#Calc_DESC='Calculator'
Calc_DESC='Kalkulator'

#Calc_TIP='Enables you to perform calculations.'
Calc_TIP='Umożliwia wykonywanie prostych działań arytmetycznych za pomocą ekranowego kalkulatora.'

#CharMap_DESC='Character Map'
CharMap_DESC='Tablica znaków'

#CharMap_TIP='Enables you to insert symbols and characters into documents.'
CharMap_TIP='Umożliwia wybór znaków specjalnych i kopiowanie ich do dokumentu.'

#ClipBook_DESC='Clipboard Viewer'
ClipBook_DESC='Podgląd Schowka'

#ClipBook_TIP='Enables you to view or store information in a clipbook.'
ClipBook_TIP='Podgląd Schowka umożliwia wyświetlanie, zapisywanie i współdzielenie fragmentów tekstu wycinanych lub kopiowanych z dokumentów.'

#DefaultPictures_DESC='Default My Pictures'
DefaultPictures_DESC='Domyślne Moje obrazy'

#DefaultPictures_TIP='Pictures installed by default to each users My Pictures folder.'
DefaultPictures_TIP='Zdjęcia instalowane domyślnie w katalogach Moje dokumenty użytkowników.'

#Deskpaper_DESC='Desktop Bitmaps'
Deskpaper_DESC='Tapeta pulpitu'

#Deskpaper_TIP='Includes background textures and pictures for your Windows desktop.'
Deskpaper_TIP='Zawiera desenie tła i obrazy dla pulpitu systemu Windows.'

#DesktopWallpapers_DESC='Desktop Wallpapers'
DesktopWallpapers_DESC='Grafiki pulpitu'

#DesktopWallpapers_TIP='Desktop Wallpapers'
DesktopWallpapers_TIP='Grafiki pulpitu'

#MousePoint_DESC='Mouse Pointers'
MousePoint_DESC='Wskaźniki myszy'

#MousePoint_TIP='A variety of easy-to-see pointer sizes for your mouse.'
MousePoint_TIP='Mieszanka wskaźników myszy o różnych kształtach i rozmiarach.'

#MSWORDPADOPT_DESC='WordPad'
MSWORDPADOPT_DESC='WordPad'

#MSWORDPADOPT_TIP='Editor for creating short memos and documents'
MSWORDPADOPT_TIP='Pozwala tworzyć i edytować dokumenty tekstowe o złożonym formatowaniu.'

#Paint_DESC='Paint'
Paint_DESC='Paint'

#Paint_TIP='Enables you to create, modify, or view pictures.'
Paint_TIP='Umożliwia tworzenie i edycję rysunków oraz wyświetlanie i edycję zeskanowanych fotografii.'

#SSOpenGL_DESC='Screen Savers - OpenGL'
SSOpenGL_DESC='Wygaszacze ekranu - OpenGL'

#SSOpenGL_TIP='3 dimensional screen savers.'
SSOpenGL_TIP='Wygaszacze ekranu 3D.'

#SSStandard_DESC='Screen Savers - Standard'
SSStandard_DESC='Wygaszacze ekranu - Standardowe'

#SSStandard_TIP='Basic screen savers.'
SSStandard_TIP='Podstawowe wygaszacze ekranu.'

#Templates_DESC='Document Templates'
Templates_DESC='Szablony dokumentów'

#Templates_TIP='Allows you to easily create new documents for your most common programs.'
Templates_TIP='Pozwalają na łatwe tworzenie nowych dokumentów w najpopularniejszych programach.'

#########################################
##   Advanced Components

#AdvancedTop_DESC='-< Advanced Components >-'
AdvancedTop_DESC='-< Zaawansowane składniki >-'

#AdvancedTop_TIP='Core Windows features that other system services and components depend on. All of these features should be installed if you encounter any compatibility issues.'
AdvancedTop_TIP='Główne funkcje Windows, od których zależne są inne serwisy i składniki. Wszystkie z tych pozycji powinny zostać zainstalowane jeśli pojawią się problemy ze zgodnością oprogramowania.'

#ActDirS_DESC='Active Directory Services'
ActDirS_DESC='Usługi Active Directory'

#ActDirS_TIP=' Active Directory provides secure, structured, hierarchical storage of information about objects in an enterprise network.'
ActDirS_TIP=' Active Directory umożliwia bezpieczne, strukturalne, hierarchiczne przechowywanie informacji o obiektach z sieci korporacyjnej.'

#COM_DESC='COM+'
COM_DESC='COM+'

#COM_TIP='Provides support for developing and deploying distributed, component-based applications.'
COM_TIP='Umożliwia tworzenie i wdrażanie rozproszonych aplikacji bazujących na komponentach.'

#IAS_DESC='Internet Authentication Service'
IAS_DESC='Usługa uwierzytelniania IAS'

#IAS_TIP='IAS performs centralized connection authentication, authorization, and accounting for dial-up and virtual private network (VPN) remote access and for router-to-router connections.'
IAS_TIP='Ustługa IAS (Internet Authentication Service) umożliwia scantralizowaną autoryzację i rejestrację zdalnych połączeń dial-up i VPN w przypadku połączeń typu router-router.'

#MDAC_DESC='MS Data Access Components (MDAC)'
MDAC_DESC='Składniki MS Data Access Components (MDAC)'

#MDAC_TIP='Database technologies MSDAC, OLEDB, ADO, MSDAC, DAO, SOAP.'
MDAC_TIP='Technologie bazodanowe MSDAC, OLEDB, ADO, MSDAC, DAO, SOAP.'

#MSMQs_DESC='Microsoft Message Queuing'
MSMQs_DESC='Usługa kolejkowania wiadomości'

#MSMQs_TIP='Enables MSMQ enabled applications running at different times to communicate across heterogeneous networks and systems that may be temporarily offline. Applications send messages to queues and read messages from queues.'
MSMQs_TIP='Zapewnia zgodnym aplikacjom gwarantowane dostarczanie wiadomości, wydajny routing, bezpieczeństwo i obsługę transakcji.'

#MSNetTop_DESC='MS Networking Services'
MSNetTop_DESC='Usługi MS Networking'

#MSNetTop_TIP='Microsoft Networking Client Services.'
MSNetTop_TIP='Usługi klienta sieci MS Networking.'

#RAS_DESC='Remote Access Dial-Up Support'
RAS_DESC='Wsparcie dla dostępu Dial-Up'

#RAS_TIP='Core support for Remote Access dial-Up network connections. Dial-up manager, phone Book and PPP networking support.'
RAS_TIP='Podstawowe wsparcie dla połączeń dial-Up. Menażer Dial-up, Ksiązka telefoniczna oraz wsparcie dla protokołu PPP.'

#RRAS_DESC='Routing and Remote Access Support'
RRAS_DESC='Routing i dostęp zdalny'

#RRAS_TIP='Routing and Remote Access includes network routing services, IP filtering, network address translation (nat), IP tunnelling, IP forwarding, connection sharing.'
RRAS_TIP='Routing i dostęp zdalny oferuje usługi routingu, filtrowanie IP, translację adresów (NAT), tunelowanie IP, forwarding IP, współdzielenie łączy.'

#SENS_DESC='System Event Notification'
SENS_DESC='Dziennik zdarzeń'

#SENS_TIP='Tracks system events such as Windows logon, network, and power events. Notifies COM+ Event System subscribers of these events.'
SENS_TIP='Rejestruje komunikaty o zdarzeniach pochodzące od programów i systemu Windows. Raporty dziennika zdarzeń zawierają informacje, które mogą być przydatne w diagnozowaniu problemów. Raporty można wyświetlać za pomocą Podglądu zdarzeń.'

#SystemRestore_DESC='System Restore'
SystemRestore_DESC='Usługa przywracania systemu'

#SystemRestore_TIP='System Restore monitors changes to your system allowing you to roll-back to previous configurations.'
SystemRestore_TIP='Usługa przywracania systemu monitoruje zmiany w systemie umożliwiając powrót do poprzedniego stanu.'

#TS_DISPLAY_NAME='Terminal Services'
TS_DISPLAY_NAME='Usługi terminalowe'

#TS_SERVICE_DESC='Allows multiple users to be connected interactively to a machine as well as the display of desktops and applications to remote computers. The underpinning of Remote Desktop (including RD for Administrators), Fast User Switching, Remote Assistance, and Terminal Server.'
TS_SERVICE_DESC='Pozwala wielu użytkownikom na interaktywne połączenia z komputerem oraz na wyświetlanie pulpitów i aplikacji na komputerach zdalnych. Podstawa dla pulpitu zdalnego (w tym pulpitu zdalnego dla administratorów), szybkiego przełączania użytkowników, pomocy zdalnej i serwera terminali.'

#WBEM_DESC='Windows Management Instrumentation'
WBEM_DESC='Instrumentacja zarządzania Windows'

#WBEM_TIP='Provides a common interface and object model to access management information about operating system, devices, applications and services.'
WBEM_TIP='Dostarcza interfejs i model obiektowy w celu uzyskiwania dostępu do informacji zarządzania o systemie operacyjnym, urządzeniach, aplikacjach i usługach.'

#Alerter_Desc='Notifies selected users and computers of administrative alerts. If the service is stopped, programs that use administrative alerts will not receive them.'
Alerter_Desc='Powiadamia wybranych użytkowników i komputery o administracyjnych alertach. '

#Alerter_Display='Alerter'
Alerter_Display='Urządzenie alarmowe'

#Browser_Desc='Maintains an updated list of computers on the network and supplies this list to computers designated as browsers.'
Browser_Desc='Utrzymuje aktualną listę komputerów w sieci i dostarcza ją do komputerów wyznaczonych jako przeglądarki. '

#Browser_Display='Computer Browser'
Browser_Display='Przeglądarka komputera'

#LanmanWorkstation_Desc='Creates and maintains client network connections to remote servers.'
LanmanWorkstation_Desc='Tworzy i zachowuje połączenia sieciowe klientów z serwerami zdalnymi. '

#LanmanWorkstation_Display='Workstation'
LanmanWorkstation_Display='Stacja robocza'

#Messenger_Desc='Transmits net send and Alerter service messages between clients and servers. This service is not related to Windows Messenger.'
Messenger_Desc='Przesyła wiadomości usług net send i Urządzenie alarmowe między klientami i serwerami. Ta usługa nie jest powiązana z usługą Windows Messenger. '

#Messenger_Display='Messenger'
Messenger_Display='Posłaniec'

#NetLogon_Desc='Supports pass-through authentication of account logon events for computers in a domain.'
NetLogon_Desc='Obsługuje uwierzytelnienie przekazujące zdarzeń logowania na konta w komputerach domeny.'

#NetLogon_Display='Net Logon'
NetLogon_Display='Logowanie do sieci'

#NtLmSsp_Desc='Provides security to remote procedure call (RPC) programs that use transports other than named pipes.'
NtLmSsp_Desc='Zapewnia zabezpieczenia dla programów korzystających z usługi zdalnego wywoływania procedury (RPC) i używają transportu innego niż potoki nazwane.'

#NtLmSsp_Display='NT LM Security Support Provider'
NtLmSsp_Display='Usługa NT LM Security Support Provider'

#Rdbss_Desc='Microsoft Network Redirector'
Rdbss_Desc='Usługa Microsoft Network Redirector'

#Rdbss_Desc='Microsoft Network Redirector'
Rdbss_Display='Usługa Microsoft Network Redirector'

#Rdr_Desc='Server Message Block Mini Redirector.'
Rdr_Desc='Usługa Server Message Block Mini Redirector. '

#Rdr_Display='SMB Mini Redirector'
Rdr_Display='Usługa SMB Mini Redirector'

#RpcLocator_Desc='Manages the RPC name service database.'
RpcLocator_Desc='Zarządza bazą danych usługi nazw RPC.'

#RpcLocator_Display='Remote Procedure Call (RPC) Locator'
RpcLocator_Display='Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC)'

#########################################
##   Communications

#CommTop_DESC='Communication and Messaging'
CommTop_DESC='Komunikacja'

#CommTop_TIP='Utilities for communicating with other people by email, internet messaging, video, phone and fax'
CommTop_TIP='Zawiera akcesoria pomocne przy podłączaniu do innych komputerów oraz usług online.'

#Chat_DESC='Chat'
Chat_DESC='Rozmowa'

#Chat_TIP='Allows you to converse with other Windows users over a network.'
Chat_TIP='Umożliwia rozmowę z innymi użytkownikami systemu Windows w sieci.'

#Dialer_DESC='Phone Dialer'
Dialer_DESC='Telefon'

#Dialer_TIP='Enables you to use your computer to dial a phone through a modem.'
Dialer_TIP='Umożliwia wybieranie numerów telefonicznych za pośrednictwem modemu.'

#fax_DESC='Fax Service'
fax_DESC='Usługa faksowania'

#fax_TIP='Allows the sending and receiving of faxes'
fax_TIP='Umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów.'

#Hypertrm_DESC='HyperTerminal'
Hypertrm_DESC='HyperTerminal'

#Hypertrm_TIP='Enables you to connect to other computers and online services (requires a modem).'
Hypertrm_TIP='Umożliwia podłączenie do innych komputerów i usług online (wymaga modemu).'

#MSGR_OPTION_TIP='Helps you stay in touch with people you know on the Internet. You can see if people you know are on the Internet when you are and exchange instant messages with them.'
MSGR_OPTION_TIP='Pomaga utrzymywać kontakt ze znajomymi przez Internet. Możesz zobaczyć, czy Twoi znajomi są w trybie online w tym samym czasie, co Ty i odbywać z nimi konwersacje online.'

#MSMSGSXP_NAME='Windows Messenger'
MSMSGSXP_NAME='Windows Messenger'

#msoe_DESC='Microsoft Outlook Express'
msoe_DESC='Microsoft Outlook Express'

#msoe_TIP='Microsoft Email client and news reader.'
msoe_TIP='Wysyła i odbiera pocztę e-mail i wiadomości z grup dyskusyjnych.'

#msoeStationery_DESC='Microsoft Outlook Express Stationery'
msoeStationery_DESC='Microsoft Outlook Express - dodatkowe obrazki'

#msoeStationery_TIP='Custom backgrounds and pictures for sending rich text email.'
msoeStationery_TIP='Dodatkowe tła i obrazki programu Microsoft Outlook Express.'

#NETMTG_INFO_TIP='Establishes communication with others over the internet or an intranet using voice, video, application sharing, and data conferencing'
NETMTG_INFO_TIP='Ustanawia połączenia z innymi użytkownikami za pośrednictwem Internetu lub sieci intranet, korzystając z dźwięku, wideo, udostępniania aplikacji i konferencji danych.'

#PRODUCT_NAME='NetMeeting'
PRODUCT_NAME='NetMeeting'

#STR_WAB='Address Book'
STR_WAB='Ksiązka adresowa'

#STR_WAB_SM_TIP='Manages your contacts and finds people and businesses using directory services.'
STR_WAB_SM_TIP='Zarządza kontaktami oraz znajduje osoby i biura korzystając z usług katalogowych.'

#USR_DESC='USR/3Com Modem drivers'
USR_DESC='Sterowniki modemów USR/3Com'

#USR_TIP='Default USR/3Com Modem drivers that are installed automatically as part of the Windows setup'
USR_TIP='Standardowe sterowniki do modemów USR/3Com, zainstalowane automatycznie jako część systemu Windows'

#WZCSVC_Desc='Wireless Zero Configuration'
WZCSVC_Desc='Usługa Wireless Zero Configuration'

#WZCSVC_Tip='Provides automatic configuration for the 802.11 adapters'
WZCSVC_Tip='Umożliwia automatyczną konfigurację dla urządzeń 802.11'

#COM_DESC='COM+'
COM_DESC='COM+'

#COM_TIP='Provides support for developing and deploying distributed, component-based applications.'
COM_TIP='Zapewnia obsługę dla opracowywania i rozmieszczania rozproszonych aplikacji składnikowych.'

#DTC_DESC='Distributed Transaction Coordinator'
DTC_DESC='Distributed Transaction Coordinator'

#DTC_TIP='Coordinates distributed transactions betweeen multiple clients, servers, and resource managers.'
DTC_TIP='Koordynuje transakcje obejmujące kilku menedżerów zasobów, takich jak bazy danych, kolejki wiadomości i systemy plików.'

#ES_DESC='COM+ Event System'
ES_DESC='System zdarzeń COM+'

#ES_TIP='Supports System Event Notification Service (SENS), which provides automatic distribution of events to subscribing Component Object Model (COM) components.'
ES_TIP='Obsługuje usługę zawiadamiania o zdarzeniu systemowym (SENS, System Event Notification Service), która zapewnia automatyczną dystrybucję zdarzeń do subskrybowania składników modelu COM (Component Object Model).'

#########################################
##   Server Options

#ServerTop_DESC='Server Components'
ServerTop_DESC='Składniki serwerowe'

#ServerTop_TIP='Features and components typically associated with Server use rather than workstation use.'
ServerTop_TIP='Zawiera składniki wykorzystywane zazwyczaj na serwerach a nie na starcjach roboczych.'

#FreeTextSearch_DESC='Indexing Service language resources'
FreeTextSearch_DESC='Zasoby językowe usługi indeksowania'

#FreeTextSearch_TIP='Language resources for indexing service SQL Free Text Search (FTS) engine.'
FreeTextSearch_TIP='Zasoby językowe silnika Free Text Search (FTP) usługi indeksowania.'

#indexsrv_systemOptionDesc='Indexing Service'
indexsrv_systemOptionDesc='Usługa indeksowania'

#indexsrv_systemTip='Locates, indexes, and updates documents to provide fast full-text searching'
indexsrv_systemTip='Indeksuje zawartość i właściwości plików na komputerach lokalnych i zdalnych co zapewnia szybkie przeszukiwanie ich zawartości.'

#indexsrv_language_chinese_simplifiedOptionDesc='Simplified Chinese Language'
indexsrv_language_chinese_simplifiedOptionDesc='Język chiński (uproszczony)'

#indexsrv_language_chinese_simplifiedTip='Installs Simplified Chinese language resources'
indexsrv_language_chinese_simplifiedTip='Instaluje zasoby dla języka chińskiego (uproszczonego)'

#indexsrv_language_chinese_traditionalOptionDesc='Traditional Chinese Language'
indexsrv_language_chinese_traditionalOptionDesc='Język chiński (tradycyjny)'

#indexsrv_language_chinese_traditionalTip='Installs Traditional Chinese language resources'
indexsrv_language_chinese_traditionalTip='Instaluje zasoby dla języka chińskiego (tradycyjnego)'

#indexsrv_language_dutch_dutchOptionDesc='Dutch Language'
indexsrv_language_dutch_dutchOptionDesc='Język holenderski'

#indexsrv_language_dutch_dutchTip='Installs Dutch language resources'
indexsrv_language_dutch_dutchTip='Instaluje zasoby dla języka holenderskiego'

#indexsrv_language_english_ukOptionDesc='UK English Language'
indexsrv_language_english_ukOptionDesc='Język angielski (Wielka Brytania)'

#indexsrv_language_english_ukTip='Installs UK English language resources'
indexsrv_language_english_ukTip='Instaluje zasoby dla języka angielskiego (Wielka Brytania)'

#indexsrv_language_english_usOptionDesc='US English Language'
indexsrv_language_english_usOptionDesc='Język angielski (Stany Zjednoczone)'

#indexsrv_language_english_usTip='Installs US English language resources'
indexsrv_language_english_usTip='Instaluje zasoby dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone)'

#indexsrv_language_french_frenchOptionDesc='French Language'
indexsrv_language_french_frenchOptionDesc='Język francuski'

#indexsrv_language_french_frenchTip='Installs French language resources'
indexsrv_language_french_frenchTip='Instaluje zasoby dla języka francuskiego'

#indexsrv_language_german_germanOptionDesc='German Language'
indexsrv_language_german_germanOptionDesc='Język niemiecki'

#indexsrv_language_german_germanTip='Installs German language resources'
indexsrv_language_german_germanTip='Instaluje zasoby dla języka niemieckiego'

#indexsrv_language_italian_italianOptionDesc='Italian Language'
indexsrv_language_italian_italianOptionDesc='Język włoski'

#indexsrv_language_italian_italianTip='Installs Italian language resources'
indexsrv_language_italian_italianTip='Instaluje zasoby dla języka włoskiego'

#indexsrv_language_japanese_defaultOptionDesc='Japanese Language'
indexsrv_language_japanese_defaultOptionDesc='Język japoński'

#indexsrv_language_japanese_defaultTip='Installs Japanese language resources'
indexsrv_language_japanese_defaultTip='Instaluje zasoby dla języka japońskiego'

#indexsrv_language_korean_defaultOptionDesc='Korean Language'
indexsrv_language_korean_defaultOptionDesc='Język koreański'

#indexsrv_language_korean_defaultTip='Installs Korean language resources'
indexsrv_language_korean_defaultTip='Instaluje zasoby dla języka koreańskiego'

#indexsrv_language_spanish_modernOptionDesc='Spanish Modern Language'
indexsrv_language_spanish_modernOptionDesc='Język hiszpański (międzynarodowy)'

#indexsrv_language_spanish_modernTip='Installs Spanish Modern language resources'
indexsrv_language_spanish_modernTip='Instaluje zasoby dla języka hiszpańskiego (międzynarodowego)'

#indexsrv_language_swedish_defaultOptionDesc='Swedish Language'
indexsrv_language_swedish_defaultOptionDesc='Język szwedzki'

#indexsrv_language_swedish_defaultTip='Installs Swedish language resources'
indexsrv_language_swedish_defaultTip='Instaluje zasoby dla języka szwedzkiego'

#Thai_default_DESC='Thai Language'
Thai_default_DESC='Język tajlandzki'

#Thai_default_TIP='Thai Default resources for SQL Free Text Search (FTS) cache and index files'
Thai_default_TIP='Instaluje zasoby dla języka tajlandzkiego'

#########################################
##   Games

#Freecell_DESC='Freecell'
Freecell_DESC='Freecell'

#Freecell_TIP='Logic puzzle in the form of a card game'
Freecell_TIP='Łamigłówka logiczna w formie gry karcianej.'

#Games_DESC='Games'
Games_DESC='Gry'

#Games_TIP='Includes Freecell, Hearts, Minesweeper, Pinball, Solitaire, and Spider Solitaire games.'
Games_TIP='Zawiera gry: Freecell, Kierki, Saper, Pinball, Pasjans i Pająk.'

#Hearts_DESC='Hearts'
Hearts_DESC='Kierki'

#Hearts_TIP='Card game'
Hearts_TIP='Pasjans.'

#Minesweeper_DESC='Minesweeper'
Minesweeper_DESC='Saper'

#Minesweeper_TIP='Strategy game'
Minesweeper_TIP='Gra strategiczna.'

#PINBALL_Desc='Pinball'
PINBALL_Desc='Pinball'

#PINBALL_TIP='3-D arcade pinball game.'
PINBALL_TIP='Trójwymiarowy bilard.'

#Solitaire_DESC='Solitaire'
Solitaire_DESC='Pasjans'

#Solitaire_TIP='Card game'
Solitaire_TIP='Pasjans.'

#Spider_DESC='Spider Solitaire'
Spider_DESC='Pasjans - Pająk'

#Spider_TIP='Card game'
Spider_TIP='Pasjans.'

#zonegames_desc='Internet Games'
zonegames_desc='Gry internetowe'

#zonegames_tip='Multiplayer Spades, Backgammon, Hearts, Checkers, and Reversi'
zonegames_tip='Piki, Backgammon, Kierki, Warcaby i Reversi dla wielu graczy'

#########################################
##   Internet Options

#InternetTop_DESC='Internet Utilities'
InternetTop_DESC='Narzędzia internetowe'

#InternetTop_TIP='System components and utilities that interface with the Internet for browsing the web, communication, and downloading updates.'
InternetTop_TIP='Składniki systemu korzystające z sieci Internet w celu przeglądania stron WWW, komunikacji oraz pobierania uaktualnień.'

#AU_DESC='Windows Automatic Updates'
AU_DESC='Automatyczne aktualizacje systemu Windows'

#AU_TIP='Use Automatic Updates to search for updates and automatically download them in the background.'
AU_TIP='Użyj aktualizacji automatycznych do wyszukiwania aktualizacji i automatycznego pobierania ich w tle.'

#CM_DESC='Connection Manager'
CM_DESC='Menadżer połączeń'

#CM_TIP='Manage multiple dial-up networking connections'
CM_TIP='Zarządza połączeniami sieciowymi typu dial-up'

#DISPLAYDESC='MSN Explorer'
DISPLAYDESC='MSN Explorer'

#Flash_DESC='Macromedia Shockwave Flash'
Flash_DESC='Macromedia Shockwave Flash'

#Flash_TIP='Macromedia Shockwave Flash plugin for Internet Explorer'
Flash_TIP='Wtyczka Macromedia Shockwave Flash dla programu Internet Explorer'

#ICWTOOLTIP='Sets up your computer to access the Internet'
ICWTOOLTIP='Ustala ustawienia zapewniające dostęp do Internetu.'

#IE_TIP='Microsoft Internet Explorer Web Browser'
IE_TIP='Przeglądarka Microsoft Internet Explorer'

#INFOTIP='Explore the web, read your e-mail, talk to your online contacts, enjoy online music and video, and more.'
INFOTIP='ZNajduje i wyświetla informacje i witryny sieci Web w Internecie.'

#Java_DESC='Java Virtual Machine'
Java_DESC='Wirtualna maszyna Java'

#Java_TIP='Microsoft Java Virtual Machine runs Java programs and applets within Internet Explorer.'
Java_TIP='Wirtualna maszyna Java pozwala uruchamiać programy i aplety Java w programie Internet Explorer.'

#MSIE4='Internet Explorer'
MSIE4='Internet Explorer'

#PGMITEM_ICW='Internet Connection Wizard'
PGMITEM_ICW='ICW-Kreator połączeń internetowych'

#TCPIP_DESC='TCP/IP Command line tools'
TCPIP_DESC='Polecenia TCP/IP dla wiersza poleceń'

#TCPIP_TIP='arp, finger, ftp, lpq, lpr, nbtstat, netstat, pathping, ping, rcp, rexec, route, rsh, tcpsvcs, tracert, tracert6, tracerpt, tftp'
TCPIP_TIP='arp, finger, ftp, lpq, lpr, nbtstat, netstat, pathping, ping, rcp, rexec, route, rsh, tcpsvcs, tracert, tracert6, tracerpt, tftp'

#WindowsUpdate_DESC='Windows Update Manager'
WindowsUpdate_DESC='Windows Update'

#WindowsUpdate_TIP='Access the Widnows Update website and interactively obtain updated files and components.'
WindowsUpdate_TIP='Oferuje najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki urządzeń i inne funkcje, które są dostępne dla tego komputera z systemem Windows.'


#########################################
##   Multimedia

#MultiM_DESC='Multimedia'
MultiM_DESC='Multimedia'

#MultiM_TIP='Includes programs for playing sound, animation, or video on computers with CD-ROM drives or sound cards.'
MultiM_TIP='Zawiera programy do odtwarzania dźwięków, animacji lub filmów w komputerach ze stacją dysków CD-ROM lub kartą dźwiękową.'

#ATI_DESC='ATI SP1 Driver'
ATI_DESC='Sterownik ATI SP1'

#ATI_TIP='ATI Video Drivers installed automatically by Windows XP Service Pack 1 regardless of whether you have an ATI Video adapter installed.'
ATI_TIP='Sterowniki video ATI instalowane zainstalowane automatycznie przez dodatek Service Pack 1 systemu Windows XP niezależnie od tego czy taki sprzęt znajduje się w systemie.'

#AudioCodecs_DESC='Audio Decoders'
AudioCodecs_DESC='Kodeki audio'

#AudioCodecs_TIP='ACELP, ADPCM, DSP TrueSpeech, Indeo, Lernout & Hauspie,Intel G711, G723.1, H261,H263'
AudioCodecs_TIP='ACELP, ADPCM, DSP TrueSpeech, Indeo, Lernout & Hauspie,Intel G711, G723.1, H261,H263'

#CoreSounds_DESC='Default Sound Files'
CoreSounds_DESC='Przykładowe dźwięki'

#CoreSounds_TIP='Default wave and midi sound files'
CoreSounds_TIP='Przykładowe dźwięki wave i midi do odtwarzania w tym komputerze.'

#DefaultMusic_DESC='Default My Music'
DefaultMusic_DESC='Domyślna Moja muzyka'

#DefaultMusic_TIP='Music clips instaled by default to each users My Music folder.'
DefaultMusic_TIP='Zawiera dumyślną muzykę i pliki audio instalowane w katalogu Moja muzyka każdego użytkownika.'

#DirectShow_DESC='DirectShow Video'
DirectShow_DESC='DirectShow Video'

#DirectShow_TIP='DirectShow/DirectMovie video component of directX used by media player'
DirectShow_TIP='Składnik DirectShow/DirectMovie pakietu DirectX używany przez odtwarzacz multimedialny.'

#DirectX_DESC='DirectX'
DirectX_DESC='DirectX'

#DirectX_TIP='Direct3D, DirectPlay, DirectInput, DirectMusic, DirectSound'
DirectX_TIP='Direct3D, DirectPlay, DirectInput, DirectMusic, DirectSound'

#ICM_DESC='ICM Color Profiles'
ICM_DESC='Profile kolorów ICM'

#ICM_TIP='Image Color Management (ICM) device profiles to convert colors into a device-independent color space to remove color bias.'
ICM_TIP='Profile systemu Image Color Management (ICM) umożliwiające konwersję kolorów do niezależnych od urządzeń wartości.'

#IMAGEVUEOPT_DESC='Imaging'
IMAGEVUEOPT_DESC='Imaging'

#IMAGEVUEOPT_TIP='Image Viewer, ActiveX Custom Controls and TWAIN support'
IMAGEVUEOPT_TIP='Przeglądarka obrazów, formanty ActiveX i obsługa TWAIN'

#mediautodesc='Utopia Sound Scheme'
mediautodesc='Utopia - Schemat dźwiękowy'

#mediautotip='Utopia Sound Scheme files'
mediautotip='Pliki schematu dźwiękowego Utopia.'

#MovieMk_DESC='Windows Movie Maker'
MovieMk_DESC='Windows Movie Maker'

#MovieMk_TIP='Capture and edit movies.'
MovieMk_TIP='Przechwytuje i edytuje klipy video.'

#MPlay_DESC='Media Player'
MPlay_DESC='Media Player'

#MPlay_TIP='Utility to play audio and video clips'
MPlay_TIP='Narzędzie do odtwarzania plików audio i video'

#OpenGl_DESC='OpenGL Graphics Libraries'
OpenGl_DESC='Biblioteki graficzne OpenGL'

#OpenGl_TIP='OpenGL is the vendor-neutral, multi-platform standard for high performance 2D/3D used by many games and 3D graphics programs.'
OpenGl_TIP='OpenGL to niezależna od producenta, wieloplatformowa, wydajna biblioteka graficzna 2D/3D używana przez wiele gier i programów.'

#Rec_DESC='Sound Recorder'
Rec_DESC='Rejestrator dźwięku'

#Rec_TIP='Utility to record and play sounds with a sound card'
Rec_TIP='Narzędzie do rejestracji i odtwarzania nagrań przy wykorzystaniu karty dźwiekowej.'

#VideoCodecs_DESC='Video Playback Codecs'
VideoCodecs_DESC='Kodeki video'

#VideoCodecs_TIP='Default Windows video decoders to play back various encoded video files - Intel Indeo v4, v5, MS Video, MPG2, MPG4, WMV'
VideoCodecs_TIP='Standardowe dekodery video systemu Windows - Intel Indeo v4, v5, MS Video, MPG2, MPG4, WMV'

#Vol_DESC='Volume Control'
Vol_DESC='Regulacja głośności'

#Vol_TIP='Utility to adjust the volume from a sound card'
Vol_TIP='Steruje poziomem głośności nagrywanych i odtwarzanych dźwięków.'

#WMPTop_DESC='Windows Media Player'
WMPTop_DESC='Windows Media Player'

#WMPTop_TIP='Old and New generation Windows Media Players and their optional accessories.'
WMPTop_TIP='Programy Windows Media Player starej i nowej generacji wraz z dodatkami.'

#WMP_DESC='Windows Media Player 7+'
WMP_DESC='Windows Media Player 7+'

#WMP_TIP='Multimedia viewer for various audio and movie formats.'
WMP_TIP='Odtwarzacz multimedialny różnych formatów audio i video.'

#WMP64_DESC='Windows Media Player 6.4'
WMP64_DESC='Windows Media Player 6.4'

#WMP64_TIP='The older style windows media player with a simple and clean interface that uses the the same codecs and video engine as the new Media player.'
WMP64_TIP='Odtwarzacz multimedialny starego typu z prostym interfejsem użytkownika używający tych samych kodeków co nowa wersja Windows Media PLayer.'

#WMPSkins_DESC='Windows Media Player Skins'
WMPSkins_DESC='Windows Media Player - Skórki'

#WMPSkins_TIP='Graphic Interfaces for Windows Media Player 7+.'
WMPSkins_TIP='Skórki dla interfejsu programu Windows Media Player 7+.'

#WMPTour_DESC='Windows Media Player Tour'
WMPTour_DESC='Windows Media Player - Wprowadzenie'

#WMPTour_TIP='Introductory tour for windows media player.'
WMPTour_TIP='Materiał wprowadzający do programu Windows Media Player.'

#XPSounds_DESC='Windows XP Sound Theme'
XPSounds_DESC='Temat dźwiękowy Windows XP'

#XPSounds_TIP='The default Windows XP theme event sound files'
XPSounds_TIP='Standardowe dźwięki dla zdarzeń systemu Windows XP'

#########################################
##   Operating System Components

#Agent_DESC='Microsoft Agent'
Agent_DESC='Microsoft Agent'

#Agent_TIP='Animated characters designed to enrich user integration and assist with learning how to use a computer or program.'
Agent_TIP='Animowane postacie wspomagające naukę korzystania z komputera.'

#AppCompat_DESC='Program Compatibility Engine'
AppCompat_DESC='Silnik modułu zgodności programów'

#AppCompat_TIP='Allows windows to modify how individual applications run to force poorly programmed or older applications to run satisfactorially under the current operating system'
AppCompat_TIP='Pozwala systemowi zmienić sposów w jaki uruchamiane są programy umożliwiając poprawną pracę źle zaprojektowanych aplikacji pod nowym systemem.'

#AppCompatWiz_TIP='Help Center interface for the Application Compatibility Engine which allows Windows to modify the running environment of legacy applications.'
AppCompatWiz_TIP='Interfejs Pomocy zdalnej dla silnika modułu zgodności który umożliwia zmianę środowiska pracy dla starych programów.'

#compatwizard='Program Compatibility Wizard'
compatwizard='PKreator ustawień modułu zgodności'

#CoreFonts_DESC='Core Fonts'
CoreFonts_DESC='Standardowe czcionki'

#CoreFonts_TIP='Arial, Courier, Lucida Console, Lucida Sans Unicode, Roman, Times, Verdana'
CoreFonts_TIP='Arial, Courier, Lucida Console, Lucida Sans Unicode, Roman, Times, Verdana'

#DllCache_DESC='Clear the File Protection DllCache'
DllCache_DESC='Wyczyść katalog DllCache systemu ochrony plików'

#DllCache_TIP='Windows file protection system files cache. Uninstalling empties the cache folder. Re-installing just ticks the add\remove checkbox so you can clear the cache again. Size varies.'
DllCache_TIP='Kopie plików objętych ochroną. Deinstalacja oczyszcza katalog. Ponowna instalacja przestawia tylko zaznaczenie składnika aby umożliwić deinstalacjęw przyszłości. Rozmiar zmienny.'

#DriverCache_DESC='Driver Cache'
DriverCache_DESC='Pamięc podręczna sterowników'

#DriverCache_TIP='Local store of hardware device drivers to eliminate the need for the CDROM when installing a known device. May require access to Service Pack files.'
DriverCache_TIP='Lokalna kopia sterowników urządzeń. Umożliwia instalację nowych podzespołów bez potrzby posiadania instalacyjnej płyty CD systemu. Może wymagać dostępu do plików dodatku Service Pack.'

#ExtraFonts_DESC='Extra Fonts'
ExtraFonts_DESC='Dodatkowe czcionki'

#ExtraFonts_TIP='Arial Black, Comic Sans MS, Franklin Gothic, Georgia, Impact, Palatino Linotype, Trebuchet, Wingdings and Webdings.'
ExtraFonts_TIP='Arial Black, Comic Sans MS, Franklin Gothic, Georgia, Impact, Palatino Linotype, Trebuchet, Wingdings and Webdings.'

#MSInfo32_DESC='System Information'
MSInfo32_DESC='Informacje o systemie'

#MSInfo32_INFOTIP='Displays current system information.'
MSInfo32_INFOTIP='Wyświetla bieżące informacje o systemie.'

#ODBC_DESC='ODBC Database drivers'
ODBC_DESC='Sterowniki baz danych ODBC'

#ODBC_TIP='Open Database Conectivity drivers and support files'
ODBC_TIP='Sterowniki i pliki pomocnicze systemu Open Database Conectivity'

#Oobe_DESC='Out of Box Experience'
Oobe_DESC='Out of Box Experience'

#Oobe_TIP='First run indoduction, setup and product activation wizard.'
Oobe_TIP='Multimedialne wprowadzenie do systemu przy pierwszym uruchomieniu oraz kreator aktywacji produktu.'

#OScompTop_DESC='Operating System Options'
OScompTop_DESC='Składniki systemowe'

#OScompTop_TIP='Features and modules that expand the capabilities of the operating system.'
OScompTop_TIP='Składniki rozszerzające funkcjonalność i możliwości systemu operacyjnego.'

#PCHealth_DESC='Help and Support Center'
PCHealth_DESC='Pomoc i centrum wsparcia technicznego'

#PCHealth_TIP='Help and Support for Windows available on the Start Menu'
PCHealth_TIP='Pomoc i centrum wsparcia technicznego dla Windows dostępna z Menu Start'

#PrefetchCache_DESC='Clear the Pre-Fetch Cache'
PrefetchCache_DESC='Wyczyść pamięć podręczną Pre-Fetch'

#PrefetchCache_TIP='Locally stored information used to optimize load times. The cache can accumulate obsolete information. Windows will rebuild the cache automatically over time. Reinstalling just ticks the add\remove checkbox. Size varies.'
PrefetchCache_TIP='Lokalnie przechowywane informacje przyspieszające start programów. W pamięci podręcznej mogą się kumulować nieaktualne informacje. Windows odbuduje pamięć podręczną automatycznie.  Ponowna instalacja składnika powoduje tylko przestawienie zaznaczenia. Rozmiar zmienny.'

#Sapi_DESC='Microsoft Speech API'
Sapi_DESC='Interfejs API Microsoft Speech'

#Sapi_TIP='Microsoft Speech API engine (SAM)'
Sapi_TIP='Silnik Microsoft Speech API (SAM)'

#SearchAssistant_DESC='Search Assistant'
SearchAssistant_DESC='Asystent wyszukiwania'

#SearchAssistant_Tip='Animated characters and extended dialog displayed for local file searches'
SearchAssistant_Tip='Animowane postacie wzbogacające wizualnie okno wyszukiwania na dyskach lokalnych.'

#SPSource_DESC='Clear Service Pack Source Files'
SPSource_DESC='Wyczyść pliki dodatku Service Pack'

#SPSource_TIP='Delete Service Pack Source Files from the windows folder only if you have a copy stored elsewhere.. You need these files if you change your system configuration. Re-installing just ticks the add\remove checkbox. Size varies.'
SPSource_TIP='Usuwa pliki źródłowe dodatku Service Pack z katalogu systemu. Pliki te są potrzebne przy przeproweadzaniu zmian w ustawieniach systemu. Ponowna instalacja składnika powoduje tylko przestawienie zaznaczenia. Rozmiar zmienny.'

#Tour_DESC='Windows Tour'
Tour_DESC='Windows Tour'

#Tour_TIP='Introductory tour of all the new wiz bang operating system features that will change your life.'
Tour_TIP='Materiał wprowadzający do nowych możliwości systemu.'

#TWAIN_DESC='TWAIN Image Aquisition Drivers'
TWAIN_DESC='Sterowniki przechwytywania obrazu TWAIN'

#TWAIN_TIP='Basic TWAIN image aquisition interfaces that ship with Windows.'
TWAIN_TIP='Podstawowe interfejsy przechwytywania obrazu TWAIN dostarczane razem z systemem.'

#UserGraphics_DESC='User Avatars'
UserGraphics_DESC='Symbole użytkowników'

#UserGraphics_TIP='Graphic Avatars for each user displayed on the login screen and start menu.'
UserGraphics_TIP='Graficzne symbole użytkowników wykorzystywane w ekranie logowania i w Menu Start.'

#########################################
##   OS Services

#BITS_DESC='Background Intelligent Transfer Service'
BITS_DESC='Usługa inteligentnego transferu w tle'

#BITS_TIP='Transfers files in the background using idle network bandwidth.'
BITS_TIP='Używa przepustowości bezczynnej sieci do transferu danych. '

#ERSvc.ServiceDesc='Allows error reporting for services and applictions running in non-standard environments.'
ERSvc.ServiceDesc='Umożliwia raportowanie błędów dla usług i aplikacji działających w niestandardowych środowiskach.'

#ERSvc.ServiceName='Error Reporting Service'
ERSvc.ServiceName='Usługa raportowania błędów'

#RemoteRegistry_DESC='Remote Registry'
RemoteRegistry_DESC='Rejestr zdalny'

#RemoteRegistry_TIP='Enables remote users to modify registry settings on this computer.'
RemoteRegistry_TIP='Umożliwia użytkownikom zdalnym modyfikowanie ustawień rejestru na tym komputerze.'

#ServicesTop_DESC='System Services'
ServicesTop_DESC='Usługi systemowe'

#ServicesTop_TIP='System Services provide support for differnt technologies and Operating System features. Removing services may free resources for other programs while reducing the overal feature set of Windows.'
ServicesTop_TIP='Usługi systemowe umożliwiające korzystanie z różnych technologii i możliwości systemu. Usunięcie usług może zwolnić zasoby dla programów jendak ogólna paleta funkcji systemu zostanie zmniejszona.'

#SmartCard_DESC='Smart Card Services'
SmartCard_DESC='Usługi Smart Card'

#SmartCard_TIP='Core services and drivers to support the use of Smart Card readers on this computer'
SmartCard_TIP='Podstawowe usługi i sterowniki dla czytników Smart Card.'

#TelnetSvr_DESC='Telnet Service'
TelnetSvr_DESC='Usługa Telnet'

#TelnetSvr_TIP='Enables a remote user to log on to this computer and run programs, and supports various TCP/IP Telnet clients, including UNIX-based and Windows-based computers.'
TelnetSvr_TIP='Umożliwia zdalnym użytkownikom dostęp do systemu i pozwala uruchamiać programy.'

#UPNP_DESC='Universal Plug and Play'
UPNP_DESC='Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play'

#UPNP_TIP='Support to host Universal Plug and Play devices and to discover UPnP devices on your network.'
UPNP_TIP='Zapewnia obsługę urządzeń hosta typu Universal Plug and Play.'

#UPSSvc_DESC='Uninterruptible Power Supply Service'
UPSSvc_DESC='Zasilacz awaryjny (UPS)'

#UPSSvc_TIP='Manages an uninterruptible power supply (UPS) connected to the computer.'
UPSSvc_TIP='Zarządza zasilaczem awaryjnym (UPS) podłączonym do komputera.'

#WebClient.DisplayName='WebClient Service'
WebClient.DisplayName='Usługa WebClient'

#WebClient.HelpText='WebClient Sevice allows Win32 applications to access and edit documents on the Internet.'
WebClient.HelpText='Umożliwia programom dla systemu Windows tworzenie, dostęp i modyfikowanie plików w Internecie.'

#########################################
##   System tools

#SysToolsTop_DESC='System Tools & Utilities'
SysToolsTop_DESC='Narzędzia i programy systemowe'

#SysToolsTop_TIP='Utilities for configuring and managing your Windows environment and computer hardware.'
SysToolsTop_TIP='Narzędzie do konfiguracji i zarządzania systemem Windows oraz sprzętem komputerowym.'

#DESC_WSH='Windows Script Host'
DESC_WSH='Host skryptów Windows'

#MigWiz_DESC='Migration Wizard'
MigWiz_DESC='Kreator transferu plików i ustawień'

#MigWiz_TIP='File settings and transfer wizard used to transfer user files preferences when upgrading.'
MigWiz_TIP='Przeprowadza migrację plików i ustawień z jednego komputera do innego.'

#Task_DESC='Task Scheduler'
Task_DESC='Harmonogram zadań'

#Task_TIP='Task Scheduler is a tool that enables you to schedule tasks (such as Disk Defragmenter) to run regularly, when it's most convenient for you.'
Task_TIP='Umożliwia uruchamianie programu o wyznaczonej godzinie.'

#TIPS_WSH='Write scripts to help automate tasks in Windows'
TIPS_WSH='Umożliwia uruchamianie skryptów pomocnych do automatyzacji zadań'

#ZipFolder_DESC='ZIP Compressed Folders'
ZipFolder_DESC='Skompresowane foldery ZIP'

#ZipFolder_TIP='Access .Zip files as folders in Explorer'
ZipFolder_TIP='Umożliwia dostęp do plików .Zip w Eksploratorze Windows'

############### New for Version 1.3 ###############
#sAnalysing='Analysing...'
sAnalysing='Analizowanie...'

#sWFP='Windows File Protection'
sWFP='Ochrona plików Windows'

#sWFPDisabled='Disabled'
sWFPDisabled='nieaktywna'

#sWFPOnInfo='Windows File Protection is active and protecting the %s system files on this computer.';
sWFPOnInfo='Ochrona plików Windows jest aktywna i chroni pliki systemowe %s na tym komputerze.';

#sWFPOffInfo='Windows File Protection has been suspended for this session. File Protection will re-activate automatically when you next reboot.';
sWFPOffInfo='Ochrona plików Windows została zawieszona na czas tej sesji. Ochrona zostanie przywrócona po ponownym uruchomieniu komputera.';

#sWFPDisabledInfo='Windows File Protection has been disabled on this computer and will remain disabled after rebooting.';
sWFPDisabledInfo='Ochrona plików Windows jest nieaktywna i taka pozostanie po ponownym uruchomieniu.';

#sConfWFPOn='Close all open applications and press OK to RE-ACTIVATE Windows File Protection (WFP). Your computer will be rebooted.'
sConfWFPOn='Zamknij wszystkie programy i wciśnij OK, aby przywrócić ochronę plików (WFP). Twój komputer zostanie zrestartowany.'

#sConfWFPDisable='Close all open applications and press OK to RE-ACTIVATE Windows File Protection (WFP). Your computer will be rebooted.'
sConfWFPDisable='Zamknij wszystkie programy i wciśnij OK, aby przywrócić ochronę plików (WFP). Twój komputer zostanie zrestartowany.'

#sWFPChange='Change File protection:'
sWFPChange='Ustawienia ochrony plików:'

#sDllCacheWarning='You have selected to clear the File Protection DllCache folder. The cache size limit can be adjusted on the Windows File Protection tab of %s. Do you want to set the minimum cache size now to prevent Windows from refilling this folder?'
sDllCacheWarning='Postanowiłeś opróżnić katalog DllCache ochrony plików. Ograniczenie rozmiaru katalogu może być ustawione w zakładce Przywracanie Systemu. Czy chcesz ustawić rozmiar na minimum, aby zapobiec zapełnianiu tego katalogu?'

#AdvServicesTop_DESC='Advanced System Services'
AdvServicesTop_DESC='Zaawansowane usługi systemowe'

#AdvServicesTop_TIP='Core Windows Services that other system services and components depend on. All of these features should be installed if you encounter any compatibility issues.'
AdvServicesTop_TIP='Podstawowe usługi Windows, na których oparte są inne usługi i składniki systemowe. Wszystkie z tych opcji powinny być zainstalowane, jeśli masz problemy.'

#CustomTop_Desc='User Addons'
CustomTop_Desc='Dodatki użytkownika'

#CustomTop_TIP='Additional Add\Remove routines for XPlite/2000lite running from user editable custom.inf script file'
CustomTop_TIP='Dodatkowe procedury Dodaj\Usuń dla XPlite/2000lite uruchomionego z edytowalnego skryptu custom.inf'

#AppMgmt_NAME='Application Management'
AppMgmt_NAME='Zarządzanie aplikacjami'

#AppMgmt_DESC='Provides software installation services such as Assign, Publish, and Remove.'
AppMgmt_DESC='Zapewnia usługi instalacji oprogramowania takie jak Przypisz, Opublikuj i Usuń.'

#W32Time_NAME='Windows Time'
W32Time_NAME='Czas Windows'

#W32Time_DESC='Maintains date and time synchronization on all clients and servers in the network. If this service is stopped, date and time synchronization will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
W32Time_DESC='Zapewnia synchronizację czasu na wszystkich końcówkach i serwerach w sieci. Jeśli ta usługa jest zatrzymana, synchronizacja czasu nie będzie dostępna. Jeśli ta usługa jest wyłączona, wszelkie usługi zależne nie będą mogły być uruchomione.'

#TapiSrv_NAME='Telephony'
TapiSrv_NAME='Telefonia'

#TapiSrv_DESC='Provides Telephony API (TAPI) support for programs that control telephony devices and IP based voice connections on the local computer and, through the LAN, on servers that are also running the service.'
TapiSrv_DESC='Zapewnia wsparcie API Telefonii (TAPI) dla programów, które kontrolują urządzenia telefoniczne i połączenia głosowe IP na komputerze i, poprzez sieć, na serwerach, które również posiadają tę usługę.'

#SecLogonW2K_NAME='Run As Service'
SecLogonW2K_NAME='Uruchom jako usługę'

#SecLogon_NAME='Secondary Logon'
SecLogon_NAME='Drugie logowanie'

#SecLogon_DESC='Enables starting processes under alternate credentials. If this service is stopped, this type of logon access will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
SecLogon_DESC='Umożliwia uruchamianie procesów pod inną tożsamością. Jeśli ta usługa jest zatrzymana, taki sposób logowania będzie niedostępny. Jeśli ta usługa jest wyłączona, wszelkie usługi zależne nie będą mogły być uruchomione.'

#Wmi_NAME='Windows Management Instrumentation Driver Extensions'
Wmi_NAME='Rozszerzenia sterownika WMI'

#Wmi_DESC='Provides systems management information to and from drivers.'
Wmi_DESC='Zapewnia sterownikom informacje systemowe.'

#NetDDE_NAME='Network DDE'
NetDDE_NAME='Sieciowe DDE'

#NetDDE_DESC='Provides network transport and security for Dynamic Data Exchange (DDE) for programs running on the same computer or on different computers. If this service is stopped, DDE transport and security will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
NetDDE_DESC='Zapewnia transport sieciowy i bezpieczeństwo Dynamic Data Exchange (DDE) programom uruchomionym na tym komputerze lub innych maszynach. Jeśli ta usługa jest zatrzymana, transport i bezpieczeństwo DDE będą niedostępne. Jeśli ta usługa jest wyłączona, wszelkie usługi zależne nie będą mogły być uruchomione.'

#NetDDEdsdm_NAME='Network DDE DSDM'
NetDDEdsdm_NAME='Sieciowe DDE DSDM'

#NetDDEdsdm_DESC='Manages Dynamic Data Exchange (DDE) network shares. If this service is stopped, DDE network shares will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start. '
NetDDEdsdm_DESC='Zarządza udziałami sieciowymi Dynamic Data Exchange (DDE). Jeśli ta usługa jest zatrzymana, udziały DDE będą niedostępne. Jeśli ta usługa jest wyłączona, wszelkie usługi zależne nie będą mogły być uruchomione. '

#TrkWks_NAME='Distributed Link Tracking Client'
TrkWks_NAME='Klient Distributed Link Tracking'

#TrkWks_DESC='Maintains links between NTFS files within a computer or across computers in a network domain.'
TrkWks_DESC='Zapewnia połączenia między plikami NTFS na komputerze i w domenie sieci.'

#WSC_DESC='Security Center'
WSC_DESC='Centrum bezpieczeństwa'

#WSC_TIP='Control panel applet to simplify access to system security settings and configurations.'
WSC_TIP='Panel sterujący, upraszczający dostęp do ustawień i konfiguracji zabezpieczeń systemu.'

#WSC_Svc_NAME='Security Center Background Service'
WSC_Svc_NAME='Usługi drugoplanowe Centrum bezpieczeństwa'

#WSC_Svc_DESC='Constantly monitors system security settings and configurations in the background and places Security Center tray icon near the clock.'
WSC_Svc_DESC='Stale monitoruje ustawienia i konfiguracje zabezpieczeń systemu w tle i instaluje ikonę Centrum bezpieczeństwa w pobliżu zegarka.'

#AU_svc_NAME='Automatic Updates'
AU_svc_NAME='Uaktualnienia automatyczne'

#AU_svc_DESC='Enables the download and installation of critical Windows updates. If the service is disabled, the operating system can be manually updated at the Windows Update Web site.'
AU_svc_DESC='Umożliwia pobieranie i instalację krytycznych uaktualnień systemu. Jeśli ta usługa jest wyłączona, system operacyjny można uaktualnić za pomocą strony Windows Update.'

#MSIServer_NAME='Windows Installer'
MSIServer_NAME='Instalator Windows'

#MSIServer_DESC='Adds, modifies, and removes applications provided as a Windows Installer (*.msi) package. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
MSIServer_DESC='Dodaje, zmienia i usuwa applikacje dostarczone jako pakiety Instalatora Windows (*.msi). Jeśli ta usługa jest wyłączona, wszelkie usługi zależne nie będą mogły być uruchomione.'

#LmHosts_NAME='TCP/IP NetBIOS Helper'
LmHosts_NAME='Wsparcie TCP/IP NetBIOS'

#LmHosts_DESC='Enables support for NetBIOS over TCP/IP (NetBT) service and NetBIOS name resolution.'
LmHosts_DESC='Zapewnia wsparcie dla usługi NetBIOS over TCP/IP (NetBT) oraz rozwiązywania nazw NetBIOS.'

#ClipSrvSvc_DESC='ClipBook'
ClipSrvSvc_DESC='Multischowek'

#ClipSrvSvc_TIP='Enables ClipBook Viewer to store information and share it with remote computers. If the service is stopped, ClipBook Viewer will not be able to share information with remote computers. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
ClipSrvSvc_TIP='Pozwala Przeglądarce Schowka przechowywać informacje i dzielić je z innymi komputerami. Jeśli ta usługa jest zatrzymana, Przeglądarka Schowka nie będzie w stanie dzielić informacji z innymi. Jeśli ta usługa jest wyłączona, wszelkie usługi zależne nie będą mogły być uruchomione.'


############### New for Version 1.5 ###############

#sValidLicense='Your license was successfully activated.'
sValidLicense='Your license was successfully activated.'

sValidateLicense1='%s was previously licensed on this machine using an illegally distributed user license. For this reason, %s now needs to go on-line to activate your new license.'
#sValidateLicense1='%s was previously licensed on this machine using an illegally distributed user license. For this reason, %s now needs to go on-line to activate your new license.'

#sValidateLicense2='If you have a firewall please allow %s to contact the %s web server. Your license number %s is the only information that is transmitted.'
sValidateLicense2='If you have a firewall please allow %s to contact the %s web server. Your license number %s is the only information that is transmitted.'

#sValidateLicense3='For help, or to activate your license off-line please contact the LitePC Technologies Support Desk. %s'
sValidateLicense3='For help, or to activate your license off-line please contact the LitePC Technologies Support Desk. %s'

#sValidateLicense4='Do you want to activate your new licence now?'
sValidateLicense4='Do you want to activate your new licence now?'

#sValidateErrorLicense='Your %s license status could not been verified at this time. Please try again later.'
sValidateErrorLicense='Your %s license status could not been verified at this time. Please try again later.'

#sValidateNoRemove='Previously uninstalled items can be re-installed, but you can not remove any more %s components with %s until your %s license has been validated.'
sValidateNoRemove='Previously uninstalled items can be re-installed, but you can not remove any more %s components with %s until your %s license has been validated.'

#sTrialTip='Available in %s Professional Only.'
sTrialTip='Available in %s Professional Only.'

#sMoreInfo='More Information...'
sMoreInfo='More Information...'

#sMoreInfoHint='Connect to the Web to display detailed information on the selected item.'
sMoreInfoHint='Connect to the Web to display detailed information on the selected item.'

#sMoreInfoError='Could not connect to the Web. Install a web browser and/or check your network connection.'
sMoreInfoError='Could not connect to the Web. Install a web browser and/or check your network connection.'

#sSendStateData='Send component state data when checking for upgrades'
sSendStateData='Send component state data when checking for upgrades'

#sNodeDesc='%s contains at least one component that'
sNodeDesc='%s contains at least one component that'

#sSRWarning1='Removing %s feature - %s will prevent system recovery using %s System Restore. Your restore points are saved, but your will have to reinstall %s to use them.'
sSRWarning1='Removing %s feature - %s will prevent system recovery using %s System Restore. Your restore points are saved, but your will have to reinstall %s to use them.'

#sSRWarning2='Do you want to continue without the ability to use System Restore until you reinstall %s?'
sSRWarning2='Do you want to continue without the ability to use System Restore until you reinstall %s?'#RemoteAssistance='Remote Assistance'
RemoteAssistance='Remote Assistance'

#RemoteAssistance_Tip='Allow others to connect and take control of your machine to provide remote technical assistance.'
RemoteAssistance_Tip='Allow others to connect and take control of your machine to provide remote technical assistance.'

#DrWatson_DESC='Dr Watson'
DrWatson_DESC='Dr Watson'

#DrWatson_TIP='Dr. Watson is a program error troubleshooting tool that traps program faults, and generates a snapshot of the operating system that you can use to diagnose the fault.'
DrWatson_TIP='Dr. Watson is a program error troubleshooting tool that traps program faults, and generates a snapshot of the operating system that you can use to diagnose the fault.

#vbscript_DESC='VB Script'
vbscript_DESC='VB Script'

#vbscript_TIP='Visual Basic scripting support for Internet Explorer'
vbscript_TIP='Visual Basic scripting support for Internet Explorer'

#jscript_DESC='Java Script'
jscript_DESC='Java Script'

#jscript_TIP='Javascript scripting support for Internet Explorer. Also required by some Management Console objects.'
jscript_TIP='Javascript scripting support for Internet Explorer. Also required by some Management Console objects.'

#MSHTMLengine_DESC='IE HTML Rendering Engine'
MSHTMLengine_DESC='IE HTML Rendering Engine'

#MSHTMLengine_Tip='Core Microsoft HTML renderer that is used to display HTML content in IE and on the Windows active desktop as well as in other applications such as Outlook Express, Windows Media Player and third party browsers that are based on Internet Explorer.'
MSHTMLengine_Tip='Core Microsoft HTML renderer that is used to display HTML content in IE and on the Windows active desktop as well as in other applications such as Outlook Express, Windows Media Player and third party browsers that are based on Internet Explorer.'

#OS2_DESC='OS/2 Subsystem'
OS2_DESC='OS/2 Subsystem'

#OS2_TIP='Provides an emulated OS/2 environment that allows some OS/2 ver 1.x applications to run under Windows.'
OS2_TIP='Provides an emulated OS/2 environment that allows some OS/2 ver 1.x applications to run under Windows.'

#POSIX_DESC='POSIX Subsystem'
POSIX_DESC='POSIX Subsystem'

#POSIX_TIP='Provides an emulated POSIX environment to allow some UNIX-based applications written to the POSIX international standard for portability to run under Windows.'
POSIX_TIP='Provides an emulated POSIX environment to allow some UNIX-based applications written to the POSIX international standard for portability to run under Windows.'

#Briefcase_DESC='Briefcase'
Briefcase_DESC='Briefcase'

#Briefcase_Tip='Briefcase is used to organise and sycronise multiple files being carried between separate computers.'
Briefcase_Tip='Briefcase is used to organise and sycronise multiple files being carried between separate computers.'

############### New for Version 1.6 ###############

#SR_Service_Name='System Restore Service'
SR_Service_Name='System Restore Service'

#SR_Service_Desc='Performs system restore functions. To stop service, turn off System Restore from the System Restore tab in My Computer->Properties'
SR_Service_Desc='Performs system restore functions. To stop service, turn off System Restore from the System Restore tab in My Computer->Properties'

#SystemRestoreWarning1='You have selected to uninstall System Restore. Previously saved restore points will be lost and you will not be able to use System Restore to restore your system to an earlier configuration. Please ensure that you have adequate backups of your system configuration if you proceed.'
SystemRestoreWarning1='You have selected to uninstall System Restore. Previously saved restore points will be lost and you will not be able to use System Restore to restore your system to an earlier configuration. Please ensure that you have adequate backups of your system configuration if you proceed.'

#SystemRestoreWarning2='Do you want to continue without the ability to use System Restore to recover your system?'
SystemRestoreWarning2='Do you want to continue without the ability to use System Restore to recover your system?'

#sGetStatus='Retrieving installation status'
sGetStatus='Retrieving installation status'

sLoadProfile='Loading saved profile: %s'
sLoadProfile='Loading saved profile: %s'

#sProfile='Profile'
sProfile='Profile'

#sUpgradeInterval='days between prompts for online upgrade check'
sUpgradeInterval='days between prompts for online upgrade check'

#sUtility='Shrink'
sUtility='Shrink'

#sUninstallData='Uninstall Files for %s Updates'
sUninstallData='Uninstall Files for %s Updates'

#sUninstallData1='Locate hidden backup files and uninstall information that are used to uninstall %s updates, service packs, and security hot fixes.'
sUninstallData1='Locate hidden backup files and uninstall information that are used to uninstall %s updates, service packs, and security hot fixes.'

#sUninstallData2='For security and stability reasons most people should run %s with all the latest updates and bug fixes installed and so their uninstall data is generally not required. If you remove the uninstall data you can only remove the updates by re-installing %s.'
sUninstallData2='For security and stability reasons most people should run %s with all the latest updates and bug fixes installed and so their uninstall data is generally not required. If you remove the uninstall data you can only remove the updates by re-installing %s.'

#sAnalyze='&Analyze'
sAnalyze='&Analyze'

#sDelete='&Delete'
sDelete='&Delete'

#sTotal='Total'
sTotal='Total'

#sTotalUninstallData='Uninstall data occupies %s of storage. You can delete this now if you wish to recover the space.'
sTotalUninstallData='Uninstall data occupies %s of storage. You can delete this now if you wish to recover the space.'

#sDeleteRecycle='Delete to Recycle Bin'
sDeleteRecycle='Delete to Recycle Bin'

#sNotAllDeleted='Some files were not deleted. They may have been locked for use by %s.'
sNotAllDeleted='Some files were not deleted. They may have been locked for use by %s.'

#sPromptSendStateData1='While checking for updated versions %s can tell the %s developers which features you have chosen to uninstall from %s. These removal statistics are sent anonymously to help LitePC Technologies in planning future versions and products.'
sPromptSendStateData1='While checking for updated versions %s can tell the %s developers which features you have chosen to uninstall from %s. These removal statistics are sent anonymously to help LitePC Technologies in planning future versions and products.'

#sPromptSendStateData2='Send removal statistics?'
sPromptSendStateData2='Send removal statistics?'

#DiskClean_DESC='Disk Cleanup'
DiskClean_DESC='Disk Cleanup'

#DiskClean_InfoTip='Enables you to clear your disk of unnecessary files.'
DiskClean_InfoTip='Enables you to clear your disk of unnecessary files.'

#ntbackup_DESC='Backup'
ntbackup_DESC='Backup'

#ntbackup_InfoTip='Archives data to protect it from accidental loss.'
ntbackup_InfoTip='Archives data to protect it from accidental loss.'

#ImapiSvc_Display='IMAPI CD-Burning COM Service'
ImapiSvc_Display='IMAPI CD-Burning COM Service'

#ImapiSvc_Desc='Manages CD recording using Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI). If this service is stopped, this computer will be unable to record CDs. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'
ImapiSvc_Desc='Manages CD recording using Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI). If this service is stopped, this computer will be unable to record CDs. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.'

#DEFRAG_SNAPIN='Disk Defragmenter'
DEFRAG_SNAPIN='Disk Defragmenter'

#DEFRAG_Infotip='Defragments your volumes so that your computer runs faster and more efficiently.'
DEFRAG_Infotip='Defragments your volumes so that your computer runs faster and more efficiently.'

#perfmon='Performance Monitor'
perfmon='Performance Monitor'

#PerfmonSvc_Desc='Monitor the performance of Windows subsystems with graphical display of performance data'
PerfmonSvc_Desc='Monitor the performance of Windows subsystems with graphical display of performance data'

#VB5run_DESC='VB 5.0 Runtime Library'
VB5run_DESC='VB 5.0 Runtime Library'

#VB5run_TIP='The Microsoft Visual Basic 5.0 runtime library contains shared code that is required by all programs written using Microsoft Visual Basic version 5.x'
VB5run_TIP='The Microsoft Visual Basic 5.0 runtime library contains shared code that is required by all programs written using Microsoft Visual Basic version 5.x'

#VB6run_DESC='VB 6.0 Runtime Library'
VB6run_DESC='VB 6.0 Runtime Library'

#VB6run_TIP='The Microsoft Visual Basic 6.0 runtime library contains shared code that is required by all programs written using Microsoft Visual Basic version 6.x'
VB6run_TIP='The Microsoft Visual Basic 6.0 runtime library contains shared code that is required by all programs written using Microsoft Visual Basic version 6.x'

#notepad='Notepad'
notepad='Notepad'

#notepad_infotip='Creates and edits text files using basic text formatting.'
notepad_infotip='Creates and edits text files using basic text formatting.'

#sValidateSig1='This copy of %s could not be activated using the customer information stored on this computer. To complete the activation process %s must connect on-line to LitePC Technologies to confirm your license details.'
sValidateSig1='This copy of %s could not be activated using the customer information stored on this computer. To complete the activation process %s must connect on-line to LitePC Technologies to confirm your license details.'

#sValidateSig2='%s could not be activated because the customer details stored on this computer for license %s are not correct.'
sValidateSig2='%s could not be activated because the customer details stored on this computer for license %s are not correct.'

#sValidateSig3='The correct license details have been re-sent via email from LitePC Technologies to the email address that is registered to license %s. Please use the license details from this email when you re-start %s.'
sValidateSig3='The correct license details have been re-sent via email from LitePC Technologies to the email address that is registered to license %s. Please use the license details from this email when you re-start %s.'

#sValidateSig4='If your registered email address is no longer valid you can login to LitePC Technologies server to update your customer profile and request new license codes. %s'
sValidateSig4='If your registered email address is no longer valid you can login to LitePC Technologies server to update your customer profile and request new license codes. %s'

#sValidateLicense5='quoting code: %s'
sValidateLicense5='quoting code: %s'

##################### END LANGUAGE MODULE ##################### 

Remove NOT from the Category below when the translation is complete

CategoryTranslationIsNOTComplete
CategoryAllLanguageModules 

Language Files